Spearman (7K)
rozum (6K)
expl (12K)

Charles Spearman

1863-1945Few would dispute the claim that Charles Edward Spearman (1863-1945) is Britain's premier psychologist and indeed one of the enduring figures in the history of behavioral science. Some twenty years ago, I asked ( Arthur R. Jensen)a number of psychologists to list the names of whomever they considered to be the five or six most important persons in the history of psychological testing. Among all the nominations, only three names were common to everyone's list: Galton, Binet, and Spearman. If Galton was the father of psychometrics, Spearman was its chief developer, architect, and engineer. He is far more famous today and much more frequently cited in the literature than any of his contemporaries in academic psycho-logy in the first half of the twentieth century. In fact, citations of Spearman's works in the technical journals have steadily increased since his death in 1945 and markedly so since about 1970. And the number of references to Spearman's major contribu-tions continues to climb. This accelerated rate of citations is an exceptionally rare phenomenon, as the annual number of citations of most scientists' publications typically decline rapidly after they deaths.
Born into a well established family in London in 1863, Spearman attended private schools, where he showed strong interests in mathematics, science, and what he refers to in his brief autobiography as a "secret devotion to philosophy," saying that, as an adolescent, his "deepest urge was to probe further into the nature of existence, knowledge and goodness"

Preložila: RNDr. Klára Mrázová


Málokto bude popierať tvrdenie, že Charles Edward Spearman (1863-1945) je popredným britským psychológom a stálou osobnosťou v histórii vedy o správaní ľudí. Asi tak pred dvadsiatimi rokmi som požiadal (Arthur R. Jensnen)niekoľkých psychológov aby vymenovali 5-6 osôb, ktorých považujú za najdô-ležitejších v histórii psychologického testovania. U všetkých opýtaných boli spoločné len tri mená: Galton, Binet a Spearman. Ak Galton bol otcom psy-chometrie, Spearman bol jej hlavným vývojárom, architektom a inžinierom. V súčasnosti je oveľa známejší a častejšie citovaný ako ktorýkoľvek z jeho súčas-níkov z oblasti akademickej psychológie v prvej polovici dvadsiateho storočia. Faktom je, že počet citácii Spearma-nových prác v odborných časopisoch stále vzrastal od doby jeho smrti v roku 1945 a výrazne vzrástol okolo roku 1970. Počet odkazov na Spearmanove hlavné príspevky pokračuje vo vzraste. Takýto zrýchlený vzrast citácií je výnimočne zriedkavý jav, nakoľko je typické, že počet citácií väčšiny vedeckých článkov za rok, klesá veľmi rýchlo po ich smrti.

Narodil sa v Londýne v roku 1863, v dobre situovanej rodine. Chodil do súkromných škôl, kde preukazoval veľký záujem o matematické vedy a ako sa zmieňuje vo svojom životopise mal "tajné zanietenie pre filozófiu" a tiež že v mladom veku pociťoval naliehavé nut-kanie pre ďalšie skúmanie podstaty existencie, poznania a dobra.
Zdroje:
  1. Charles Spearman
  2. English Psychologist
  3. Pioneer of factor analysis
  4. Classics in the History of Psychology
  5. British Behavioral Scientist
Ďalej
Výuka latinčiny
Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.


Valid HTML 4.01 Transitional

Domov
Klára Mrázová