Rešiteľ-Solver

Solv1 (4K)
Majme funkciu     f = 2x2 - x + 2.  Máme úlohu vypočítať hodnotu x tak, aby bola funkcia f minimalizovaná za podmienok: -1<= x <= 5. Na vyriešenie problému použijeme SOLVER (Riešiteľ). Solver pracuje s nelineárnym optimalizačným kódom (Generalized Reduced Gradient (GRG2)). Pri riešení lineárnych problémov obmedzených na celé čísla sa používa simplexná metóda s ohraničenými premennými a metóda vetvenia a skoku.

V ponuke Nástroje kliknite na príkaz Riešiteľ. V textovom poli Nastaviť bunku zadajte odkaz na cieľovú bunku alebo jej názov. Cieľová bunka musí obsahovať vzorec.
Ak má cieľová bunka obsahovať najvyššiu možnú hodnotu, kliknite na položku Max. Ak má cieľová bunka obsahovať najnižšiu možnú hodnotu, kliknite na položku Min. Ak má cieľová bunka obsahovať určitú hodnotu, kliknite na položku Hodnota a zadajte hodnotu do textového poľa.
Konkrétne pre daný príklad zapíšeme (obr.1) do rubriky nastavená cieľová bunka absolútnu adresu bunky $B$7. Z obrázku 3 vidíme, že je tam vzorec =2*B11^2-B11+2 Meniť budeme bunku $B$11, teda bunku v ktorej je hodnota x. Na začiatku do tejto bunky zadáme náš odhad. Obrázok 2 zobrazuje výsledok výpočtu pomocou solvera.

sl3 (10K)
sl4 (8K)
sl5 (8K)
K výsledku by sme sa dopracovali aj tak, že zderivujeme funkciu f= 2x2-x+2. Teda f'=4x - 1. Deriváciu - pretože ide o minimum - položíme rovnú 0 a vypočítame x.
4x - 1 = 0 ;
4 x = 1;
x= 1/4=0,25.


Kontakty

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.

Valid HTML 4.01 TransitionalDomov

©  Klára Mrázová