Súčet súm z viacerých hárkov

Spočítávať sumy z mnohých listov (napr. z 50) pomocou tabuľkovej matematickej funkcie SUM alebo SUBTOTAL ručne je veľmi pracné. Riešme to teda pomocou programu Spol. Dajte si do lišty nástrojov nejakú ikonu, a priraďte k nej makro (Spol).

Prvý list
Listy

Na obrázku vidíme prvý list nazvaný tyd1, v ktorom zapisujeme tržby. Na liste môžeme mať toľko stĺpcov a riadkov, koľko je v Exceli možné. V prípade tohoto príkladu je treba začať v prvom stĺpci a prvom riadku, i keď obecne to nie je nutné, potom však treba zmeniť niektoré riadky programu. Listov v Exceli môžete mať toľko, koľko umožní výkon Vášho PC.

Ak kliknete na ikonu, na ktoré je prepojené makro, objavia sa súčty (na obr.r.8 Součty). V ďalších listoch aj prenos. Treba začať listom Tyd1 - aktivovať a kliknúť na ikonu s makrom, v tomto liste sa vytvoria súčty a v nasledujúcom tiež, aj prenos. Samozrejme v nasledujúcom liste už musía byť uvedené tržby. Teda kliknutím na ikonu prepojenú s makrom sa vždy vykoná súčet v aktívnom liste, prenos do nasledujúceho listu a súčet.


Public Sub Spol()
  ' Priradiť makro ikone
  Dim j As Integer, i As Integer, k As Integer, sss As Double, ssa As Double, ssr As Double
  Dim a As Double
  ssa = 0#
  sss = 0#
  ssr = 0#
  a = 0#
  ActiveSheet.Select
  j = ActiveSheet.Index
  'Zistíme index aktívneho listu, aby sme potom
  'mohli použiť WORKSHEETS(index).Takto môžeme
  'manipulovať s pojmami nasledujúci list, alebo
  'predchádzajúci list
  'j.. číslo (index) zvoleného listu, na ktorý máme kliknuté
  ActiveCell.CurrentRegion.Select
  'stĺpce v ktorých je zápis(alebo len sformátovaná bunka)
  'aspoň v jednej bunke a všetky riadky v ktorých je
  'zápis (alebo len sformátovaná bunka) aspoň v jednej bunke
  'doporučujem pečlivo naformátovať túto oblasť,
  'predpoklad - v liste máte len jednu oblasť
  'treba to vyskúšať tak, že dáme CTRL + END a musí sa aktivovať posledná bunka
  'ak to nie je tak, tak treba odstrániť riadky a stĺpce
  posr = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count ' počet riadkov použitej oblasti
  posl = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count 'počet stĺpcov
     For k = 2 To posl ' od stĺpca č. 2 po posledný
     ssr = 0#
      For i = 2 To posr - 1 ' od riadku 2 až po predposledný riadok
      ssa = Cells(i, k)
      ssr = ssa + ssr ' súčet riadkov
      sss = ssa + sss 'celkový súčet sčíta všetky
      'bunky vo všetkých stĺpcoch v poslednom riadku
      Next i
     Cells(posr, k).Value = ssr ' zápis súčtu riadkov v jednotlivých stĺpcoch od 2 po posl
     Cells(posr, k).Select
     Selection.Font.ColorIndex = 5
     Selection.Font.Bold = True
     Selection.NumberFormat = "#,##0.00"
     Next k
  Cells(posr, posl).Value = sss
  Columns(posl).EntireColumn.AutoFit
  a = Cells(posr, posl).Value
  Do While j < Worksheets.Count
  j = j + 1
  Worksheets(j).Select ' nasledujúci list (hárok)
  Worksheets(j).Activate
  ActiveSheet.UsedRange.Select ' v nasledujúcom liste môžeme mať iný
  'počet riadkov aj stĺpcov
  Debug.Print "hárok"; j
  posr = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
  posl = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count
  Cells(2, posl).Value = a 'prenos
  Cells(2, posl).Select
  Selection.NumberFormat = "#,##0.00"
  Selection.Font.Bold = True
  Selection.Font.ColorIndex = 9
  Columns(posl).EntireColumn.AutoFit
  ssa = 0#
  sss = 0#
  ssr = 0#
   For k = 2 To posl ' od stĺpca č. 2 po posledný
   ssr = 0#
     For i = 2 To posr - 1 ' od riadku 2 až po predposledný riadok
     ssa = Cells(i, k)
     ssr = ssr + ssa ' súčet riadkov v jednom stĺpci
     sss = ssa + sss
     Next i
   Cells(posr, k).Value = ssr
   Cells(posr, k).Select
   Selection.Font.ColorIndex = 5
   Selection.Font.Bold = True
   Selection.NumberFormat = "#,##0.00"
   Next k
  Cells(posr, posl).Value = sss
  a = Cells(posr, posl)
 Loop
End Sub  

Je veľmi dôležité si uvedomiť, že akonáhle urobíme čo i len v jedinom liste zmenu (opravu tržieb), celý proces spúšťania programu je treba vykonať znovu, kým pri vkladaní matematických tabuľkových funkcií ak použijeme prilepiť špeciálne a prilepiť prepojenie, každá zmena tržieb sa prejaví v súčtoch automaticky.

Stiahnite si súbor Spolut.zip   Veľkosť: 11 kB,   obsahuje program
Stiahnite si súbor SpoluPr.zip   Veľkosť: 10 kB,   obsahuje príklad
Valid HTML 4.01 Transitional
Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.© Klára Mrázová