Ako si vytvoríme vlastné návody

Vo Windows si môžeme vytvoriť užívateľský návod (Custom Help):

  1. súbor HLP (*.hlp)
  2. súbory HELP-u ktoré používajú hypertext (*.chm)
Abyste mohli vytvoriť súbor pomocníka *.HLP, alebo *.CHM (tzv. HTML HELP), potrebujete textový procesor, ktorý umožňuje vytvoriť *.RTF súbory (rich text format), napr. Word® 2000 alebo Word® 2003 a kompilátor HELPU pre WINDOWS.

Vytvorenie vlastných súborov *.hlp.

Podľa určitých pravidiel napíšeme témy nášho POMOCNÍKA (nápověda) v textovom procesore WORD a súbor uložíme ako *.RTF (Rich Text Format). Na obrázku vidíte príklad prvej stránky HELPU, pre užívateľskú funkciu "UROK" vytvorenej v EXCEL-i. Obvykle, prvá strana pozostáva z nadpisu a zoznamu tém. Vedľa nadpisu, zapíšeme kontextový reťazec, ktorý môže byť totožný s nadpisom, ale nemusí. Musí však byť skrytý, na obr. vidíme slovo obsah, podčiarknutý bodkovane, to znamená, že je skrytý. V ďalších riadkoch nasleduje zoznam tém, ktoré treba dvojite podčiarknúť, sú to tzv. horúce miesta (hot spot), ktoré vyvolávajú skok na danú tému. Za témou nasleduje vhodne pomenovaný skrytý kontextový reťazec, ktorého názov použijeme v poznámkach pod čiarou. Dokument WORDU vo formáte RTF

Pravidlá

Vlastné označenie Dokument WORDU vo formáte RTF- poznámky pod čiarou
Tento obrázok zobrazuje poznámky pod čiarou, patriace k 1. strane. Všimnite si, že poradie za znamienkom + je udávané číslami, ktoré musia mať 3 znaky


Druhá strana súboru *.RTF Poznámky pod čiarou k druhej strane *.RTF súboru

HPJ súbor
Ak už máme napísaný súbor pomocníka vo formáte RTF, napíšeme projekt HELPU *.HPJ súbor. Píšeme ho v textovom editore, napr. v NotePad-e (Poznámkový blok). HPJ súbor obsahuje informácie, ktoré kompilátor HELPU potrebuje pre skompilovanie súboru *.HLP. HPJ súbor zvyčajne nazveme tak, aký názov bude mať aj náš HLP súbor a pridáme rozšírenie mena súboru HPJ. HPJ súbor má niekoľko sekcii: Sekcia (oddiel)[OPTIONS]musí byť uvedená v HPJ súbore ako prvá. V tejto sekcii ERRORLOG zabezpečí, že kompilátor zapíše zoznam chýb do textového súboru. LCID špecifikuje jazyk, ktorým je HELP súbor napísaný. CONTENT špecifikuje, ktorá stránka tém má byť použitá ako obsah.Každý HPJ súbor musí obsahovať sekciu [FILES]. Tu treba uviesť všetky *.RTF súbory, ktoré potrebujete na vytvorenie vášho HELPU (väčšinou stačí jeden). Ak umiestníte tieto RTF súbory do toho istého adresára ako HPJ - súbor, stačí uviesť len meno súboru, ináč treba uviesť celú dráhu!Sekciu [MAP] použijeme v HELP-systémoch, ktoré podporujú kontextovo-závislý prístup, to jest, aplikácia odovzdá číselný identifikátor HELP-systému, ktorý potom zobrazí konkrétnu tému, určenú identifikátorom. [CONFIG] špecifikuje všetky uživateľské ponuky a tlačidlá (buttons), ktoré sa použijú v HELP- súbore. Napr. BrowseButtons() pridá tlačidlá << a >> pre listovanie.
Užívateľský HELP
Sekcia [BITMAPS] informuje kompilátor HELPU, kde sú súbory s bitovými mapami (v našom príklade tento súbor je v tom istom adresári ako HPJ súbor). Do *.RTF súboru s príslušnou témou (tu konkrétne funkcie definované používateľom treba vložiť jeden z nasledujúcich príkazov: podľa toho, či ide o zarovnanie vľavo (bml), alebo vpravo (bmr) alebo na stred (bmc). Sekcia [WINDOWS] umožňuje prispôsobiť zobrazenie súboru HELPU, napr. zvoliť farbu, polohu, rozmery okna. Napokon HPJ súbor skompilujeme.

Stiahnite si na internetovskej adrese súbor
Microsoft Help Workshop. Veľkosť súboru: 1 596 080 bytov. V tomto súbore je aj kompilátor HELPU a iné utility. Klasický HELP (*.hlp) sa dá ľachko prekonvertovať na *.chm, pomocou Microsoft HTML Workshop. Tento nájdete na adrese www.microsoft.com   Existujú rôzne verzie HTMLHELP kompilátoru - htmlhelp.exe, veľkosť sa pohybuje okolo 3 - 4 MB.Príklady boli vypracované v Excel 2000 pod OS Windows XP.
Kontakty
Valid HTML 4.01 Transitional
Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.
© Klára Mrázová