LorKriv2 (2K)
LorKriv3 (3K)
lor1 (9K)
Začiatkom 20. storočia sa rozširuje zobrazovanie súčtových (kumulovaných) čiar. Je to jednak diagram koncentrácie, ktorého autorom je americký štatistik M. Lorenz a graf je známy pod názvom Lorenzova krivka. Táto metóda bola vypracovaná r. 1905 Max O. Lorenz-om pre prezentáciu rozdelenia dôchodkov. Lorenzova krivka sa používa na grafické vyjadrenie priestorových javov. Osy grafu predstavujú kumulatívne súčty percentuálnych podielov skúmaných javov (0-100%), alebo jedna os vyjadruje skúmané javy a druhá ich hodnotu v percentách. Tvar krivky ktorá vznikla pospájaním bodov vyjadrujúcich (kumulovanú) hodnotu skúmaných javov v percentách hovorí o úrovni ich diferencie (koncentrácie). Čím sa krivka svojím tvarom viac približuje k priamke, tým je diferencia (koncentrácia) menšia a naopak. Je to graf, ktorý ukazuje napr. kumulatívne percento obyvateľstva na horizontálnej osi a kumulatívne percento získaného dôchodku na vertikálnej osi. Využíva sa na charakteristiku stupňa rovnosti alebo nerovnosti pri rozdeľovaní dôchodkov. Čím viac sa Lorenzova krivka odchyľuje od čiar s uhlom 45°, tým väčšia je nerovnomernosť pri rozdeľovaní dôchodkov.


LC1 (25K)


Z grafu možno odvodiť tieto skutočnosti:
Trom prípadom rozdelenia dôchodkov zodpovedajú tri Lorenzove krivky:
  1. Ideálna Lorenzova krivka, ktorá je vedená pod 45-stupňovým uhlom. Každý bod na nej predstavuje absolútnu rovnosť v dôchodkoch, Napríklad 10 % domácností poberá 10 % dôchodkov v spoločnosti)
  2. Lorenzova krivka, ktorá znázorňuje absolútnu nerovnosť v dôchodkoch. Krivka je totožná s osou X a v bode 100 % na osi X sa mení na kolmicu na os X. Príkladom môže byť situácia, kedy 1 % domácností poberá 100 % dôchodkov v spoločnosti
  3. Skutočná Lorenzova krivka, ktorá sa nachádza medzi dvoma extrémami, medzi ideálnou Lorenzovou krivkou a krivkou, ktorá znázorňuje absolútnu nerovnosť v rozdeľovaní dôchodkov
Platí, že čím je skutočná Lorenzova krivka bližšie k ideálnej Lorenzovej krivke, tým je rozdelenie dôchodkov v ekonomike rovnomernejšie a naopak. Lorenzova krivka je teda jednoduchým nástrojom na sledovanie zmien v rozdeľovaní dôchodkov,ale aj na vzájomné porovnanie miery nerovností v dôchodkoch medzi jednotlivými ekonomikami.

Okrem charakteristiky stupňa rovnosti alebo nerovnosti pri rozdeľovaní dôchodkov Lorenzovu krivku môžeme využiť aj na znázornenie nerovnomernosti rozloženia obyvateľstva v priestore.

Príklad:
Na obr. A vidíme časť obcí okresu Piešťany (vyšší územný celok trnavský). Ak chceme vytvoriť graf - Lorenzovu krivku koncentrácie obyvateľstva, postupujeme nasledovne: LC2 (25K)

Až po usporiadaní podľa hustoty vložíme ďalšie stĺpce a vypočítame ostávajúce parametre, tak ako to vidíme na Obr. B.

lor2 (46K)

Napokon zostrojíme graf - Lorenzovu krivku Obr. C.

lor3 (21K)

Graf môžeme interpretovať napr.:

Prvých 15 obcí (rozumej usporiadaných podľa hustoty) zaberá 60,9 % plochy celého okresu a žije v ních 21,2 % obyvateľov celého okresu.


Zdroje:
  1. Lorenzove krivky v Exceli
  2. Lorenzova krivka
  3. Lorenz curves
  4. Exammple of Lorenz curve


Kontakty

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.


Valid HTML 4.01 Transitional

Domov

©  Klára Mrázová