Tri krátke prograny vo VBA

vm1 (10K)

Z webovej stránky http://www.svssr.sk/sk/spotrebitel/rapidalert.asp?Krmiva=2   si potrebujeme pre nejakú úlohu stiahnuť databázu potravín, v ktorých kontrola zistila nebezpečné toxické látky. Na tejto stránke zadáme, že chceme zobraziť len potraviny. Tabuľku okopírujeme do Excelu (obrázok vyššie). Budeme potrebovať odstrániť hypertexty z nadpisov (riadok 1) a tiež chceme v tomto riadku mať všetky písmená veľké. Naša tabuľka by mala vyzerať asi takto:

vm2 (8K)

Ak by sme potrebovali takéto úkony (odstrániť hyperlink, zameniť malé písmená za veľké) viac krát, predsa to nebudeme prepisovať! Vytvoríme si programy vo Visual Basic pre aplikácie (VBA = Visual Basic for Applications). Do jedného modulu si dajte tieto tri krátke programy:


Option Explicit

Sub PrečHyper()
    Selection.Hyperlinks.Delete
End Sub

Public Sub velke()
Dim a As String, ml, vel
a = ActiveCell.Value
ml = a
vel = UCase(ml)
ActiveCell = vel
ActiveCell.EntireColumn.AutoFit
End Sub

Public Sub male()
Dim a As String, ml, vel
a = ActiveCell.Value
vel = a
ml = LCase(vel)
ActiveCell = ml
ActiveCell.EntireColumn.AutoFit
End Sub


Option Explicit Statement sa používa na úrovni modulu - vtedy musia byť deklarované explicitne všetky premenné v module. Príkaz Option Explicit - tento príkaz musí byť zadaný v module pred všetkými procedúrami. Vtedy musíme explicitne deklarovať všetky premenné s použitím niektorých z príkazov: Dim, Private, Public, ReDim, Static. Ak by sme nedeklarovali niektorú premennú, pri kompilácii programu sa objaví chyba (error). Ak nepoužijeme príkaz Option Explicit, potom všetky nedeklarované premenné budú typu VARIANT. Je dobré použiť Option Explicit, preto, lebo ak napríklad mylne natypujeme názov premennej, hneď to zistíme pri kompilácii.

Keďže ja som veľmi lenivý človek, urobila som si malé ikony, ktoré som asociovala s jednotlivými makrami (VBA programy). Potom, kedykoľvek budeme potrebovať odstrániť hyperlink, alebo meniť písmená z malých na veľké alebo naopak stačí klikať na ikony.

vm3 (1K)

Pracujeme s tým tak, že najprv si vyberieme bunku, v ktorej chceme vykonať zmeny a potom klikneme na (dúfam dostatočne intuitívnu) ikonku.V prípade hypertextov, ak tieto máme v jednom riadku, môžeme vybrať celý riadok a kliknúť na prvú ikonku.
Kontakty

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.


Valid HTML 4.01 Transitional

©  Klára Mrázová