Evidencia jubileí zamestnancov

Výpočet veku môžeme vykonať dvoma spôsobmi:

Funkcia DATEDIF(poč. dátum;konc. dátum;jednotka) vypočíta počet dní, mesiacov alebo rokov medzi dvoma dátumami.

Jednotka Výsledky
"Y" Počet kompletných rokov v intervale.
"M" Počet kompletných mesiacov v intervale.
"D" Počet kompletných dní v intervale.
"MD" Rozdiel medzi dňami počiatočný_dátum a konečný_dátum. Mesiace a roky dátumu sa ignorujú.
"YM" Rozdiel medzi mesiacmi v argumentoch počiatočný_dátum a konečný_dátum. Dni a roky dátumu sa ignorujú.
"YD" Rozdiel medzi dňami v argumentoch počiatočný_dátum a konečný_dátum. Roky dátumu sa ignorujú.

Funkcia datedif vo verzii Excel 97 nebola definovaná . V Exceli 2000 je definovaná, ale nenachádza sa v kategóriach funkcii, ktoré môžete prilepiť (Kto vie prečo?). Ak ju chcete použiť, treba ju do bunky natypovať. Ak použijeme vzorec 1. výsledok bude v rokoch, vzorec 2. udáva výsledok v rokoch a mesiacoch a napokon vzorec 3. poskytne úplne presný výsledok v rokoch, mesiacoch a dňoch

 1. =DATEDIF(B3;TODAY();"y")
 2. =DATEDIF(B3;TODAY();"y")& " r. "&DATEDIF(B3;TODAY();"ym")&" m."
 3. =DATEDIF(B3;TODAY();"y")&" r. "&DATEDIF(B3;TODAY();"ym")&" m. "&DATEDIF(B3;TODAY();"md")&" d."
Výpočet veku

Druhá možnosť - asi jednoduchšia je použitie vzorca (podľa obrázka 2.): =(today()-B3)/365,25 V odkazoch na bunky dávame v oboch vzorcoh relatívne adresy, aby sme mohli potiahnúť za úchytku bunky a Excel dosadí aj v ostatných bunkách adekvátne vzorce. Stĺpec, v ktorom je vek, vypočítaný podľa vzorca s funkciou today() naformátujeme ako celé číslo - roky sú zaokrúhlené smerom hore.

Vzorce

Ak potrebujete upozornenie na narodeniny (napr. x dní dopredu, môžeme použiť nasledujúcu procedúru VBA:


Public Sub Jubil()
Dim pocR As Integer, pocS As Integer, obl1 As Range
Dim j As Integer, k As Integer, h(1000) As Integer, g(1000) As Integer
Dim dtm As Date, dtnr As String
Dim bunka As Object, kontr As Boolean
Worksheets(1).Activate
Range("A1").Select
Set obl1 = ActiveCell.CurrentRegion
obl1.Select
pocR = Selection.Rows.Count
pocS = Selection.Columns.Count
obl1.Offset(2, 0).Resize(obl1.Rows.Count - 2, obl1.Columns.Count).Select
pocR = Selection.Rows.Count
pocS = Selection.Columns.Count
j = Selection.Rows.Row ' zistí číslo prvého riadku vo zvolenej oblasti
k = Selection.Columns.Column ' číslo prvého stapca vo zvolenej oblasti
prr = j + pocR - 1 'posledný riadok zvolenej oblasti
For m = j To prr
    Cells(m, 3).Select
    With Selection.Font
      .Name = "Arial"
      .Size = 8
    End With
    With Selection.Interior
      .ColorIndex = 36
      .Pattern = xlSolid
    End With
    h(m) = Cells(m, 2).Value ' zápis do poľa h - hodnoty v bunkách Cells(m,2)
    'dátum narodenia premenený na počet dní od 1.1.1900 (konvencia)
    g(m) = (Now() - h(m)) / 365.25 'výpočet veku (roky)
    Cells(m, 3).Formula = g(m)
    dtm = Cells(m, 2).Value
    rk = Year(Date)
    ms = Month(dtm)
    dn = Day(dtm)
    mn = Month(Date)
    di = ms - mn
    If (di < 0) Then rk = rk + 1
    dtnr = dn & "." & ms & "." & rk
    Cells(m, 4) = dtnr
    dni = CDate(dtnr) - CDate(Date)
    dnii = Format(dni, "# ##0")
    Cells(m, 5) = dnii
Next m
obl1.Offset(2, 2).Resize(obl1.Rows.Count - 2, obl1.Columns.Count - 2).Select
pocR = Selection.Rows.Count
pocS = Selection.Columns.Count
'Debug.Print pocR; pocS
  With Selection
    .HorizontalAlignment = xlRight
  End With
  With Selection.Font
    .Name = "Arial"
    .FontStyle = "Tučné"
    .Size = 8
    .ColorIndex = 9
  End With
  With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
    .LineStyle = xlContinuous
    .Weight = xlThick
    .ColorIndex = 5
  End With
  With Selection.Borders(xlEdgeTop)
    .LineStyle = xlContinuous
    .Weight = xlThick
    .ColorIndex = 5
  End With
  With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
    .LineStyle = xlContinuous
    .Weight = xlThick
    .ColorIndex = 5
  End With
  With Selection.Borders(xlEdgeRight)
    .LineStyle = xlContinuous
    .Weight = xlThick
    .ColorIndex = 5
  End With
  With Selection.Borders(xlInsideVertical)
    .LineStyle = xlContinuous
    .Weight = xlThin
    .ColorIndex = 5
  End With
  With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
    .LineStyle = xlContinuous
    .Weight = xlThin
    .ColorIndex = 5
  End With
  Selection.Interior.ColorIndex = 36
For n = 3 To 6
  If (Cells(n, 5) >= 0# And Cells(n, 5) <= 5) Then
    Cells(n, 5).Interior.Color = RGB(255, 0, 0) ' červená
  blk (n)
  End If
Next n
Cells(1, 1).Select
End Sub

Function blk(n)
Dim plus, start
plus = 1
zac = Time
kon = Time + TimeValue("00:00:3")
nav1:
start = Timer  ' Nastav začiatok
 Do While Timer < start + plus
  Cells(n, 5).Interior.Color = RGB(255, 255, 255) ' bielá  ' kým uplynie 1 sekunda bliká
 Loop
start = Timer
 Do While Timer < start + plus
  Cells(n, 5).Interior.Color = RGB(255, 0, 0) ' červená   ' kým uplynie 1 seunda bliká
 Loop
If ((Time < kon)) Then
  GoTo nav1:
End If
End Function

Ak si zostavíte tabuľku ako je napr. na obr. 3, t.j. bude mať 5 stĺpcov a ľubovolný počet riadkov, ale v 1 riadku budú bunky zlúčené a bude tam nadpis tabuľky, v druhom riadku menovky stĺpcov, v stĺpci 1 budú mená (píšte mená najprv priezvisko a potom krstné meno, kvôli triedeniu), v druhom stĺpci budú dátumy narodenia (obr. 3) potom môžete použiť procedúru Jubil v ktorej je volaná funkcia blk(n). Program vyplní stĺpce 3,4 a 5 a funkcia blk(n) zvýrazní bunky s počtom dní od aktuálneho dátumu, ak počet dní je <= 5 (samozrejme koľko dní to má byť, môžete zmeniť v procedúre. Po spustení programu Jubil, v 5 stĺpci, v riadkoch kde počet dní bude <= 5 bliknú farby červená a biela.
(Poznámka: príklad bol robený 3.11.2007, teda today() bol 3.11.2007)

Výpočet veku
© Klára Mrázová
Valid HTML 4.01 Transitional
Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.