Ako vytvoríme triedy

Príklad 1

Štatistický znak je charakteristika, ktorá popisuje kvalitu alebo kvantitu štatistickej jednotky.
Príklad 1:  boli zmerané výšky 15 - ročných chlapcov. Bolo zmeraných napr. 35 chlapcov. Štatistický znak je výška, rozsah štatistického súboru je n=35. Výška je spojitý kvantitatívny znak. Namerané výšky usporiadame podľa veľkosti (v EXCELI - zoradenie). Zistíme najväčšiu a najmenšiu výšku (funkcie MAX a MIN a vypočítame rozsah R = Rozdiel max-min =172-155=17. Potom výšky rozdelíme do tried, môžeme voliť 5 alebo 6 tried. Zvoľme 5 tried. Potom rozpätie intervalu h bude približne :h ≈ 17/5=3,4. Podľa Sturgesovho pravidla počet tried (približne) : k ≈ 1+ 3, 3 log n. Ďalšie pomocné pravidlo : k ≈ 5log(n) alebo k ≈ √(n). Triedy, resp. triedne intervaly volíme tak, aby každú hodnotu (v našom prípade výšku) bolo možné zatriediť jednoznačne. Preto používame napr. intervaly otvorené/zatvorené zľava/sprava. Početnosť ... označujeme symbolom ni. Relatívna početnosť ... označujeme symbolom: fi = ni/n. n je rozsah štatistického súboru. ni je početnosť i - tej triedy. fi je relatívna početnosť i - tej triedy.

Tred1 (5K)
Na obrázku 1 je len časť tabuľky v EXCELI, pre ilustráciu. Na obrázku 2 je zobrazené vytvorenie tried.

Tried2 (6K)


Vzorce, ktoré vkladáme sú zobrazené na obrázku 3.

tried3 (6K)

Histogram

Histogram alebo histogram početností (z gr. histos - vzpriamený, gramma - kresba, zápis) je stĺpcový diagram (stĺpikový graf) tvorený pravidelnými rovnobežníkmi, ktorých základne (os "x") majú dĺžku zvolených intervalov, a ktorých výšky (os "y") majú veľkosť príslušných absolútnych alebo relatívnych početností zvolených tried [Wikipedia].

tried4 (2K)
tried5 (4K)


Príklad 2

Opakovane bola zmeraná rýchlosť zvuku v znečistenom ovzduší. Bolo vykonaných n=8 meraní. Chceme zistiť presnosť našich meraní.
  1. Pomocou štatistickej funkcie EXCELU average zistíme aritmetický priemer
  2. pomocou funkcie STDEV zistíme smerodajnú odchyľku

tried6 (8K)

Stiahnite si súbor Stat1.zip   Veľkosť:12kB
KontaktyValid HTML 4.01 Transitional

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.
©  Klára Mrázová