John von Neumann

NeumannJ
Americký matematik a kybernetik, maďarského pôvodu. Narodil sa v Budapešti v rodine zámožného bankára, Maximiliána Neumanna ktorý získal šľachtický titul v r. 1913 od Františka Jozefa. János (John) bol považovaný za "zázračné" dieťa s mimoriadným talentom pre matematiku. Maturoval na budapeštianskom slávnom evangelíckom gymnáziu. V tej dobe tu vyučoval matematiku vynikajúci profesor, Ladislav Rátz. Do tejto školy chodili aj nositelia Nóbelovej ceny Eugen Wigner (1963 - fyzika) ako aj Ján Harsányi (ekonomika 1994). Neumann, pretože si jeho otec želal, aby sa stal chemickým inžinierom, sa zapísal v Zürichu na Techniku a súčasne študoval na budapeštianskej a berlínskej univerzite matematiku, fyziku a filozófiu. Temer súčasne získal diplom chemického inžiniera v Zürichu a doktorát z matematiky v Budapešti. Vo vedeckej oblasti sa prejavil už v r. 1925, keď prehĺbil Zermelov axiomatický systém. Jeho záujem o kvantovú mechaniku vznikol v r. 1926 pri študíjnom pobyte v Göttingene. V r. 1927 vypracoval pre oblasť kvantovej teórie zjednocujúcu teóriu, ktorá použitím operátorov podnietila rozvoj abstraktnej teórie Hilbertovho priestoru a operátorov. V r. 1928 formuloval základy teórie hier ako matematickej disciplíny, ako modelu optimálneho rozhodovania v konfliktných situáciach.V r. 1929 bol pozvaný do Princetonu kde zostal do konca svojho života. V r. 1933 sa stal profesorom matematickej fyziky v Ústave pre ďalšie vzdelávanie inžinierov (Institute for Advanced Studies) v Princetone. Počas druhej svetovej vojny sa zúčastnil projektu Manhattan na výrobu atomovej bomby.

Los Alamos
Výskumné laboratóriá v Los Alamos hostili tie najlepšie mozgy nielen z USA, ale najmä z Európy a von Neumann do Los Alamos pravidelne cestoval. Spolu s Goldstine-om pracovali na vývoji počítačov. Je známa von Neumannova architektúra - inštrukcie sa spracovávajú ako dáta a tým je daná možnosť modifikovať program. Podľa tejto koncepcie sú postavené takmer všetky väčšie počítače, mikroprocesory a mikropočítače. V r. 1945 vypracoval koncepciu samočinného počítača EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer), pre ktorý by bolo možné použiť vypracované a archivované programy. Značnou mierou prispel k vedným odborom ako sú kvantová fyzika, funkčná analýza, teória množín, ekonomika, informatika, numerická analýza, hydrodynamika, štatistika a mnoho ďalších matematických disciplín. Vypracovaním princípov fungovania počítačov mal rozhodujúci vplyv na vývoj sveta. Je považovaný za otca jednej z najdôležitejších oblastí dnešných ekonomických vied a matematiky, a tým je teória hier. Od r. 1954 bol členom Amerického výboru pre atomovú energiu. Zomrel vo Washingtone.
V r. 1946 navrhol matematické stroje, ktoré by ovládali niektoré hry. Jeho práca „Theory of Games and Economic Behaviour“ (Teória hier a ekonomického správania) sa stala inšpiráciou pre koštruktérov. V r. 1955 sa vrátil k problémom kvantovej mechaniky a snažil sa preukázať štatistický charakter fyzikálnych udalostí aspom pre lineárnu formu základných rovníc vlnovej mechaniky, čo malo slúžiť ako dôkaz Heisenbergovho princípu neurčitosti.

John von Neumann je považovaný za jedného z najgeniálnejších matematikov 20. storočia. Podľa Norberta Wiennera, zakladateľa kybernetiky, jeho práca „Teória hier“, ktorú Neumann publikoval spolu s O. Morgensternom „urobila hlboký dojem“ na celý svet. Búrlivý rozvoj počítačov je bez základov, ktoré položil von Neumann nepredstaviteľný.


Domov

Valid HTML 4.01 Transitional
Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.
©  Klára Mrázová