strav1 (10K)
strava3 (8K)
okno1 (10K)
sluzby3 (5K)
Kutil (22K)

Viacnásobná regresia

MultR1 (20K)
restat1 (26K)
Ak sa k vyhladeniu krivky používá takzvaná lineárna regresia jedná sa o minimalizáciu chyby, ktorú predstavujú rozdiely skutočných (nameraných) hodnôt a hodnôt vypočítaných pomocou tejto metódy. Pretože tieto hodnoty môžu nadobúdať kladné aj záporné hodnoty, ktoré by sa po sčítaní anulovaly, umocňujú sa na druhú a počítá sa ich súčet. Cielom regresných metód je tento súčet minima-lizovať, čo tvotí základnú myšlienku najbež-nejšej a najstaršej metódy pre odhad regresných modelov – metódy najmenších štvorcov.
    V jednoduchom modeli závisle premennú Y vyjadrujeme ako funkciu nezávisle premennej X. Vo viacnásobnom lineárnom modeli je závisle premenná vysvetlená pomocou via-cerých nezávisle premenných X1, X2, .... ,Xk, ktoré determinujú jej hodnoty, každá do určitej miery.
Účinok príslušnej nezávisle premennej na závisle premennú je stanovený hodnotami parametrov viacnásobného lineárneho regresného modelu, ktoré zvykneme označovať symbolmi b1, b2, ..., bk. Do modelu zahŕňame náhodnú zložkum u. Opäť predpokladáme, že náhodné zložky sú nezávislé, normálne rozdelené a ich stredná hodnota je nulová, rozptyl konštantný. Matematický zápis modelu je: Yt = b0 + b1 X1t +b2X2t + ... + bkXkt + ut Odhad parametrov môžeme vykonať metódou najmenších štvorcov. Vypočítaný koeficient b0 interpretujeme ako hodnotu závisle premennej, ak hodnoty nezávisle premenných sú nulové. Parametre b1, b2, ... bk nazývame parciálne regresné koeficienty. Každý z nich meria priemernú zmenu premennej Y vyvolanú jednotkovou zmenou príslušnej nezávisle premennej.

Pri výpočte parametrov regresnej rovnice metódou najmenších štvorcov vychádzame z požiadavky minimalizovania súčtu štvorcov rozdielov medzi empirickými a teoretickými hodnotami závisle premennej Y, ktorý nazývame tiež súčtom štvorcov rezídui. Podmienku zapíšeme v matematickom tvare:
vzorec1 (1K)
vydavky1 (14K)
sluzby (59K)
  Výuka latinčiny
     Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.

  
   Valid HTML 4.01 Transitional

   e-Slovníky.cz = profi on-line slovníky

   Domov
    Klára Mrázová