MarinM (7K)
BranaKolegia (13K)
townhallQ (9K)
Zvestovanie (14K)
znamkaPrvocislo (20K)
Isac (19K)
desVosg2 (16K)
sorbx (18K)
fermat_wiles (36K)

Marin Mersenne

Marin Mersenne (1588-1648), French philosopher, theologian, and scientist, who served as a focal point of French and European scientific thought at a critical stage in its development. Mersenne corresponded or was personally acquainted with Descartes, Pierre Gassendi, Galileo, Thomas Hobbes, and Pascal. He was instrumental in opening lines of communication among scientists at a time when formal institutions for such a task scarcely existed, and he personally undertook the publication or translation of fundamental scientific treatises.
Mersenne was born at Oizé, France, on Sept. 8, 1588, and he entered the new Jesuit collège in La Flèche in 1604 and remained there until 1609. After two years of theology at the Sorbonne, in 1611 he joined the order of Minim friars and in 1619 returned to Paris to the Minim Convent de I'Annonciade near Place Royale, now Place des Vosges. There he remained, except for brief journeys, until his death in 1648.
From about 1623 Mersenne began to make the careful selection of savants who met at his convent in Paris or corresponded with him from all over Europe and as far afield as Tunisia, Syria, and Constantinople. His regular visitors or correspondents came to include Pierre Gassendi, Descartes, the Roman musicologist Giovanni Batistta Doni, Roberval, Beeckman, J. B. van Helmont, Fermat, Hobbes, and the Pascals. It was in Mersenne's quarters that in 1647 the young Blaise Pascal first met Descartes.
Mersenne's role as secretary of the Republic of scientific letters, with a strong point of view of his own, became institutionalized in the Academia Parisiensts, which he organized in 1635. His monument as an architect of the European scientific community is the rich edition of his Correspondance published in Paris in the present century.
Mersenne's next work, the Synopsis mathematica (1626), was a collection of classical and recent texts on mathematics and mechanics. Mersenne published many books and articles, some of them: Traité des mouvements , which was published in 1633, is a book on mechanics. He wrote two books on physics, one in 1636 titled L'Harmonie Universelle, and one in 1644 titled Cogitata Physico-Mathematica . Marin Mersenne was the first to measure the speed of sound in air (1640). Mersenne was also interested in acoustics and music and wrote a book about them entitled Traité d'harmonie universelle.
Marin MERSENNE, francúzsky filozof, teológ a vedec bol stredobodom francúzskeho a európskeho vedeckého myslenia v kritickom štádiu jeho vývoja. Mersenne viedol rozsiahlu korešpondenciu a bol aj v osbnom kontakte s René Descartesom, Galileom, Thomas Hobbesom a Pascalom. Mersenne bol podnetný vo vytvárení komunikácie medzi vedcami v dobe, keď formálne inštitúcie pre komunikáciu sotva existovali. Mersenne sa osobne ujal publikovania alebo prekladu vedeckých pojednaní.                                           
Mersenne sa narodil v Oizé vo Francúzsku, 8. septembra 1588. V rokoch 1604-1609 študoval na novej jezuitskej škole v La Flèche. Po dvoch rokoch štúdia teológie na Sorbone, v roku 1611 vstúpil do Rádu Najmenších bratov a v roku 1619 sa vrátil do Paríža a žil v kláštore Rádu Najmenších bratov neďaleko Place Royale, teraz Place des Vosges, s výnimkou krátkych ciest, až do smrti roku 1648.
Asi od roku 1623 Mersenne začal starostlivo vyberať učencov, ktorých stretol v kláštore Najmenších bratov v Paríži alebo z Európy s ktorými si dopisoval ako aj z ďalekého Tuniska, Sýrie a Konštaninopola. Jeho pravidelní návštevníci resp. korešpondenti boli napr. Pierre Gassendi, Descartes, italský muzikológ Giovanni Batistta Doni, Roberval, Beeckman, J. B. van Helmont, Fermat, Hobbes, a Pascal (otec a syn). Bolo to práve u Mersenna r. 1647 kde mladý Pascal stretol prvý krát Descartesa.
Mersennova úloha ako tajomníka "Republiky vedeckých listov"    v ktorých uplatňoval vlastné názory sa inštitucionalizovala ako Parížska akadémiía ktorú zorganizoval v roku 1635. Nádherná edícia jeho Korešpondencie publikovaná v Paríži v tomto storočí je pomníkom Mersennovi ako architektovi európskej vedeckej komunity.
Jeho práca "Synopsis mathematica" (1626) bola zbierkou klasických a súčasných textov týkajúcich sa matematiky a mechaniky. Mersenne publikoval mnohé knihy a články, z ktorých niektoré uvádzame: Pojednanie o pohyboch 1633 je kniha o mechanike. Napísal dve knihy o fyzike Harmónia vesmíru 1644 a druhú s titulom Úvahy o fyzike a matematike .Mersenne prvý zmeral rýchlosť zvuku vo vzduchu (1640). Mersenne sa zaujímal aj o akustiku a hudbu a napísal knihu "Rozprava o harmónii vesmíru"


Zdroje:
  1. Marin Mersenne
  2. Beeckman
  3. 17th-century_mathematicians
Kontakty
Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.


Valid HTML 4.01 Transitional

Domov
Klára Mrázová