Grafy-zmena pomocou číselníkov

Zostrojme graf funkcie Y' = -0,5 X2 + 4,0 X + 3,5

fuu1 (7K)
fuu2 (9K)

Vložte na hárok tri číselníky (SpinButton):fuu3 (1K)
A v editore makier napíšte tieto makrá:
Private Sub SpinButton1_Change()
SpinButton1.Min = -20
SpinButton1.Max = 20
Range("g4") = SpinButton1.Value
End Sub
Private Sub SpinButton2_Change()
SpinButton2.Min = -20
SpinButton2.Max = 20
Range("i4") = SpinButton2.Value
End Sub
Private Sub SpinButton3_Change()
SpinButton3.Min = -20
SpinButton3.Max = 20
Range("k4") = SpinButton3.Value
End Sub
Do buniek g(4), i(4), k(4) sa zapíšu dvojnásobky hodnôt koeficientov a, b, c. Samozrejme, vy si môžete zvoliť iné bunky, podstatné je, aby ste správne zapísali vzorec, ktorý je v bunke D(3):
=0,5*$G$4*C3^2+0,5*$I$4*C3+0,5*$K$4

fuu4 (7K)
Funkciu sin(x) z obr. 2 (stĺpec C) použijeme na vytvorenie inej funkcie:
ÿ= a sin(x) + b sin(x) + csin(x).
Na nový hárok zas vložíme 3 čísleníky. Upravíme ich vlastnosti, kliknutím pravým tlačidlom myši a zapíšeme adresu viazanej (linked cell) bunky.
fuu5 (3K)
fuu6 (14K)
Krivky na obr. 5 môžeme potom pomocou číselníkov meniť. Hodnoty koeficientov a, b, c sa premietnú do buniek H1, I1, J1.
Kontakty

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.

Stiahnite si súbor Ovládače.zip    Veľkosť: 29 kB

Príklady boli vypracované v Excel 2000 pod OS Windows XP.Valid HTML 4.01 Transitional

Domov

©  Klára Mrázová