Domov

Funkcie VLOOKUP, ISERROR, INDEX a MATCH

Najprv si na veľmi jednoduchom príklade ukážeme používanie funkcií MATCH a INDEX. Predpokladajme, že máme zoznam niekoľko tisíc firiem (Obr. 1) a potrebujeme z času načas vyhľadať ich internetovú adresu.

Vyhľadaj adresu

Vzorce
Vyhľadaj adresu
Match určí, v ktorom riadku alebo v ktorm stĺpci je hľadaná hodnota. Napríklad ak chceme zistiť internetovu adresu firmy WINGA, vzorec
=MATCH("WINGA";A2:A9;0)    MATCH(hľadaná hodnota;pole;typ_zhody)   vráti riadok 4, a
=MATCH("URL";A2:C2;0;)   vráti stĺpec 3. Potom vzorec    =INDEX(A2:C9;D3;D4) (INDEX(pole;riadok;stĺpec))   vráti obsah bunky v priesečíku riadka 4 a stĺpca 3, to jest internetovu adresu firmy WINGA. Tento príklad bol uvedený len kvôli vysvetleniu týchto funkcií. Bolo by to moc zdĺhave keby sme pre vyhľadanie museli natypovať vždy uvedené funkcie, či už priamo, alebo vyvolaním funkcie kliknutím na sprievodcu funkciami Sprievodca funkciami. Elegantnejšie a efektívnejšie je do zadanej bunky natypovať názov firmy a v bunke pod názvom firmy zadať vzorec s odkazom na názov firmy. Teda vzorec píšeme len raz!
V ďalšom sa oboznámime s funkciou VLOOKUP(hľadaná_hodnota;tabuľka;stĺpec_číslo;TRUE/FALSE) . Vyhľadá danú hodnotu v ľavom stĺpci tabuľky a vráti hodnotu zodpovedajúcej bunky z rovnakého riadka určeného stĺpca. Stĺpec_číslo je číslo stĺpca v tabuľke, z ktorého funkcia vráti zodpovedajúcu hodnotu. Posledný argument je logická hodnota, určuje, či má funkcia VLOOKUP vyhľadať úplnú alebo približnú zhodu. Ak má argument hodnotu PRAVDA//TRUE alebo nie je zadaný a úplne zhodná hodnota sa nenašla, funkcia vráti najväčšiu menšiu hodnotu, než je hodnota argumentu hľadaná_hodnota. Ak má argument hodnotu NEPRAVDA/FALSE, funkcia VLOOKUP vráti iba úplne zhodnú hodnotu. Ak sa takáto hodnota nenašla, funkcia vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ. Nech nám poslúži ako príklad anglicko-slovenský slovníček výpočtovej techniky. Nebolo by vhodné použiť len funkciu VLOOKUP, pretože zadané slovo sa nemusí vždy nachádzať v našom slovníčku. Vtedy VLOOKUP vráti odkaz "NEDOSTUPNÝ". Použime informačnú funkciu ISERROR(value).
      ISERROR(value) odkazuje na chybovú hodnotu (#NEDOSTUPNÝ, #HODNOTA!, #ODKAZ!, #DELENIE NULOU!, #ČÍSLO!, #NÁZOV?, alebo #NEPLATNÝ!). Vráti hodnotu PRAVDA, ak argument hodnota je nejaká chybová hodnota, ale ak je chybová hodnota #NEDOSTUPNÝ, vráti hodnotu FALSE.

Slovník

Vyhľadať slovo
Vzorce


Vzorec by sa mohol napísať aj takto:

=IF(ISERROR(VLOOKUP(C4;tabul;2;FALSE)=FALSE);"Nemám v slovníku";VLOOKUP(C4;tabul;2;FALSE))

Stiahnite si súbor vlookup.zip    Veľkosť: 20 kB

Stiahnite si súbor matchind.zip    Veľkosť: 4 kB

Príklady boli vypracované v Excel 2000, pod OS WINDOWS 98.Valid HTML 4.01 Transitional

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.


©  Klára Mrázová