over1 (3K)
kluc1 (2K)
kluc2 (1K)
kluc3 (2K)
kluc4 (3K)

Zistilo sa, že pri zadávaní údajov sa vyskytne vysoké percento chýb - môže ísť o preklepy alebo sa zadajú údaje mimo povoleného intervalu. Aby sme obmedzili percento chýb, je vhodné využiť overenie údajov.

Príklad

Do oblasti A1:D20 máme povolené zadávať len čísla 1 - 12 a čísla 20 - 40. Ak máme povolené vkladať len čísla v určitých intervaloch, nie je možné použiť bežný postup, t.j.

Napíšeme si teda kód vo VBA:
 Declare Function sndPlaySound32 Lib "winmm.dll" Alias "sndPlaySoundA" _
    (ByVal lpszSoundName As String, ByVal uFlags As Long) As Long
'Definujte oblasť napr. A1:D20 na hárku (Hárok1):
'Na hárku vyberte bunky A1:D20
'Kliknite na v l o ž i ť - n á z o v -d e f i n o v a ť
'Zapíšte SledovanáObl a klik na OK
'Stlačte klávesy ALT+F11 otvorí sa editor VBA
'Klik na menu i n s e r t - module
'Napíšte nasledovný kód
Sub auto_open()
  'Táto subrutína spustí procedúru Straz keď vložíme nejaký údaj
  ThisWorkbook.Sheets("Hárok1").OnEntry = "Straz"
End Sub
Sub Straz()
  Dim isect As Excel.Range
  Set isect = Application.Intersect(Range(ActiveCell.Address), _
   Range("SledovanáObl"))
   vv = Val(ActiveCell.Value)
  If isect Is Nothing Then
   'Nerob nič (to znamená, že sme nezvolili bunku v sledovanej oblasti
  Else
   'ak sme však zvolili bunku v sledovanej oblasti a vložíme číslo
   'väčšie ako 5 alebo menšie ako 10, alebo zadali číslo 0,
   'alebo číslo väčšie ako 23 vložený údaj sa zmaže
   'a zaznie zvukové upozornenie
    If (vv > 5 And vv < 10 Or vv <= 0) Or (vv > 0 And vv > 23) Then
    ActiveCell.Clear
      ActiveCell.Select
      'ActiveCell.FormulaR1C1 = "Znova!"
     Selection.Interior.ColorIndex = 9
        If Application.CanPlaySounds Then
          Call sndPlaySound32("c:\windows\media\notify.wav", 0)
        End If
      MsgBox "Údaje musia byť celé čísla medzi 1 a 12 alebo medzi 20 a 40"
    End If
  End If
End Sub

Zdroje:

Excel-Data Validation
Kontakty
Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.

Valid HTML 4.01 Transitional

Domov

©  Klára Mrázová