Mayská civilizácia 2000 pred. Kr.-1524 n.l.

MapaMayCivilM (217K)
MapaStrAmA (234K)
The Maya are probably the best-known of the classical civilizations of Mesoamerica. Originating in the Yucatán around 2600 B.C., they rose to prominence around A.D. 250 in present-day southern Mexico, Guatemala, northern Belize and western Honduras.
Building on the inherited inventions and ideas of earlier civilizations such as the Olmec, the Maya developed astronomy, calendrical systems and hieroglyphic writing. The Maya were noted as well for elaborate and highly decorated ceremonial architecture, including temple-pyramids, palaces and observatories, all built without metal tools. They were also skilled farmers, clearing large sections of tropical rain forest and, where groundwater was scarce, building sizeable underground reservoirs for the storage of rainwater. The Maya were equally skilled as weavers and potters, and cleared routes through jungles and swamps to foster extensive trade networks with distant peoples.
Spomedzi klasických civilizácií Strednej Ameriky je pravdepodobne najznámejšia Mayská civilizácia. Vznikla na Yucatanskom poloostrove okolo 2600 pr. Kr.. Najväčší rozmach dosiahla okolo roku 250 n. l., na území dnešného južného Mexica, Guatemaly, severného Belizu a západného Hondurasu.
Mayovia pokračovali v zdedených vynálezoch a nápadoch predchádzajúcich civilizácií, ako bola napr. Olmecká, rozvinuli astronómiu, kalendárový systém a hieroglifické písmo. Mayovia boli známí aj pre komplikovanú a velmi zdobenú obradnú architektúru, vrátane chrámových pyramíd, palácov, a observatórií, všetky vybudované bez kovovýh nástrojov. Boli tiež zruční farmári, vyklčovali veľké územia dažďových pralesov a tam, kde bolo málo spodnej vody, budovali značné podzemné nádrže pre dažďovú vodu. Rovnako boli zruční tkáči aj hrnčiari. Tiež budovali cesty cez džungle a bažiny pre podporu extenzívných obchodných sietí na podporu obchodu so vzdialenými obyvateľmi.
Deep within the jungles of Mexico and Guatemala and extending into the limestone shelf of the Yucatan peninsula lie the mysterious temples and pyramids of the Maya. While Europe was still in the midst of the Dark Ages, these amazing people had mapped the heavens, evolved the only true writing system native to the Americas and were masters of mathematics. They invented the calendars we use today. Without metal tools, beasts of burden or even the wheel they were able to construct vast cities across a huge jungle landscape with an amazing degree of architectural perfection and variety. Their legacy in stone, which has survived in a spectacular fashion at places such as Palenque, Tikal, Tulum, Chichén Itzá, Copan and Uxmal, lives on as do the seven million descendants of the classic Maya civilization.
Hlboko v džungli, v Mexicu a Guatemaly, zabera-júc vápencove plošiny Yucatanského polostrova sú zrúcaniny tajuplných chrámov a pyramíd Mayov. Kým Európa bola stále ešte len uprostred temného stredoveku, títo úžasní ľudia mapovali oblohu, vy-vinuli jediný presný systém písma pochádzajúci z Ameriky a boli vynikajúci v matematike. Vyvinuli ka-lendár, ktorý používame aj dnes. Bez kovového náradia, bez ťažných zvierat a dokonca aj bez kolesa boli schopní vystavať rozlahlé mestá v rozlahlej džungli, s prekvapujúcou architektonickou dokona-losťou a rozmanitosťou. Ich odkaz v kameni, ktorý sa zachoval v pôsobivom štýle v miestách ako je Pa-lenque, Tikal, Tulum, Chichén Itzá, Copan a Uxmal, prežíva, tak ako sedem miliónov potomkov klasickej Mayskej civilizácie.
PyramidaChichenItza (11K)
Palenque (104K)
MayCalendar (9K)
ObserChichenItzaB (67K)
MayaDD (169K)
Mayská matematika
Matematika umožňovala Mayom presné výpočty a spolu s kalendárom sa podpísali pod dokonalé astronomické pozorovania. Mayovia používali dvadsiatkovú číselnú sústavu, ktorá vznikla z počítania na prstoch rúk a nôh človeka.
acislo (21K)
Compared to other indigenous civilizations in the Americas, the Maya had the most sophisticated numerical system. Their number system is considered to be better than the Aztec system and even the Roman system. The Priests were the scientists and mathematicians of the Maya civilization. They were the “sky watchers, experts in numeration, and experts in the calendar.
V porovnaní s inými pôvodnými civilizáciami na americkom kontinente, Mayovia mali najsofistiko-vanejší systém čísel. Ich číselná sústava sa považuje za lepšiu ako Aztécka, a dokonca lepšiu ako rímska. Kňazi boli vedci a matematici Mayskej civilizácie. Kňazi boli „pozorovatelia nebies“, experti v počítaní ako aj experti kalendárneho systému.
Instead of using a number system with base ten as we use, the ancient Maya used a number system with base 20, also known as a vigesimal system. In a vigesimal system, the number in the second position is twenty times that of the numeral; the number in the third position is 20^2 times that of the numeral; the number in the fourth position is 20^3 times that of the numeral, e.t.c. The place values were 1s, 20s, 400s, 8,000s, 160,000s, and so on..
Miesto používania číselnej sústavy o základe 10, akú máme my, starovekí Mayovia používali číselný systém o základe 20, známy tiež ako dvadsiatkova číselna sústava. V dvadsiatkovej sústave, číslo na druhej pozícii je 20 krát väčšíe, ako udávané číslo, číslo na tretej pozícii je 20x20=400 násobok udávaného čísla, a číslo na štvrtej pozícii je 20x20x20=8000 väčšie ako udávané číslo atd.. Teda boli to čísla 1, 20, 400, 8 000, 16 000 atd..

Mayský kalendár

Mayovia boli poľnohospodári, preto hralo určovanie času v ich živote veľmi dôležitú úlohu. Najvýznamnejšou črtou ich vnímania času je cyklickosť, stále sa opakovanie. Časové obdobie sa delilo na roky, mesiace, týždne a dni, pričom všetko malo svojich bohov. Mayovia prevzali kalendár od skorších civilizácií a zdokonalili - ešte aj dnes sa používa v niektorých Mayských spoločenstvách.
Nástenné maľby v dome na území dnešnej Guatemaly v 9. storočí zahŕňajú najstarší známy kalendár tejto kultúry. Objav uskutočnili v mayskom mestskom komplexe Xultún, známom už približne sto rokov, ktorý leží v dažďových pralesoch regiónu Petén na severovýchode Guatemaly. Unikátne maľby sa nachádzajú v budove, ktorá zrejme slúžila ako pracovné priestory mestského pisára. Jednu stenu budovy pokrývajú drobné asi milimeter hrubé ryté červené a čierne znaky. Predstavujú rôzne kalendárne cykly, používané v mayskom kultúrnom okruhu. Mayský kalendár pozostáva z troch oddelených príslučných kalendárov: Tieto tri kalendáre sa užívaly súčasne.
Long Count
Základným dátumom kalendára Long Count je 11. august 3114 pr. Kr. V tomto kalendári časové obdobia sú zoskupené do násobkov 13 - tich a 20 -tich. Čas je cyklický - po základnom dátume nasleduje konečný počet dní, kým sa začne nový cyclus. Dĺžka "Long Count" je presne 1 872 000 dní = 5 125, 37 rokov (ak vydelíme 1872000 číslom 5125,37, dostávame 365,2419)
Tzolkin
Tento kalendár pozostáva z 260 dní v Mayskom kalendárnom systéme. Stredoamerickí výskumníci považujú tento kalendár za najstarší v tejto oblasti.
Haab
Kalendár Haab je veľmi podobný Gregorianskému kalendáru, ktorý používame dnes. Bol zostavený na základe slenčného cyklu, a bol používaný pre polnohospodárske, ekonomické a účtovnícke činnosti. Podobne ako kalendár Tzolkin, sa skladá z unialov (obdobia po 20 - tich dňoch) a každý deň sa označuje unikátnym hieroglyfom a číslom. Ale miesto používanioa 13 unialov, kalendár Haab má 18 unialov - spolu 360 dní.
MayaKing (37K)
YoungerBrother (9K)
MayTri (13K)
Severnú stenu zruinovaného domu, ktorý bol objavený v Xultúne, zdobí nástenná maľba Kráľa Mayov. Má vypracovanú pokrývku hlavy z modrých vtáčich pier. V pozadí vpravo, vidíme za pokrývkou hlavy kráľa, nakláňajúceho sa sluhu.
Sýta oranžová postava, kľačiaca pred kráľom, na severnej strane múru ruín domu, má nápis "Mladší brat Obsidian" - podivný nápis, ktorý sa zriedka vidí v Mayských textoch. Muž drží v ruke písací nástroj, čo môže naznačovať, že bol pisárom.
Tri sediace čierne mužské postavy sú zobrazené na tomto nedatovanom nákrese neznámeho umelca.
Aj v súčasnosti prebiehajú výskumy Mayských stavieb, ukrytých v dažďových pralesoch Guatemaly, v oblasti Xultun - najväčšia oblasť kde sa robia výskumy od jej objavenia v roku 2000. Na stenách ruin boli objavené hieroglyfy. Niektoré z nich sa vzťahujú k Mayskému kalendáru.
Zdroje:

[1]  Najnovšie objavy (angl.)
[2]  Nové objavy-mayský kalendár (slov.)
[3]  Mayovia (slov.)
[4]  Mayská matematika (angl.)
[5]  Z histórie matematiky (angl.)
[6]  Kalendár Mayaov(angl.)
[7]  The ancient Maya (angl.)
[8]  Tzolkin kalendár (angl.)
[9]  Kalendár (angl.)
[10] Mayan-Calendar (angl.)
[11] Mayovia - zánik
[12] A Maya naptár (maď.)
[13] Ancient space travel (angl.)
[14] Maya calendar(angl.)
[15] Kalendár Mayov)
[16] Civilizácia Mayov
Pozreli:


Pocitadlo.sk
Výuka latinčiny

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.

©  Klára Mrázová
Valid HTML 4.01 Transitional