oldhouse (8K)
kvlA (10K)
Neparametrické metódy sa nespoliehajú na odhad parametrov charakterizujúcich rozdelenie premennej v základnom súbore. Preto sa tieto metódy niekedy označujú ako metódy s voľnými rozdeleniami. Neparametrické metódy pracujú s početnosťami (napr. Chi-kvadrát test nezávislosti) alebo s poradovými číslami, ktoré boli pridelené pôvodným údajom (napr. Kruskal-Wallisov test).
Nominálne znaky majú charakter kvalitatívny. Musí byť u nich vymedzené v čom sa odlišujú. Ich triedenie podlieha zásadám logického triedenia a hľadisku príslušnej vednej disciplíny. Nominálny znak je napríklad: Povolanie, pohlavie, farba očí, ale aj všetky znaky na ktoré sa pýtame: JE alebo NIE JE alebo ANO - NIE. Napr.: Bol/nebol infarkt, bol - nebol zápal. Obecne: Má / Nemá tuto vlastnosť ? Nominálne znaky voláme tiež kvalitatívne.

       žena - muž
zena3 (2K)
muz1 (3K)

Príklad 1

Boli zistené nasledovné údaje o pacientoch s pľúcnou embóliou - na obr. vidíme asociačné tabuľky, tieto umožňujú analyzovať súvislosti medzi znakmi

kvlB (11K)
kvlC (8K)
kvlD (8K)

Po výpočtoch dostávame:

kvlE (5K)
kvlF (5K)
Čím väčší je rozdiel medzi pozorovanými údajmi a očakávanými údajmi, tým je menšia pravdepodobnosť že platí nulová hypotéza nezávislosti , teda tým vyššia je pravdepodobnosť, že dve premenné sú závislé. V našom príklade veľký rozdiel medzi pozorovanými (34) a očakávanými hodnotami (20,5) naznačuje, že v prípade mužov je vyššia pravdepodobnosť prežitia. Pri obvykle 5 % hladine významnosti určíme pomocou funkcie Excelu CHINV kritickú hodnotu χ2 = 3,84146 (stupeň volnosti = 1). Vypočítame testovacie kritérium z tabuľky, to jest spočítame 8,89+8,89+6,18+6,18 = 30,14. Vypočítane testovacie kritérium porovnáme s hodnotou kritických hodnôt pre Chí kvadrát rozdelenie, pre náš stupeň voľnosti a zvolenú hranicu významnosti. Počet stupňov voľnosti zistíme tak, že vynásobíme počet riadkov-1 počtom stĺpcov-1, teda: (m-1) x (n-1). Teda pre tabuľku 2x2 bude počet stupňov voľnosti vždy = (2-1)x(2-1) = 1. Pretože Chi kv = 30,14 > Chi kv.krit =3,84 zamietame nulovú hypotézu H0 o nezávislosti premenných .

Chi kv vypočítame takto:
kvlG (4K)
Kde O... observed (pozorované) E...expected (očakávané-teoretické)
a do tabuľky chi kv postupne zadáme (O1-E1)2/E1, (O2-E2)2/E2, atd....
Zdroje:
  1. Kvalitatívne závislosti
  2. Interaktívna učebnica štatistiky
  3. Meranie asociácií
KontaktyStránka je v súlade s aktuálnymi normami.

Valid HTML 4.01 TransitionalDomov

©  Klára Mrázová