regres1 (2K)
kvudj (28K)
Príklad
Skupine zvierat bol podaný liek.
Hypotéza: zvieratá, ktorým bol podaný liek, prežijú vo väčšom množstve, ako zvieratá, ktoré liek nedostali.
Ho: Prežitie zvierat je nezávislé od podania lieku
Ha: Prežitie zvierat je závislé od podania lieku
Nominálne znaky majú charakter kvalitatívny. Musí byť u nich vymedzené v čom sa odlišujú. Ich triedenie podlieha zásadám logického triedenia a hľadisku príslušnej vednej disciplíny. Nominálny znak je napríklad: Povolanie, pohlavie, farba očí, ale aj všetky znaky na ktoré sa pýtame: JE alebo NIE JE alebo ANO - NIE. Napr.: Bol/nebol infarkt, bol - nebol zápal. Obecne: Má / Nemá tuto vlastnosť ? Nominálne znaky voláme tiež kvalitatívne.
Pozor1 (12K)
Čím menší je rozdiel medzi pozorovanými údajmi a očakávanými údajmi, tým je väčšia pravdepodobnosť, že platí nulová hypotéza nezávislosti. Pri obvykle 5 % hladine významnosti určíme pomocou funkcie Excelu CHINV kritickú hodnotu χ2 = 3,84146 (stupeň volnosti = 1). Vypočítame testovacie kritérium z tabuľky, to jest spočítame 1,308+1,211+0,801+0,741 = 4,061 Vypočítane testovacie kritérium porovnáme s hodnotou kritických hodnôt pre Chí kvadrát rozdelenie, pre náš stupeň voľnosti a zvolenú hranicu významnosti. Počet stupňov voľnosti zistíme tak, že vynásobíme počet riadkov-1 počtom stĺpcov-1, teda: (m-1) x (n-1). Teda pre tabuľku 2x2 bude počet stupňov voľnosti vždy = (2-1)x(2-1) = 1. Pretože chi kvadrát 4,06 je väčší ako kritická hodnota (pre hladinu pravdepodobnosti 0,05 ) 3,84 prijímame alternatívnu hypotézu, t.j. že prežitie bolo závislé od podávania lieku.

Chi kv vypočítame takto:
kvudp (37K)
Meranie tesnosti závislosti - kontingenčné koeficienty
kvuda (1K)
kvudb (1K)
kvudc (1K)

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.
Kontakty
Domov
Valid HTML 4.01 Transitional
©  Klára Mrázová
Zdroje:
  1. Kvalitatívne závislosti
  2. Interaktívna učebnica štatistiky
  3. Meranie asociácií

Výuka latinčiny

Počítadlo
Pocitadlo.sk