Program pre výpočet čistej mzdyOption Explicit
' option explicit je zadaný z opatrnosti, aby sme nezabudli deklarovať
' všetky premenné, je lepšie ich deklarovať!

Public Sub Dane()
Dim p As Single, o As Single, x As Single
Dim y As Single, z As Single, cm As Single, i As Integer, j As Integer
Worksheets(1).Activate
'Debug.Print "Plat      ", "Čistá; mzda   "
'Debug ... do IMMEDIATE WINDOW
Cells(1, 1) = "Mzda" ' ...zobrazí sa v pripravenom zošite a hárku (napr.
' zošit 1, hárok 1
Cells(1, 2) = "Čistá mzda"
i = 1
For p = 45000 To 50000 Step 1000
' pre p... môžete zvoliť iný  interval, napr. od 10 000 do 100 000Sk
i = i + 1
Cells(i, 1).Select
Cells(i, 1).Value = p
o = (13.4 / 100) * p
x = p - o 'hrubá mzda
y = x - 8208 ' odpočitateľná položka na daňovníka ...8208
' poznámka ... treba ziztiť do akej výšky čistej mzdy platí 
' odpočitateľná položka 8208,0 Sk
z = y * (19# / 100#) ' z je 19 % z (hrubej mzdy - 8208 Sk)
cm = x - z ' čistá mzda
Cells(i, 1).Value = Format(p, "#0,00 Sk")
Cells(i, 2).Value = Format(cm, "#0,00 Sk")
Next p
Columns("A:B").EntireColumn.AutoFit
End SubPríklady boli vypracované v Excel 2000, pod OS WINDOWS XP.

Stiahnite si súbor VbaDane.zip    Veľkosť: 12 Kb


Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.


Valid HTML 4.01 Transitional

©  Klára Mrázová