Odtsránenie jedného prvku poľa


Uvod

Funkcia pole (Array) zoskupuje prvky a jednotlivé prvky opatrí indexom. Rozmery poľa sa deklarujú pomocou kľúčového slova Dim. U dynamického poľa môžeme behom programu meniť jeho rozsah pomocou kľúčového slova ReDim. Indexy predvolene začínajú 0. Ak to chceme zmeniť, aby index začal od jednotky, zadáme príkaz Option Base 1. Tento príkaz sa používa len na úrovni modulu. Najvyšší index v poli sa zistí pomocou funkcie UBound: UBound(pole). Najnižší index v poli sa zistí pomocou funkcie LBound: LBound(pole). Tu uvedený príklad demonštruje, ako možno odstrániť jeden prvok poľa.
Option Base 1
Option Explicit
'Cieľ   :  Odstrániť jeden prvok poľa
'Vstupy  :  Pole   Pole, z kt. sa má odstrániť jeden prvok
'        [ind]   Index prvku, kt. sa má odstrániť
'        [ihod]  Hodnota prvku, kt. sa má odstrániť
'        [poradie] Ak zadáte TRUE, poradie prvkov poľa sa zachová(trochu pomalšie)
'Výstupy  :  Vráti TRUE ak bol prvok odstránený z poľa
'Poznámka :  Špecifikuj buď ind alebo ihod
'        Ak je špecifikovaná hodnota (ihod) a pole obsahuje viac
'        ako 1 prvok tej istej hodnoty, bude odstránený prvý prvok
'        kt. je zhodný so zadanou hodnotou. Polia musia byť deklarované
'        ako dynamické, napr. Dim Pole() as Integer
Function PolePrvok(ByRef Pole As Variant, Optional _
ind As Long, Optional ihod As Variant, Optional _
poradie As Boolean = False) As Boolean
  Dim hIndex As Long, DocasHod As Variant, dIndex As Long, NajdiPrvok As Boolean
  Dim kk As Long
  On Error GoTo Chyba
  hIndex = UBound(Pole) ' maximálny index poľa
  dIndex = LBound(Pole) ' najnižší index poľa
  
  If IsMissing(ihod) Then
    If hIndex >= ind Then
      'Najdi prvok podľa indexu
      NajdiPrvok = True
    End If
  Else
    'Najdi prvok v poli a odstráň prvok zistený podľa hodnoty
    For ind = dIndex To hIndex
      If Pole(ind) = ihod Then
        'najdený prvok
        NajdiPrvok = True
        Exit For
      End If
    Next
  End If
  
  If NajdiPrvok Then ' keď našiel prvok
    If poradie Then
      'Zachovaj poradie prvkov poľa kopírovaním hodnôt
      For kk = ind To hIndex - 1
        Pole(kk) = Pole(kk + 1)
      Next
    Else
      'kopíruj posledný prvok do dočasnej premennej
      DocasHod = Pole(hIndex)
      'prepíš prvok, kt. sa má odstrániť
      Pole(ind) = DocasHod
    End If
    'zmeň rozpätie poľa
    ReDim Preserve Pole(dIndex To hIndex - 1)
    PolePrvok = True
  End If
  
  Exit Function
  
Chyba:
  Debug.Print Err.Description
  PolePrvok = False
  On Error GoTo 0
End Function
'Príklad použitia funkcie PolePrvok
Sub Test()
  Dim vse() As Long, ii As Long, hind As Long, dind As Long, n As Long
  n = 5
  ReDim vse(n)
  vse(1) = 5
  vse(2) = 10
  vse(3) = 15
  vse(4) = 20
  vse(5) = 25
  'Odstráň prvok s hodnotou 10 a zachovaj poradie prvkov
  PolePrvok vse, , 10, True 'voláme funkciu PolePrvok
  hind = UBound(vse)
    For ii = 1 To hind
      Debug.Print vse(ii)
    Next
End Sub
Zdroje:
 1. Visual Basic(česky)
 2. Manual VBA
 3. Your first macro (anglicky)
Kontakty

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.

Valid HTML 4.01 TransitionalDomov

©  Klára Mrázová