LaplaceB (10K)
CaenUniv (25K)
DAlembert (35K)

Pierre-Simon Laplace (* 23. 3 1749 – † 5. 3 1827)

Laplace attended a Benedictine priory school in Beaumont-en-Auge, as a day pupil, between the ages of 7 and 16. His father expected him to make a career in the Church and indeed either the Church or the army were the usual destinations of pupils at the priory school. At the age of 16 Laplace entered Caen University. As he was still intending to enter the Church, he enrolled to study theology. However, during his two years at the University of Caen, Laplace discovered his mathematical talents and his love of the subject. Credit for this must go largely to two teachers of mathematics at Caen, C Gadbled and P Le Canu of whom little is known except that they realised Laplace's great mathematical potential.

Once he knew that mathematics was to be his subject, Laplace left Caen without taking his degree, and went to Paris. He took with him a letter of introduction to d'Alembert from Le Canu, his teacher at Caen. Although Laplace was only 19 years old when he arrived in Paris he quickly impressed d'Alembert. Not only did d'Alembert begin to direct Laplace's mathematical studies, he also tried to find him a position to earn enough money to support himself in Paris. Finding a position for such a talented young man did not prove hard, and Laplace was soon appointed as professor of mathematics at the École Militaire.

He began producing a steady stream of remarkable mathematical papers, the first presented to the Académie des Sciences in Paris on 28 March 1770. This first paper, read to the Society but not published, was on maxima and minima of curves where he improved on methods given by Lagrange. His next paper for the Academy followed soon afterwards, and on 18 July 1770 he read a paper on difference equations.

Pierre-Simon Laplace  preklad: Klára Mrázová

Laplace chodil do kláštornej školy od 7 rokov do 16-tich v Beaumont-en-Auge, ale dochádzal denne (nebýval v internáte). Jeho otec dúfal, že urobí karieru v cirkvi - nakoľko absolventi tejto školy obvykle smerovali do armády alebo robili karieru v cirkvi. Vo veku 16 rokov Laplace začal študovať na univerzite v Caen. Pretože chcel študovať teológiu, zapísal sa na štúdium teológie. Ale behom dvoch rokov štúdia na tejto univerzite Laplace objavil v sebe talent pre matematiku a lásku k tejto vede. Jeho záujem o matematiku ovlivnili dvaja učitelia matematiky v Caen, a to. C. Gadblet a P. Le Canu, o ktorých sa neveľa vie, okrem toho, že objavili matematické nadanie Laplacea.


Akonáhle Laplace zistil, že chce študovať matematiku, opustil Caen bez získania titulu a odcestoval do Paríža. Mal odporúčací list d´Alembertovi od svojho profesora Le Canu. Aj keď mal Laplace iba 19 rokov keď prišiel do Paríža, v krátkej dobe zaujal d´Alemberta. Laplace začal nielen usmerňovať d´Alembertove matematické štúdie, ale sa snažil nájsť pre neho miesto, kde by zarobil peniaze na pobyt v Paríži. Nájsť miesto pre tak talentovaného mladého muža nebolo ťažké a Laplace bol čoskoro menovaný profesorom matematiky na Vojenskej akadémii.


Začal predkladať ustálený počet solidných matematických článkov. Prvý článok predložil na Akadémii vied v Paríži 28. Marca 1770. Prvý článok, prednesený pred matematickou spoločnosťou, pojednával o maxime a minime kriviek, v ktorom zlepšil metódy Lagrangea. Jeho ďalší článok nasledoval čoskoro a 18.júla 1770 predniesol článok o diferenciálnych rovniciach.


fiii (26K)

MinMaxa (16K)

DigRo1 (17K)

DifRo (3K)

Pierre-Simon Laplace is highly regarded for his influential five-volume treatise "Traité de mécanique céleste" (Celestial mechanics; 1799-1825), which developed a strong mathematical understanding of the motion of the heavenly bodies, including several anomalies and inequalities that were noticed in their orbits.

   Pierre Simon Laplace je vysoko uznávaný najmä pre jeho vplyvné 5-zväzkové pojednanie "Nebeská mechanika; 1799-1825" z ktorého vyplýva jeho hlboké porozumenie pohybom nebeských telies, vrátane mnohých anomálií a nerovnomerností, ktoré boli pozorované na ich obežnej dráhe.

His work on celestial mechanics is considered revolutionary. He established that the small perturbations observed in the orbital motion of the planets will always remain small, constant and self-correcting. He was the earliest astronomer to suggest the idea that the solar system originated from the contraction and cooling of a large rotating, and consequently flattened, nebula of incandescent gas. Laplace published his famous work on probability in 1812.

Jeho práce týkajúce sa nebeskej mechaniky sa považujú za revolučné. Stanovil, že malé odchylky pozorované u obežných dráh planét zostanú vždy malé, konštantné a samo-opravné. Bol jeden z prvých astronómov, ktorí prišli s myšlienkou, že slnečná sústava vznikla z veľkej rotujúcej hmloviny pozo-stávajúcej z rozžeraveného plynu postupnou kontrakciou a ochladzovaním, ktorá sa následne splošťovala. Laplace pub-likoval svoju významnú prácu o pravdepodobnosti v roku 1812.

Laplace zomrel v Paríži 5. Marca 1827. Mal 77 rokov. Jeho význam a vplyv na pokrok čo sa týka nebeskej mechaniky je obrovský. Laplace je právom považovaný za jedného z najväčších vedcov vôbec. Zanechal monumentálne dielo. Zaoberal sa matematickou analýzou, teóriou pravdepodobnosti, nebeskou mechanikou, teóriou potenciálu. Pojem Laplaceovej transformácie a tzv. Laplaceov operátor (v parciálnej diferenciálnej rovnici pre potenciál silového pola) bol nazvaný podľa neho. Je autorom teórie o vzniku slnečnej sústavy z rotujúcej hmloviny (Kant-Laplaceova teória) a mnohých ďalších teórií a metód.
Zdroje
 1. Pierre Simon Laplace
 2. Laplace
 3. Marquis de Laplace
 4. Laplace francia matematikus, fizikus, csillagász
 5. French mathematician, physicist and astronomer
 6. Astronomer
 7. Probability
 8. Mechanics of the Heavens
 9. Ministry of interior
 10. Nebular hypothesis
 11. Biography
 12. Pierre simon Laplace (česky)
 13. Marquis de Laplace
Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.

Valid HTML 4.01 TransitionalDomov
Klára Mrázová