Biologické ritmy

Biologické rytmy sú charakterizované periódou Ti a amplitúdou. Perióda predstavuje časový úsek priebehu jedného cyklu, amplitúda je polovica rozdielu medzi najvyššou a najnižšou hodnotou rytmu. Kondiciogram je grafické znázornenie priebehu hypotetických rytmov v živote človeka. Domnelá závislosť kondície človeka od dlhodobých rytmov vychádza z predpokladu, že fyzický stav človeka sa od narodenia mení s periódou 23 dní, emocionálny stav s periódou 28 dní a intelektuálny s periódou 33 dní. Verím v bioritmy? Asi tak ako horoskopom - čítam si ich pre zábavu, ak sú pozitívne, zlepšia mi náladu, ak sú negatívne, tak si poviem, že vzdelaný človek neverí v také hlúposti...
      Spomína sa meno lekára, Dr. Wilhelma Fliessa, ktorý počas praxe, pozoroval aktívne a pasívne fázy pacientov v ich fyzickom, emocionálnom stave a intelektuálnych schopností. Po dlhdobých pozorovaniach zistil, že fyzický stav jeho pacientov sa mení v cykle 23 dní, emocionálny v cykle 28 dní a intelectuálny sa opakuje v cykloch 33 dní.

Keď krivka cyklu biorytmu sa nachádza nad nulovou hodnotou osi Y:
 1. cyklus fyzický - osoba, pre ktorú bol kondiciogram zhotovený, je v dobrej fyzickej kondícii
 2. cyklus emocionálny - osoba je v dobrej nálade a kontakt s inými osobami bude pozitívny
 3. intelektuálny cyklus - koncentrácia bude lepšia, myslenie jasnejšie
Ak ľubovolná krivka pretína X - ovú osu, vedenú pri nulovej hodnote osi Y, to znamenú kritickú dobu pre danú osobu. Napr. ak ide o fyzický cyklus, môže sa daná osoba cítiť veľmi unavená, vtedy je dobré vyvarovať sa fyzickej činnosti. Ak dve krivky pretínajú nulovú os v rovnakom bode, je to pre danú osobu veľni kritická doba. Intelektuálny cyklus ovláda úsudok, rozhodovanie a pamäť.
V tomto článku ide výlučne o príklad vykreslenia kondiciogramu v Exceli. Chcem zdôrazniť, že táto hypotéza o troch cykloch nie je vedecky podložená a tu slúži iba na demonštráciu dynamického zakreslenia troch kriviek, ktoré sa zadaním dátumu narodenia do input boxu patrične zmenia.
V novom zošite Excelu zadajte klávesovú skratku ALT+F11 a v editore VBA vložte modul a do modulu tento kód:
Sub DatNar()
 Dim oznam1, titul1, zvol1, oznam2, titul2, zvol2
 Dim dt1 As Date, dt2 As Date
 On Error GoTo errorHandler
 oznam1 = "Vložte dátum narodenia v tvare d.m.yyyy"  ' zadaj výzvu (prompt.)
 titul1 = "Kondiciogram"  ' zadáme titul
 zvol1 = "22.8.1979"  ' zadáme predvolený dátum
 ' až sa zobrazí InputBox, vložte dátum narodenia, formát ako u predvoleného
 dt1 = InputBox(oznam1, titul1, zvol1, 500, 300)
 Range("A2").Select
 ActiveCell.FormulaR1C1 = dt1
 oznam2 = "Vložte dátum začiatku kondiciogramu v tvare d.m"
 titul2 = "Dátum začiatku"
 zvol2 = "15.1.2005" ' zadaj predvolený dátum začiatku
 dt2 = InputBox(oznam2, titul2, zvol2, 500, 300)
 Range("C2:C52").Select
 Selection.NumberFormat = "d.m"
 Range("C2").Select
 ActiveCell.FormulaR1C1 = dt2
 Range("C2").Select
 Selection.AutoFill Destination:=Range("C2:C52"), Type:=xlFillDefault
 Range("C2:C52").Select
 End
errorHandler:
  MsgBox "Chyba!. Spustite procedúru znova! Chyba= " _
  & Error() & Chr(13) & "Končím program...Zadajte správny formát dátumu"
End Sub

V tabuľke excelu kliknite na Nástroje - Prispôsobiť a začiarknite panel s nástrojmi FORMULÁRE. Vložte tlačidlo do stĺpca A (obr. 1). V okne priradiť makro zadajte DatNar.

Kondiciogram-dáta
Kondiciogram
Vzorce V tomto vzorci Tn je perióda n-tého bioritmu (n=1-3) a D je počet dní, ktoré uplynuly odo dňa narodenia. Õ je Ludolfovo číslo. Takže v stĺpcoch D, E, F, riadok 2 sú vzorce (obr. 3) a v bunke B2 vzorec C2-$A$2. Samozrejme, môžete si vytvoriť aj väčší graf, na celý hárok (list) Excelu, obr. 2 je len ilustračný.

Vzorce
Stiahnite si súbor kondiciogram.zip    Veľkosť: 21 kB
Kontakty
Príklady boli vypracované v Excel 2000 pod OS Windows XP


Valid HTML 4.01 Transitional
Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.


© Klára Mrázová