Roberval2 (9K)
kostym (7K)
divadlo (13K)
stolicka (12K)
kostymA (15K)
mermer (8K)
RoyalCol (51K)
NotreDam (15K)
Louvre (16K)

Gilles Personne de RobervalGilles Personne de Roberval is generally considered to be the founder of kinematic geometry (a branch of mechanics that deals with pure motion) because of his discoveries about plane curves and the method he developed for drawing the tangent to a curve. He was also important historically because of his close contact and correspondence with many of the other important mathematicians of his day. Roberval was a leading expert in the geometry of infinitesimals.
Roberval was born near Senlis, France on August 10, 1602, the son of a poor Catholic farmer. Gilles began to study mathematics at the age of 14 years when the parish priest of Rhuis, a village just 2 km to the north of Roberval, realised that young Gilles was highly intelligent and began to give him lessons. The parish priest was actually the chaplain to the queen, Marie de Médici, and he not only instructed Gilles Personne in mathematics but also in Latin and probably Greek

Preložila: RNDr. Klára Mrázová

Gilles Personne de Roberval sa považuje za zakladateľa kinematickej geometrie (odvetvie mechaniky, ktorá sa zaoberá pohybom) najmä pre jeho objavy týkajúce sa rovinných kriviek a metódy, ktorú vypracoval pre nakreslenie tangenty ku krivke. Je dôležitý aj z dôvodu kontaktov a korešpondencie s mnohými inými osobnosťami matematiky vtedajšej doby. Roberval patril medzi expertov tej doby v oblasti infinitezimálnej geometrie.
Roberval sa narodil blízko Senlisu vo Francúzsku, 10 augusta 1602. Bol synom chudobného katolíckého farmára. Gilles začal študovať matematiku keď mal 14 rokov. Vtedy kňaz Rhuis z blízkej farnosti, iba 2 km vzdialenej od Robervalu objavil, že Gilles je veľmi inteligentný a začal mu dávať hodiny. Tento kňaz bol aj kaplánom kráľovny Márie Medicejskej. Učil Gillesa Personna nielen matematiku ale aj latinčinu a pravdepodobne aj gréčtinu.
Po príchode do Paríža r. 1628 Roberval sa začal zoznamovať s inými brilantnými matematikmi, vrátane Marin Mersenna a Blaise Pascala. Ale Roberval bol jediný z tejto skupiny nových priateľov, ktorý bol profesionálnym matematikom. V r. 1632 Univerzita Maitre Gervaise v Paríži ho vymenovala profesorom filozófie. Bol však aj súkrom-ným profesorom matematiky na tejto univerzite až do konca svojho života. Roberval vyhral aj prestížnu súťaž na pozíciu profesora matematiky na Kráľovskej univerzite r. 1634 (bola založená na žiadosť Františka I, vtedajšieho kráľa Francúzska). Aj túto pozíciu mal až do konca života. V r. 1655 Roberval bol vymenovaný profesorom na katedru matematiky.
V r. 1636 Roberval napísal " Vlastnosti mechaniky". Veľkú publicitu mala jeho debata s René Descartesom v roku 1647, ktorý, ako je známe, bol po dlhú dobu odporcom centra oscilácie fyzikálneho kyvadla. V roku 1669 prispel článkom o infinitezimálach ("Vlastnosti infinitezimálnych veličín") k zbierke prác členov Francúzskej kráľovskej akadémie vied (ktorej bol zakladajúcim členom r. 1666).
V roku 1669 Gilles Personne de Roberval vynašiel tzv. rovnobežníkové balančné váhy. V tomto staršom veku tento matematik pracoval aj v oblasti kartografie. Napísal mnohé práce ako súčasť obrovského projektu mapovania Francúzska. Zomrel v r. 1675 ako 73 ročný.
Arriving in Paris in 1628, Roberval started making the acquaintance of other brilliant mathematicians, including Marin Mersenne and Blaise Pascal. However, Roberval would become the only professional mathe-matician among his new group of friends. In 1632 the Collége de Maitre Gervaise in Paris appointed him professor of philosophy, but he would also serve as a private mathematics tutor there for the rest of his life. Roberval won a prestigious competition for a mathematics teaching position at the Royal College in 1634. He kept this post for the remainder of his life as well. I In 1655 Roberval received an appointment to the school's mathematics chair.
In 1636, Roberval wrote The Features of Mechanics. He had a highly publicized debate with René Descartes, who was reportedly a longtime adversary, about the center of oscillation of the compound pendulum in 1647. In 1669, Roberval contributed a paper on infinitesimals ("Features of Indivisibles") to a collection of works by members of the French Royal Academy of Sciences (of which he was a founding member in 1666).
Roberval invented what is now known as the Roberval balance, used for weighing scales of the balancing sort, in 1669. At this late stage in his life, the mathematician also worked in the field of cartography, writing several works on the enormous project of mapping France. Roberval died in Paris on October 27, 1675 at the age of 73.


Zdroje:
  1. Gilles-personne-de-roberval
  2. Biography
  3. Cavalieri
  4. Dějiny matematiky
  5. Czech Digital Mathematics Library (česky)
  6. Váhy, váženie
Kontakty
Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.


Valid HTML 4.01 Transitional

Domov
Klára Mrázová