Textové a logické funkcie

Oddeliť mená

aa1 (7K)
V prípade, ak máme zoznam mien v jednej bunke a potrebujeme mená rozdeliť do dvoch susedných buniek, použijeme textové funkcie LEFT, RIGHT, MID, FIND prípadne CONCATENATE. Ak teda máme mená napr v stĺpci A (pozri obrázok) potom do bunky B2 zapíšeme jeden z nasledujúcich vzorcov:
=MID(A2;(FIND(" ";A2)+1);30)
=RIGHT(A2;(LEN(A2)-FIND(" ";A2;1)))
Prvý z nich je kratší, tak asi použijeme ten.

Spojiť textove reťazce

V opačnom prípade, ak sú mená zvlášť, krstné v jednej bunke a priezvisko vo vedľajšej bunke, a chceme ich mať v jednej bunke použijeme textovu funkciu concatenate alebo funkciu &. Teda v bunke D2 bude:
=B2&" "&C2, prípadne =CONCATENATE(B2;" ";C2). Nesmieme zabudnúť na medzeru medzi textovými reťazcami, ktorú dávame do úvodzoviek.

Logické funkcie

  Príklad:

Vypočítajte, o koľko vzrastie Váš počiatočný kapitál 100 000,00 Sk vložený do banky, po 8 rokoch, pri úrokovaní 3,50% ak kapitál je menší alebo rovný 110 000 Sk, a pri úrokovaní 4,50 % ak je kapitál väčší ako 110 000 Sk.

   aa2 (14K)

           aa3 (11K)Ako vidíme z obrázku, použijeme funkciu   If  takto:   =IF(E3<=110000;E3*$B$2;E3*$B$3)   Slovná interpretácia : Ak kapitál je menší alebo rovný 110 000 Sk, použi úrokovú sadzbu uvedenú v bunke B2 ($B$ znamená absolútnu adresu bunky), a ak je kapitál už po pripísaní úrokov väčší ako 110 000 Sk, použi úrokovú sadzbu v bunke B3.

Kontakty

e-Slovníky.cz = profi on-line slovníky

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.


Valid HTML 4.01 Transitional

Domov

© Klára Mrázová