stf1 (11K)
stf2 (94K)

V tabuľke sú dáta o úveroch poskytnutých v slovenských korunách v rokoch 2003 - 2007 v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky. Ukážeme si, ako v programe VBA vypočítame niektoré tabuľkové funkcie, ako napr. aritmetický priemer, šikmosť, špicatosť, meridián. Ak chceme použiť tieto funkcie, treba zistiť ako, a to v HELPE. Otvoríme si VBAXL9.CHM. Potom si vyberieme z Microsoft Excel Objects WORKSHEETS a dáme hľadať "List of Worksheet Functions Available to Visual Basic".

stf3 (12K)

Vyhľadáme tieto štatistické funkcie:
Tabuľkové funkcie musia byť zapísané takto (napríklad pre priemer):

Application.WorksheetFunction.Average(obl2)

Teraz zapíšeme v editore jazyka Visual Basic nasledovný program:

Sub VypocetA()
Dim obl2 As Range
   Dim SmOdchyl As Double
   Dim Priemer As Double, i As Integer, obla1 As Range
   Dim Sikm As Double, Spic As Double, obla2 As Range
   Dim r1 As Integer, r2 As Integer
   Dim r3 As Integer, r4 As Integer, r5 As Integer
   Dim r6 As Integer, r7 As Integer, r8 As Integer, r9 As Integer
   Cells(4, 3).Select
   Set obl1 = ActiveCell.CurrentRegion ' bude vybraná obl1
		 ' to jest oblasť počínajúc od riadku v ktorom je aktívna
		 ' bunka až po prvý prázdny riadok a vyberie stĺpce od aktívnej
		 ' bunky po prvý7 prázdny stĺpec
   obl1.Select
   adrs1 = Selection.Address(ReferenceStyle:=xlR1C1)
   'adrs2 = Selection.Address(ReferenceStyle:=xlA1)
   r1 = Mid(adrs1, 2, 1)  ' od riadku ' r1=4
   r2 = Mid(adrs1, 7, 2)  ' po riadok ' r2=11
   r3 = Mid(adrs1, 4, 1)  ' od stĺpca ' r3=3
   r4 = Mid(adrs1, 10, 1) ' po stĺpec ' r4=7
   r5 = r2 + 4 'riadok 15
   r6 = r2 + 5 'riadok 16
   r7 = r2 + 6 'riadok 17
   r8 = r2 + 7 'riadok 18
   r9 = r2 + 8 'riadok 19
   For i = 0 To 4
    Set obl2 = Range(Cells(r1, r3 + i), Cells(r2, r3 + i))
    Priemer = Application.WorksheetFunction.Average(obl2)
    Sikm = Application.WorksheetFunction.Skew(obl2)
    SmOdchyl = Application.WorksheetFunction.StDev(obl2)
    Spic = Application.WorksheetFunction.Kurt(obl2)
    Medi = Application.WorksheetFunction.Median(obl2)
    Cells(r5, r3 + i).Select
    Selection.NumberFormat = "#,##0.00"
    Cells(r5, r3 + i) = Priemer
    Cells(r6, r3 + i).Select
    Selection.NumberFormat = "#,##0.000"
    Cells(r6, r3 + i) = Sikm
    Cells(r7, r3 + i).Select
    Selection.NumberFormat = "#,##0.00"
    Cells(r7, r3 + i) = SmOdchyl
    Cells(r8, r3 + i).Select
    Selection.NumberFormat = "#,##0.000"
    Cells(r8, r3 + i) = Spic
    Cells(r9, r3 + i).Select
    Selection.NumberFormat = "#,##0.000"
    Cells(r9, r3 + i) = Medi
    Cells(r5, 1) = "Priemer"
    Cells(r6, 1) = "Šikmosť"
    Cells(r7, 1) = "Smerodajná Odchylka"
    Cells(r8, 1) = "Špicatosť"
    Cells(r9, 1) = "Median"
    Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit
    Set obla1 = Range(Cells(r5, 1), Cells(r9, 1))
    obla1.Select
  With Selection.Interior
    .ColorIndex = 9
    .Pattern = xlSolid
    Selection.Font.ColorIndex = 52
    Selection.Borders.ColorIndex = 2
  End With
  Next i
  For i = 3 To 7
  Set obla2 = Range(Cells(r5, i), Cells(r9, i))
  obla2.Select
    With Selection.Interior
    .ColorIndex = 9
    .Pattern = xlSolid
    Selection.Font.ColorIndex = 52
    Selection.Borders.ColorIndex = 2
    End With
  Next i
End Sub

Príklady boli vypracované v Excel 2000, pod OS WINDOWS XP.

Kontakty

Valid HTML 4.01 Transitional

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.

e-Slovníky.cz = profi on-line slovníkyDomov
©  Klára Mrázová