PostRim (9K)
arcera (11K)
benna (9K)
carpentum (9K)
tensa (7K)
raeda (12K)
carrus (8K)
basterna (5K)
lectica (9K)
saddle (5K)
ridsideways (8K)

Postal services

About 20 BCE the emperor Augustus created the Cursus publicus , the courier service of the Roman empire, to transport messages, officials, and tax revenues from one province to another. The Roman Empire built the most advanced postal delivery system known until that time except for the service in China. Its area was the whole Mediterranean world. Reliable commu-nication from Rome to governors and military officials in faraway provinces was a necessity.
Rome met the need by developing the cursus publicus a state-sponsored series of post roads with relay stations at intervals. The speed with which government dispatches and other mail could be carried about the empire was not equaled again in Europe until the 19th century. Using the relay stations, riders cover about 170 miles (270 kilometers) in a 24-hour period.

Pošta v rímskej ríši.

Okolo roku 20 pr.Kr. za cisára Augusta sa začala budovať kurierska služba Rímskej ríše pre dopravu správ, úradníkov a daní, z jednej provincie do druhej. V Rímskej ríši bola vybudoaná v tej dobe najdokonalejšia poštová doručovacia služba, s výnimkou Číny. Týkala sa celej stredozemnej oblasti. Spoľahlivá komunikácia medzi Rímom, miestodržiteľmi, vojenskými veliteľmi vo vzdialených provinciách, bola nutnosťou.

Rím potreboval vybudovať cursus publicus, t.j. štátom sponzorovanú sieť ciest pre prepravu pošty so štafetovými stanicami v určitých intervaloch. Rýchlosť, ktorou zásielky a ostatná pošta bola dopravovaná v ríši, bola realizovaná v Európe až v 19. storočí. Použitím šrafetových staníc mohli jazdci prejsť cca. 270 km za 24 hodín.

Arcera

The arcera is a vehicle often used among the ancient Romans. It had four wheels, a cover and was generally drawn by two or more horses. The outside con-sisted of unhewn boards covered by loose drapery. This vehicle was espe-cially used to convey the sick and infirm and was of sufficient size to allow occupants to recline.

Arcera

Dopravný prostriedok Arceru starovekí rimania používali často. Mala štyri kolesá, bola krytá a ťahali ho väčšinou dve alebo viac koní. Arcera bola zhotovená z neotesaných fošní, ktoré boli zakryté súknom. Arcera bola špeciálne upravená na prepravu chorých a slabých, a mala dostatočný priestor, aby si mohli cestujúci ľahnúť.

Benna

An illustration of a benna from the Column of Antoninus. This four wheeled conveyance is made of wicker work and was of Gallic origin. A benna can accommodate several persons when travelling.

Benna

Toto je ilustrácia vozu Benna, ktorý je na stĺpe Amtonina Pia. Tento štvor-kolesový povoz bol vyrobený z prútia. Bola Galského pôvodu. Do Benny sa zmestilo viacero cestujúcich.

Carpentum

A vehicle used by early Romans in as early as 500 B.C. and as late as fifth century of the Christian era. The carpentum was a covered carriage with two wheels, had seats for two or three and was usually drawn by two mules, horses or even oxen.

Carpentum

Voz sa používal už okolo 5. storčia pr.Kr. a používal sa ešte až do 5. storočia n.l. Carpentum bol krytý voz a mal dve kolesá. Do voza sa zmestili dve až tri osoby a bol obvykle ťahaný dvoma mulicami alebo koňmi, ba dokonca aj volmi.

Tensa

The tensa was a sacred vehicle elaborately ornamented with ivory and silver. This had either two or four wheels and was drawn by four horses or as in this illustration by elephants. This carriage was used during Circensian games, to carry the images of deities.

Tensa

Tensa bolo slávnostné vozidlo s komplikovaným zdobením zo slonoviny a striebra. Tensa mala buď dve, alebo štyri kolesá a ťahaly ho štyri kone, alebo, ako je to na obrázku, slony. Tento voz bol používaný behom gladiatorských hier, viezli na ňom obrazy božstiev.

Raeda

The use of this carriage was common among the Romans during the last century of the republic. A commodious vehicle of Gallic origin and had four wheels, this was used by a man when he traveled with his family because this has sufficient room for several persons together with their luggage.

Raeda

Používanie tohoto vozidla bolo bežné v starom Ríme behom posledného storočia trvania republiky. Bolo to pohodlné, priestranné vozidlo, Gallského pôvodu, malo štyri kolesá a bolo používané pre prepravu rodiny, nakoľko malo dostatok miesta pre niekoľko osôb a aj pre ich batožinu.
Zdroje:

 [1]  Rímska ríša (angl.)
 [2]  Rímske cesty (angl.)
 [3]  Pošta v Rímskej ríši (angl.)
 [4]  Postal history (angl.)
 [5]  Poštové služby (angl.)

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.

Valid HTML 4.01 Transitional

Domov

©  Klára Mrázová