plachet1 (11K)
lodic (10K)

Ancient Roman transportation

The success and extent of the ancient Roman empire could only exist because of the advanced transport network. The military were generally charged with the construction of roads in new territories, generally utilising local materials.

The roads themselves were then open to be used by the Roman population at large, generally by horse drawn carriage or on foot.

Roman dominance over the seas and growing Roman expertise with ships meant that by the end of the Republic it would be quite easy for people to travel to a wide variety of locations with little trouble.

It was common for rich students to travel to more distant parts of the empire in order to improve their skills. Dominance of the seas came thanks to the historic victory over the Carthaginians and Pompey's victory over the pirates who were well known to pillage coastal towns or take dignitaries in exchange for ransom. A particularly well remembered occasion is when Julius Caesar himself was taken in his youth (he gained their respect and later came to order their deaths by capital punishment).

Transport of mercantile goods in Ancient Roman trading was forbidden to the upper classes who therefore had to resort to their clients to take care of business on their behalf. Within the context of Roman trade and the roman economy it is interesting to note that transportation of goods by ship was far more economical than by road.

Doprava v rímskej ríši

Rozkver starovekej rímskej ríše nastal vďaka budovaniu vyspelej siete ciest. Stavbou ciest v nových oblastiach ríše bola poverená väčšinou armáda, a často používali miestný materiál.


Cesty boli sprístupnené rímskemu obyvateľstvu, spravidla cestujúcim na vozoch ťahanými koňmi, alebo pešo.

Vďaka prevahe rimanov na moriach a stále zvyšujúcim sa znalostiam v lodnej doprave, v posledných rokoch republiky bolo možné cestovať do rôznych oblastí bez väčších problémov.

Pre bohatých študentov bolo bežné cestovanie do vzdialenejších oblastí ríše aby si zvýšili svoju odbornosť. Prevahu na moriach dosiahli vďaka historickému víťazstvu nad Carthagincami a víťazstvu Pompéjčanov nad pirátmi ktorí boli známi drancovaním pobrežných miest alebo vyberaním výkupného za štátnych úradníkov. Veľmi známa je udalosť, keď sám Julius Caesar bol v mladosti zajatý (Caesar získal ich úctu - neskôr však nariadil pre pirátov trest smrti).


Doprava obchodného zbožia bola v starovekom Ríme zakázaná príslušníkom vyžšších tried a preto sa museli obrátiť na svojich klientov, aby obchodovali v ich mene. V súvislosti s rímskym obchodom a rímskou ekonomikou je treba podotknúť, že lodná doprava zbožia bola oveľa ekonomickejšia, ako po súši.

Bic (62K)
nositek (25K)
koc (12K)
looo (11K)
konik (9K)
Zdroje
  1. Doprava v rímskej ríši (angl.)
  2. Lode (angl.)
  3. RímskaRíša (angl.)
  4. DopravaRímskaRíša (angl.)
  5. The transport system
  6. Rome
  7. StarovekýRím (česky)


Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.

Valid HTML 4.01 TransitionalDomov

©  Klára Mrázová