Thales z Miletu

ThalMilet (10K)
thales2 (21K)
kruhyB (13K)
TalDok (18K)

Thales was born in Milet in the year 624 BC. He is considered as the first philosopher ever and was a famous mathematician of the ancient world. Among other things the following proposition is attributed to Thales: 'Every angle of a triangle in a semicircle is a right angle.' This semicircle is called the Thales' Circle. The Thales’ Circle is not only a means to create right angled triangles but also to construct a tangent from a certain point touching on a circle because every tangent is rectangular to the radius running through the one and only point of tangency.

Thales was the first of the Seven Sages, of Ancient Greece. Thales is known as the first Greek philosopher, mathematician and scientist. He was the founder of the Ionian school of philosophy in Miletus, and the teacher of Anaximander. During Thales' time, Miletus was an important Greek metropolis in Asia Minor, known for scholarship. Several schools were founded in Miletus, attracting scientists, philosophers, architects and geographers.

Thales is acknowledged by a number of sources as the one who defined the constellation Ursa Minor and used it for navigation. Thales went to Egypt and studied with the priests, where he learned of mathematical innovations and brought this knowledge back to Greece. Thales also did geometrical research and, using triangles, applied his understanding of geometry to calculate the distance from shore of ships at sea.

Thales is credited with the following five theorems of geometry:
 1. A circle is bisected by its diameter.
 2. Angles at the base of any isosceles triangle are equal.
 3. If two straight lines intersect, the opposite angles formed are equal.
 4. If one triangle has two angles and one side equal to another triangle, the two triangles are equal in all respects. (See Congruence)
 5. Any angle inscribed in a semicircle is a right angle.

Tales sa narodil v Miletose v roku 624 pr. Kr.. Považuje sa za prvého filozofa. Bol slávnym matematikom staroveku. Okrem iného sa výrok: " Všetky obvodové uhly zostrojené nad priemerom kružnice sú pravé", pripisuje Talesovi. Táto polkružnica sa nazýva Talesova kružnica. Táto kružnica nie je len prostriedkom pre vytvorenie pravouhlých trojuhoníkov, ale tiež umožňuje zostrojiť tangentu z určitého bodu, ktorá sa dotýka kružnice, pretože každá tangenta zviera pravý uhol s polomerom kružnice, ktorý pretína tangentu len v jedinom bode.

Tales bol prvý zo siedmých mudrcov starovekého Grécka. Je známy ako prvý grécky filozof, matematik a vedec. Bol zakladateľom ionskej školy filozófie v Milete a učiteľ Anaximandra. Za Talesových čias Miletos bola dôležitou gréckou metropolou v Malej Ázii pre vzdelanie. V Milete bolo založených mnoho škôl, ktoré priťahovali vedcov, filozofov, architektov a geografov.

Tales je uznávaný mnohými zdrojmi ako matematik, ktorý definoval konšteláciu Malého Voza, - súhvezdie používaného pre navigáciu. Táles podnikol cestu do Egypta kde študoval u egyptských kňazov, kde získal mnohé ďalšie znalosti z matematiky ktoré uplatnil doma v Grécku. Tales na základe svojich geometrických štúdií aplikoval svoje geometrické znalosti na výpočet vzdialenosti lodí od pobrežia.

Talesovi sa pripisujú tieto teorémy z geometrie:
 1. Kruh je rozpolený priemerom
 2. Uhly pri základni ľubovolného rovno-ramenného trojuholníka sú rovnaké
 3. Ak sa dve priamky pretínajú, protiľahlé uhly sú rovnaké
 4. Ak trojuholník má dva uhly a jednu stranu rovnakú ako iný trojuholník, po-tom tieto trojuholníky sú rovnaké
 5. Uhol vpísaného trojuholníka v polkruhu má nad priemerom pravý uhol

Pretože trojuholníky CSB a ASC sú rovnoramenné, uhol BCA má veľkosť α + β. Súčet uhlov v trojuholníku ABC je α + β + α + β = 2α+ 2β = 180° Z toho plynie že uhol BCA = alfa +beta=90°.

Zdroje
 1. Thales biography
 2. Internet encyklopedia
 3. Thales of Miletus
 4. Scientist and mathematician
 5. Konštrukcia dotyčnice
 6. Founder of the school of natural philosophy
 7. The Heritage of Thales
Výuka latinčiny
Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.

Valid HTML 4.01 TransitionalDomov

©  Klára Mrázová