Oddeliť mená

Predkladaná procedúra sa môže použiť na oddelenie dvoch slov v jednej bunke. Ak máte dlhý zoznam mien (napr. z importu), avšak veľmi nevhodne v jednej bunke a krstné meno je prvé, spustením procedúry sa mená zobrazia v dvoch susedných bunkách. Predpokladá sa, že mená sú v jednom stĺpci - môžu byť kdekoľvek na hárku (liste), a máte aktivovanú jednu bunku oblasti v ktorej sú mená. Ďalej že aspom dva susedné stĺpce tabuľky sú prázdne.

Oddeliť mená

Sub Oddelmena()
  Dim pocR As Integer, pocS As Integer
  Dim j As Integer, k As Integer
  Set s = ActiveCell.CurrentRegion
  		'Current region (aktuálna oblasť) reprezentuje oblasť,
  		'ktorá je ohraničená prázdnymi (aspoň jedným) riadkami
  		'a prázdnymi stĺpcami (aspom jedným). Ak chcete vybrať
  		'danú oblasť, treba v nej mať aktivovanú aspom jednu bunku.
  s.Select
  pocR = Selection.Rows.Count
    'zistí počet riadkov aktuálnej oblasti
  pocS = Selection.Columns.Count
    'zistí počet stĺpcov aktuálnej oblasti
  j = Selection.Rows.Row
    ' číslo prvého riadku vybranej oblasti
  k = Selection.Columns.Column
    'číslo prvého stĺpca vybranej oblasti
  Cells(j, k + 1).Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "=LEFT(RC[-1],FIND("" "",RC[-1],1))"
  Cells(j, k + 2).Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RIGHT(RC[-2],LEN(RC[-2])-FIND("" "",RC[-2]))"
  Set SourceRange = ActiveSheet.Range(Cells(j, k + 1), Cells(j, k + 2))
  Set fillRange = ActiveSheet.Range(Cells(j, k + 1), Cells(j + pocR - 1, k + 2))
  SourceRange.AutoFill Destination:=fillRange
End SubOddeliť slová je možné aj bez VBA kódu. Majme databázu klientov (obr.2). Zvolíme bunky v ktorých chceme rozdeliť slová. Klikneme na Údaje (obr. 3) a zvolíme Text na stĺpce. Ak však máme veľmi dlhý stĺpec, pomenujeme oblasť, v ktorej sú bunky v ktorých chceme rozdeliť slová (v tomto prípade krstné meno a priezvisko). Zvolíme bunky s klientmi, klikneme na vložiť - názov - definovať (obr.4).Potom, kliknutím na pole názvov (obr.5) sa zvolia potrebné bunky.

Oddeliť slová - obr.2 Text na stĺpce - obr.3 Oddeliť - obr.4 Pole názvov - obr.5

Stiahnite si súbor
oddelitmena.zip Veľkosť: 16kB

Príklady boli vypracované v Excel 2000 pod OS Windows XP.
Valid HTML 4.01 Transitional


Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.
©  Klára Mrázová