Systém ponúk v Exceli

Aplikácie kancelárskeho balíku OFFICE (okrem Outlook-u) poskytujú spoločné rozhranie Dialógové okno "Prispôsobiť", ktoré nám umožňuje vykonávať zmeny v hlavnej ponuke alebo aj paneloch nástrojov. Tieto zmeny zahrňujú pridanie, presunutie, obnovenie jednotlivých položiek menu ako aj tlačidiel (ikon) na paneloch nástrojov. Modifikovať ponuky a panely nástrojov možno však aj pomocou kódu VBA.Tento článok sa bude zaobarať modifikáciou spomínaných panelov prostredníctvom kódu vo VBA, lebo i keď meniť a prispôsobovať panely je rýchlejšie a pohodlnejšie pomocou dialógového okna "Prispôsobiť", niektoré zmeny nie je možné vykonať pomocou dialógového okna. Na nasledujúcom obrázku je zobrazený Panel s ponukami pre pracovný hárok = Worksheet Menu Bar.

Hlavné menu

Na paneloch s ponukami vidíme jednotlivé ponuky. Na obrázku nižšie je zobrazená jedna z ponúk - Vložiť a pod ponukou v roletovom okne sú položky ponuky.

Ponuky a položky

Každá položka ponuky môže mať ešte submenu. Na obrázku nižšie, trojuholníček ukazuje na submenu.

Submenu

Program vo VBA SystémPonúk vylistuje na hárku (liste) Excelu celú štruktúru systému ponúk. Na jeden hárok Excelu vylistuje všetky položky jednej ponuky a ak existuje submenu vylistuje aj submenu, ako to ukazuje posledný obrázok. Ak v zošite Excelu nie je dosť hárkov pridá hárky podľa predtým spočítaného počtu ponúk.

Sub SystémPonúk()
' Vylistuje všetky položy panelu s ponukami pre pracovný hárok
' ako aj položky každého menu
Application.ScreenUpdating = False
Application.StatusBar = Formula & "Čakajte, bude to chvíľu trvať..."
' V stavovom riadku vidíme nápis Čakajte ...
zac = Timer
c1 = Application.CommandBars(1).Controls.Count
' zistí počet ponúk v hlavnom menu
While Sheets.Count < c1
 Sheets.Add ' pridá potrebný počet hárkov (listov)
Wend
For i = 1 To c1
 c3 = 0
 Worksheets(i).Activate
 Set toto = Application.CommandBars(1).Controls(i)
 Cells(1, 1) = toto.Caption ' názov menu
 Cells(1, 2) = toto.ID ' ID určuje vstavanú akciu
 Cells(1, 3) = toto.Index 'poradové číslo
 Range(Cells(1, 1), Cells(1, 3)).Select
  With Range(Cells(1, 1), Cells(1, 3))
   .Font.Bold = True
   .Font.ColorIndex = 2
  With Selection.Interior
   .ColorIndex = 5
  End With
  End With
 c2 = toto.CommandBar.Controls.Count
 For j = 1 To c2
  c3 = 0
  Cells(j + 1, 1) = toto.Controls(j).Caption
  Cells(j + 1, 2) = toto.Controls(j).ID
  Cells(j + 1, 3) = toto.Controls(j).Index
  Range(Cells(1, 1), Cells(1, 3)).Select
   With Range(Cells(j + 1, 1), Cells(j + 1, 3))
    .Font.Bold = False
    .Font.Name = "Arial "
    .Font.Size = 10
    .Font.ColorIndex = 23
   End With
  On Error Resume Next ' príkaz On Error ... musíme zadať,
  ' lebo nie každá položka menu má ešte submenu
  c3 = toto.Controls(j).Controls.Count
  If c3 <> 0 Then
   For k = 1 To c3
    Cells(j + 1, 3 + k) = toto.Controls(j).Controls(k).Caption
    Range(Cells(j + 1, 3 + k), Cells(j + 1, 3 + k)).Select
    Selection.Font.Size = 10
    Selection.Font.Bold = False
    Selection.Font.ColorIndex = 22
   Next k
  End If
 Next j
 Columns("A:V").EntireColumn.AutoFit
 Next i
 kon = Timer
 cas = kon - zac
 ' MsgBox "Čas = " & cas & " sekúnd "
 ' Odstráňte znak('),ak chcete zistiť čas vykonania úlohy
 Application.StatusBar = False
 Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Ponuky a položky

Na Obr. 2 je jedna položka symbol, ktorá pôvodne v tejto ponuke nie je a je často potrebná. Ako vložíme ďalšiu položku pre ponuku (napr. položku Symbol do ponuky Vložiť riešia nasledujúce dva programy:
Sub symb()
Set symbItem = CommandBars ("Worksheet Menu Bar").Controls("Vložiť") _
  .Controls.Add(Type:=msoControlButton, Before:=3)
With symbItem
  .Caption = "S&symbol"
  .OnAction = "SymbVlož"
  ' Pri kliknutí na položku
  ' spustí sa program SymbVlož
End With
End Sub
Sub SymbVlož()
 sym = Shell("C:\WINDOWS\CHARMAP.EXE", 1)
End Sub
Príklady boli vypracované v Excel 2000 pod OS Windows XP.

Valid HTML 4.01 Transitional
Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.

© Klára Mrázová