pr1 (26K)
Príklad 1

Potrebujeme zistiť, koľkokrát dosiahol určitý agent (zadáme v úvodzovkách meno) tržbu viac ako 36 000 €. Zadáme (podľa obrázku) sumproduct. Vzorce vidíte na obrázku vpravo. Zadáme za vzorcom oblasť, v ktorom máme agentov a oblasť v ktorom sú uvedené tržby.

pr1 (8K)
pr3 (11K)
Príklad 2

Logické funkcie IF, OR, AND

Ak zadáme logickú funkciu IF(AND(...   (obr.2) bunka C2, v prípade splnenia všetkých podmienok (uvedených v zátvorke) vráti "ano". Samozrejme miesto "ano" môžu byť rôzne variacie, podľa potreby. Ak nie je splnená čo len jedna z nich, vráti "nie". Ak zadáme logickú funkciu IF(OR(... vráti "ano" ak je splnená aspom jedna podmienka.

    Obr. 1

pri1 (3K)

    Obr. 2
pri4 (5K)
Príklad 3: Otvoriť prehliadač web-u v Exceli

Ak sa chcete priamo z Excelu dostať na web do predvoleného (default) prehliadača :
 1. Umiestnite na panel nástrojov vlastné tlačidlo (obr. 3)
 2. Asociujte toto tlačidlo s makrom "CommandButton1_Click()" (obr. 4)
 3. Priraďte k nemu makro (kód vo VBA) - kód umiestnite v editore makier do modulu.
 4. Pomocou ikonového editora (napr. ICOFx, viď obrázok 5), vytvoríme vlastnú ikonu, napr. pri8 (1K)


pri5 (8K)
pri6 (6K)

Declare Function ShellExecute _
Lib "Shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" _
  (ByVal hwnd As Long, _
  ByVal lpOperation As String, _
  ByVal lpFile As String, _
  ByVal lpParameters As String, _
  ByVal lpDirectory As String, _
  ByVal nShowCmd As Long) As Long

Sub CommandButton1_Click()
' Vložte ikonu
' Zapíšte program uvedený nižšie
' Otvorte predvolený prehľadávač - zadané URL
' Vráti sa Pravda (TRUE), ak sa otvorí,
' Nepravda (FALSE) v opačnom prípade
Dim URL As String
Dim res
'Tu môžete URL zmaniť - ak napr. Vašim predvoleným
'prehľadávačom je napr. OPERA alebo FIREFOX, alebo iný
URL = "http://www.google.sk"
res = ShellExecute(O&, "open", URL, _
vbNullString, vbNullString, _
    vbNormalFocus)
End Sub

pri7 (15K)
Príklad 4: Prejsť na web v Exceli a otvoriť slovník

Najprv si v ikonovom editore vytvorte ikonu zástavy Veľkej Británie (dá sa stiahnúť z webu):

engl (1K)

Potom kliknutím na ikonu pravým tlačidlom priradíme k ikone hypertextový odkaz: (pozri obrázok):


pri9 (6K)
pri10 (21K)
Kliknutím na ikonu sa dostanete do vynikajúceho slovníku, v ktorom (väčšinou) nájdete preklad zadaného slova v angličtine do češtiny alebo do iných jazykov.

pri11 (106K)
   Po zadaní slova a kliknutím na Search objaví sa     pri12 (5K)    vpravo táto ikona, treba chvíľu čakať a potom si zvolíte podľa nasledujúceho obrázku Translations: modern.
pri14 (8K)
Kontakty

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.

Valid HTML 4.01 TransitionalDomov

©  Klára Mrázová