PascalXA (4K)
Intervaly spoľahlivosti
Príklad
Z dodávky mlieka bolo odbratých 10 vzoriek s cieľom zistiť jeho tukovosť. Rozboron sa zistila tukovosť mlieka v %. Uvádzame ju v tabuľke1. Máme určiť so spoľahlivosťou 0,95% interval spoľahlivosti pre priemernú tukovosť dodaného mlieka. int2 (14K)
int3 (19K)
int1 (5K)

Obojstranný interval spoľahlivosti určíme zo vzťahu:

int4 (4K)

po dosadení:

int5 (5K)

Po výpočte dostávame: tukovosť mlieka sa bude
s 95 % pravdepodobnosťou pohybovať v intervale
od 3,55% do 4,29%.
Na určenie ľavosteranného intervalu priemernej tukovosti mlieka použijeme vzťah:

int55 (2K)
S pravdepodobnosťou 0,95 je priemerná tukovosť mlieka väčšia ako 3,62%.
baily FrancisA (4K)
BayesA (5K)
queteletA (8K)
Zdroje:
  1. http://www.math.sk/mpm/otazka_17_1.pdf
  2. http://fstroj.uniza.sk/kam/sedliackova/pdf/tahak_statistika.pdf
  3. GROFÍK, R. - FĽAK, P.: Štatistické metódy v poľnohospodárstve. 1. Vyd. Bratislava. Príroda 1990, 344 s. ISBN 80-07-00018-06.Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.


Valid HTML 4.01 Transitional

©  Klára Mrázová