Ancient Roman Ships

RLod2 (17K)
romGalya (12K)

Staroveký Rím, lode

Ancient Roman ships were really a copy and improvement upon those of their Italic allies, the Etruscans, Greeks and Carthaginians who dominated sea routes before Roman expansion into the Mediterranean.
Once Rome's dominion had stretched to the southern tip of the Italian peninsula the Etruscans and Greeks were hardly a threat to Rome's power but war with Carthage was inevitable. A few treaties were attempted but the need to ensure food supplies through Sicily as well as the lure of commercial trade with the Orient were too much for Rome to disregard.
Naval battle against the powerful Carthaginian navy required no more no less than large "quinquiremes" with some 25-30 oars on each side and five men per oar. As luck would have it, a Carthaginian quinquireme ran aground. Once caught, this enemy ship is supposed to have provided the Romans with the prototype they needed.
Roman domination of the seas was established when the Romans beat the Carthaginians in what was possibly the largest naval battle of antiquity. The Romans crossed the Mediterranean with 230 war ships and 100 transport ships driven by some 100,000 oarsmen carrying 40,000 soldiers. The Carthaginians counter-attacked with 250 war ships and 150,000 oarsmen.
Staroveké rímske lode boly vlastne kópie a zdokonalenie lodí svojich spojencov, ako aj Etruskov, Grékov a Karta-gíncov, ktorí ovládali morské trasy pred expanziou Ríma do stredozemia.
Akonáhle sa rímská nadvláda rozšírila na koniec talianského poloostrova, Etruskovia a Gréci už sotva zna-menali nebezpečenstvo pre Rím, ale vojna s Kartagom bola neodvratná. Bolo niekoľko pokusov o dohodu, ale potreba zabezpečiť dodávku potravín cez Sicíliu ako aj pokušenie obchodovania s Orientom nemohol Rím podceniť.
Námorné bitvy s mocným karthagským loďstvom vy-žadovali veľké "quinquiremy" s 25 až 30 veslami na každej strane a 5 mužov na jedno veslo. Quinquiremes znamená, že 5 veslárov patrilo k jednému veslu Rimania mali šťastie, keď Kartaghská loď "quinquireme" sa potopila. Táto nepriateľská loď poskytla rimanom prototyp lode, ktorú potrebovali.
Nadvláda rímanov na moriach začala, keď rimania porazili Kartágo v bitke, ktorá bola pravdepodobne najväčšou bitkou v staroveku. Rimania sa preplavili cez Stredozemné more s 230-mi vojnovými loďami a 100-mi dopravnými loďami so 100 tisíc veslármi, a 40 tisíc vojakmi. Kataginci útočili s 250 vojnovými loďami so 150 tisícmi veslármi.
Tun3 (12K)
Romtrireme2 (9K)
MpCArth1 (8K)

Mercantile Ships and War Ships

It is worth noting that the shape of the different vessels varied according to use, a war ship would tend to require manoeuverability whilst a merchant ship would need the space to carry as much cargo as possible.

Quinquiremes

Roman quinquiremes tended to be flat-bottomed whilst the merchant ships tended to have deep V-shaped hulls which allowed the oval shaped amphoras to be stacked more easily.

Senators

Senators can't own large commercial ships A law was passed in 218 BC forbidding Senators or their sons from owning ships capable of carrying more than 300 amphorae. The importance of this action lies in the way in which it underlines the distinction between the senatorial class and others.

Obchodné a vojenské lode

Tvar lodí sa menil podľa toho na čo boli používané. Vojnová loď bude mať tendenciu požadovať schopnosť manévrovať, kým obchodná loď bude potrebovať priestor pre dopravu tak veľkého nákladu ako je to len možné.

Quinquiremes


Rímske "quinquiremes" malii väčšinou ploché dno, kým obchodné lode mali zväčša trup tvaru V čo umožňovalo lepšie skladovanie oválných amfór.

Senátori

Senátori nemohli vlastniť veľké komerčné lode. Tento zákon bol príjatý v roku 218 pr. Kr.. Zakazoval senátorom a ich synom vlastniť lode, ktoré by mohli pojať viac ako 300 amfór. Dôležitosť tohoto zákona tkvie v zdôraznení rozdielu medzi triedou senátorov a ostatným obyva-teľstvom.
BiremeB (55K)
Roman_Galleonc (24K)
Typická rímska vojnová loď v prvom storočí pr. Kr.. BIREME bola poháňaná dvomi radami vesiel.
Liburnian(vojenská loď)
Zdroje:

[1]  Roman galleons (angl.)
[2]  Obchodné lode (angl.)
[3]  Karthaginci (angl.)
[4]  Staroveké rímske lode (angl.)
[5]  Rímska flotila (angl.)
[6]  Púnske vojny (angl.)

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.

Valid HTML 4.01 Transitional

Pozreli:Domov

©  Klára Mrázová