Prekrásny nový svet

1. kapitola

K zemi pričupená šedá budova, čo má len tridsaťštyri poschodí. Nad hlavným vchodom slová: STREDISKO INKUBÁCIE A KONDICIOVANIA pre CENTRÁLNY LONDÝN a na vývesnom štíte heslo Svetového štátu: KOMUNITA, IDENTITA, STABILITA.
     Obrovská miestnosť na prízemí s oknami na sever. Cez okná prenikalo drsné a neduživé svetlo, chladné, hoci za okennými tablami bolo leto a v miestnosti tropická horúčava; svetlo dychtivo hľadalo nejakú do záhybov látky zahalenú pohyblivú figurínu, nejaký bledý obrys pokožky pokrytej zimomriavkami, ale nachádzalo len sklo a nikel a mrazivo sa lesknúci porcelán laboratória. Chlad sa snúbil s chladom. Plášte robotníkov boli biele, ich ruky v gumených rukaviciach mali bledý, mŕtvolný nádych. Svetlo bolo mrazivé, mŕtve, strašidelné. Len zo žltých šošoviek mikroskopov vstrebalo trochu bohatej a živej substancie, ktorá sa v mastných vrstvách rozotrela ako maslo po lesklých valcoch na dlhom rade pracovných stolov.- A toto, povedal riaditeľ, keď otvoril dvere, - je oplodňovacia sála.
Keď riaditeľ Strediska inkubácie a kondiciovania vstúpil do miestnosti, tristo oplodňovačov sa skláňalo nad prístrojmi a hrúžilo sa do ticha, svedčiaceho o sústredenej pozornosti, len zriedka prerušovaného nadýchnutím, nekontrolovaným zabzučaním či zahvízdaním len tak pre seba. Hneď za riaditeľom vošla nervózne a dosť bojazlivo skupinka nových študentov, veľmi mladých, ružovučkých a hladučkých. Každý mal v ruke poznámkový blok a horúčkovito doň čmáral, len čo veľký muž prehovoril. Načierali vedomosti rovno z úst veľkého šéfa. Bola to zriedkavá pocta. R. S. I. K. pre Centrálny Londýn si zakladal na tom, že nových študentov zakaždým povodil po jednotlivých oddeleniach strediska.- Jednoducho preto, aby ste nadobudli celkovú predstavu , - vysvetľoval im.
Prirodzene, akúsi všeobecnú predstavu musia mať, ak majú vykonávať prácu inteligentne, ale smú vedieť čo najmenej, ak sa majú stať dobrými a šťastnými členmi spoločnosti. Lebo - ako je všeobecne známe- poznanie podrobností vedie k cnosti a šťastiu; všeobecnosti sú rozumovo nevyhnutným zlom. A chrbticou spoločnosti nie sú filozofi, lež tí, čo si vyrezávajú lupienkovou pílkou a čo zbierajú známky. - Zajtra, - dodával, pričom sa na nich usmial s trochu výhražnou bodrosťou, - sa pustíte do serióznej práce. Na všeobecnosti nebudete mať čas. A zatiaľ...
A zatiaľ to bola pocta. Z úst veľkého šéfa rovno do poznámkových blokov. Mládenci narábali ceruzkami ako zmyslov zbavení. Vysoký, vyziabnutý, ale statný riaditeľ pokročil do vnútra sály. Mal energickú bradu a veľké, dosť vyčnievajúce zuby; keď nehovoril, zakrývali ich plné, výrazne krojené pery. Starý, mladý? Tridsaťročný? Päťdesiat? Päťdesiatpäť? Ťažko povedať. Napokon, taká otázka sa nevyskytla ani v tomto roku stability, v roku 632 p.F. nikomu nezišlo na um položiť si ju. - Chcem začať od začiatku, - povedal R.S.I.K. a čo horlivejší študenti si jeho zámer zaznačili do poznámkových blokov: Začať od začiatku. - Toto, - rozpriahol sa rukou, - sú inkubátory. - Potom otvoril utesnené dvere a ukázal im celú hŕbu držadiel s očíslovanými skúmavkami. - Týždenná zásoba vajíčok. Udržiavajú sa, - vysvetlil, - pri teplote krvi, kým mužské gaméty, - a pritom otvoril ďalšie dvere, - treba udržiavať pri teplote nie tridsaťsedem, ale tridsaťpäť stupňov. Úplná teplota krvi sterilizuje. Kozy zavinuté do termogénu neplodia jahniatka.
Opieral sa o inkubátory a stručne im opísal moderný oplodňocovací proces. Ceruzky zatiaľ nečitateľne lietali po stránkach. Prirodzene, najprv sa zmienil o chirurgickom úvode procesu - "o operácii, ktorej sa ženy podrobujú dobrovoľne v prospech spoločnosti, nehovoriac už o tom, že za to prislúcha odmena vo výške šesťmesačného platu; potom opísal metódu, vďaka ktorej sa vyoperovaný vaječník udržiava pri živote, pričom sa neustále vyvíja; prešiel k úvahe o optimálnej teplote, slanosti a viskozite, zmienil sa o životnom roztoku, v ktorom spočívajú oddelené a dozreté vajíčka; potom zaviedol adeptov k pracovným stolom a ukázal im, ako sa tento roztok zo skúmaviek odčerpáva a ako sa po kvapkách nanáša na špeciálne vyhriate skielka mikroskopov, ako sa vajíčka v roztoku kontrolujú, či v nich nie je niečo abnormálne, zratúvajú a premiestňujú sa do poréznych kontejnerov, ako sa (a odviedol ich, aby túto operáciu mohli sledovať) tento kontejner pohrúži do teplého roztoku, obsahujúceho voľne plávajúce spermatozoidy - zdôraznil, že ich minimálna koncentrácia je stotisíc na kubický centimeter, a ako sa po desiatich minútach vyberie kontejner z roztoku a jeho obsah sa preskúma; ako sa v prípade; že sa vajíčko neoplodní; ponára do roztoku znova a ak je to potrebné, aj viac krát; ako sa oplodnené vajíčka dávajú späť do inkubátorov, kde zostávajú Alfy a Bety, kým ich definitívne nenaplnia do pohárov; Gamy, Delty a Epsilony sa po tridsiatich šiestich hodinách opäť vyberajú a podrobujú sa procesu Bokanovského. - Procesu Bokanovského, - zopakoval riaditeľ a študenti si tieto slová v poznámkových blokoch podčiarkli.
Jedno vajíčko, jedno embryo, jeden dospelý jedinec - to bolo normálne. Ale bokanovskifikované vajíčko klíči, napučiava a rozdeľuje sa. Na osem až deväťdesiatšesť klíčkov a každý klíček sa rozvinie na dokonale sformované embryo a z každého embrya sa stane naplno rozvinutý dospelý jedinec. Namiesto jednej je deväťdesiatšesť ľudských bytostí. Pokrok. - Bokanovskifikácia, - uzavrel R. S. I. K., - spočíva v podstate v tom, že sa niekoľkokrát za sebou zastaví rozvoj. Hamujeme normálny rast, a hoci je to dosť paradoxné, vajíčko reaguje tým, že klíči. Reaguje tým, že klíči. Ceruzky sa len tak mihali.
Vystrel ruku. Na veľmi pomaly sa pohybujúcom transportéri dopravovali plné držadlo skúmaviek do veľkej kovovej škatule, iné plné držadlo sa odtiaľ vysúvalo. Aparatúra slabo bzučala. Povedal im, že skúmavky prejdú cez škatuľu za osem minút. Osem minút expozície röntgenovým lúčom je asi maximum, čo môže vajíčko zniesť. Zopár ich zahynie; zo zvyšku sa tie najodolnejšie rozdelia napoly; z väčšiny vzídu štyri klíčky, z niektorých osem; potom sa všetky vracajú do inkubátorov, kde sa klíčky začnú rozvíjať; o dva dni ich prudko ochladia , ochladia a zahamujú ich rozvoj. Z jednotlivých klíčkov potom vzídu ďalšie dva klíčky, štyri, osem; po vyklíčení dostanú takmer smrteľnú dávku alkoholu; nato znovu klíčia a po vyklíčení - sú to teda už klíčky po treťom delení - ich nechajú, aby sa pokojne rozvíjali, pretože ďalšie zastavenie rastu by už bolo osudné. Medzitým je pôvodné vajíčko na najlepšej ceste, aby sa z neho stalo jedno z ôsmych až deväťdesiatich šiestich embryí - a uznáte, to je už výdatné vylepšenie prírody. Totožní súrodenci - nie však trochárske dvojčatá a trojčatá, ako za starých čias, keď prichádzali na svet rovno živé deti, ak sa vajíčko niekedy náhodou rozdelilo; teraz sú to naraz dvanástorčatá, niekoľko tuctov dvanástorčiat.- Niekoľko tuctov dvanástorčiat, - opakoval riaditeľ a naširoko vystrel ruky, akoby rozdeľoval bohatstvá. - Niekoľko tuctov.
Ale jeden zo študentov bol natoľko hlúpy, že sa opýtal, aká je v tom vlastne prednosť. - Milý priateľ! - zvrtol sa k nemu strmo riaditeľ. - Vy to nechápete? Vy to nechápete? - Zdvihol ruku a zatváril sa slávnostne. - Bokanovskifikácia je jedným z významných prostriedkov sociálnej stability! Významných prostriedkov sociálnej stability. Normalizovaní muži a ženy; v skupinkách na jedno kopyto. Všetok personál malého závodu, vytvorený z jediného vajíčka, podrobeného bokanovskifikácii. - Deväťdesiatšesť totožných súrodencov na deväťdesiatich šiestich totožných strojoch! - Od nadšenia sa mu hlas skoro chvel. - Po prvý raz v histórii vieme kam spejeme. - Odcitoval heslo planéty: "Komunita, Identita, Stabilita." Veľké slová. "Keby sme mohli bokanifskifovať do nekonečna, celý problém by sa vyriešil." Vyriešil by sa pomocou normalizovaných Gám, nemenných Delt, zhodných Epsilonov. Miliónov totožných súrodencov. Princíp sériovej výroby, aplikovaný napokon v biológii. - Ale, žiaľ, - potriasol riaditeľ hlavou, - donekonečna nemôžeme bokanifskifovať.
Zdalo sa, že deväťdesiatšesť je hranica; dobrým priemerom bolo sedemdesiatdva. Vyprodukovať z jedného vaječníka a s gamétami jedného muža čo najviac skupín totožných súrodencov, to bol najlepší výkon (žiaľ druhý najlepší), aký mohli dosiahnuť. A ani to nešlo ľahko. - Lebo príroda potrebuje tridsať rokov na to, aby dvesto vajíčok dospelo. Lež našou úlohou je stabilizovať obyvateľstvo okamžite, teraz a tu. Roztiahnuť produkciu súrodencov na štvrť storočia - aký by to malo zmysel? Zrejme nijaký. Ale Podsnapova metóda ohromne urýchlila proces dospievania. Teraz mohli rátať s tým, že o dva roky budú mať prinajmenej stopäťdesiat dospelých vajíčok. Oplodnenie a bokanovskifikácia - ináč povedané, násobenie sedemdesiatimi dvoma - a výsledok je priemerne jedenásťtisíc bratov a sestier v stopäťdesiatich skupinách totožných súrodencov, pričom vekový rozdiel medzi jednotlivcami nepresahuje dva roky. - A vo výnimočných prípadoch môžeme z jedného vaječníka vyprodukovať vyše pätnásťtisíc dospelých jednotlivcov. Kývol na svetlovlasého ružolíceho mladíka, ktorý náhodou práve šiel okolo. - Pán Foster, - zvolal. Ružolíci mladík pristúpil bližšie. - Môžete nám povedať, aký je maximálny počet na jeden vaječník? - V našom stredisku šesťnásťtisíc dvanásť, - odvetil bez zaváhania pán Foster.
Hovoril Veľmi rýchle, mal pohyblivé modré oči a uvádzal číselné údaje so zjavným potešením. - Šesťnásťtisíc dvanásť; v stosedemdesiatich deviatich skupinách totožných jednotlivcov. Pravdaže, dosiahli sa aj lepšie výsledky, - sypal zo seba Centrálny Londýn - a to v niektorých tropických strediskách. Singapúr často vyprodukoval vyše šesťnásťtisícpäťsto a v Mombaze to teraz dotiahli na sedemnásťtisíc. Ale v porovnaní s nami majú neodôvodnené výhody. Mali by ste vidieť, ako černošský vaječník reaguje na hlienový extrakt! Ak si človek zvykol na európsky materiál, je to priam udivujúce. Ale, - dodal s úsmevom (hoci sa mu oči bojovne zaiskrili a vyzývavo zdvihli bradu), - ale, ak sa bude dať, chceme ich pretromfnúť. Teraz pracujem na vynikajúcom vaječníku Delta-Mínus. Má iba osemnásť mesiacov. Už sa vyprodukovalo vyše dvanásťtisícsedemsto detí, či už dekantovaných, alebo v embryonálnom štádiu. A ešte vždy je pri plnej sile. Porazíme ich! - Tak sa mi to páči - zvolal riaditeľ a potľapkal pána Fostera po pleci. - Poďte s nami, nech majú mládenci úžitok z vašich odborných vedomostí.
Pán Foster sa skromne usmial. - Veľmi rád. - Pokračovali v obchôdzke. V plniarni vládol pri dobre zorganizovanej práci harmonický ruch. Zo skladu orgánov v suteréne malé rýchlovýťahy privážali plátky čerstvej bravčovej pobrušnice, nakrájané na potrebnú veľkosť. Bzz a cvak! Dvierka výťahu sa roztvorili dokorán; plnič iba natiahol ruku, vybral plátok, vložil ho do pohára, zarovnal, a skôr než sa naplnený pohár presunul po nekonečnom transportéri ďalej, bzz, cvak! z hlbín sa vynoril ďalší plátok pobrušnice, pripravený ako náplň do ďalšieho pohára, ktorý prišiel na rad pri tom pomalom, nekončiacom sa sprievode na transportéri.
Vedľa plničov stáli imatrikulátori. Poháre sa pohybovali ďalej; vajíčka rad-radom prenášali zo skúmaviek do objemnejších kontejnerov; hlboký zárez do pobrušnice, morula sa vložila na správne miesto, zaliala sa slaným roztokom...a pohár sa už presunul ďalej, k lepičom nálepiek. Dedičné znaky, dátum oplodnenia, príslušnosť k skupine podľa Bokanovského - tieto podrobnosti sa zo skúmavky prenášali na pohár ; a rad pohárov, odteraz už neanonymných, ale označených, identifikovaných , napredoval pomaly ďalej - cez otvor v stene do sály pre spoločenskú predestináciu. - Lístková kartotéka má osemdesiatosem kubických metrov, oznámil nadšene pán Foster, keď ta vstúpili. - Máme zachytené všetky významné informácie, - dodal riaditeľ. - Každé ráno sa údaje doplňujú podľa posledného stavu. A každé poludnie sa koordinujú. - Na základe údajov sa potom robia výpočty. - Toľko jednotlivcov s takými a takými vlastnosťami, - povedal pán Foster . - Rozdelenými v takom a takom množstve. - Hocikedy môžeme zistiť optimálnu rýchlosť dekantácie. - Nepredvídané straty sa okamžite nahradzujú. - Okamžite, - zopakoval pán Foster . - Ani si neviete predstaviť, aké množstvo nadčasov som musel odpracovať po poslednom zemetrasení v Japonsku. - Dobromyseľne sa usmial a pohodil hlavou. - Predestinátori posielajú číselné údaje oplodňovačom. - A tí im dávajú také embryá, aké si žiadajú. - A poháre prichádzajú potom sem na podrobnú predestináciu. - Odtiaľto sa odosielajú do skladu pre embryá. - Kam sa teraz odoberieme aj my.
Pán Foster otvoril dvere a ako prvý vykročil dolu schodmi do suterénu. Teplota bola naďalej tropická. Čím nižšie zostupovali, tým väčšie bolo šero. Dvoje dverí a chodba s dvoma zákrutami chránili pivnicu pred možnosťou prenikania denného svetla. - Embryá sú ako negatívy, - Znášajú iba červené svetlo. A naozaj, dusná temrava, do ktorej za ním študenti vkročili, bola priesvitná a karmínová ako tma za pevne zovretými viečkami v lete popoludní. Vyčnievajúce boky nekonečných radov pohárov na regáloch sa jagali ako nespočetné rubíny a medzi týmito rubínmi sa pohybovali tmavočervené tiene mužov a žien s purpurovými očami a so všetkými príznakmi lupusu. Vzduch sa jemne chvel od bzučania a drnčania aparatúry. - Povedzte im niekoľko číselných údajov, navrhol riaditeľ, ktorému sa už zunovalo hovoriť. Pán Foster sa nesmierne rád chopil príležitosti. Dĺžka dvestodvadsať metrov, šírka dvesto, výška desať. Ukázal hore. Študenti, celkom ako pijúce kurčatá, zdvihli zrak k vzdialenému plafónu. Tri poschodia regálov: prízemie, prvá galéria, druhá galéria.
Oceľové pavučiny oboch galérií sa vo všetkých smeroch strácali v tme. Vedľa nich tri červené prízraky usilovne skladali demižóny z pohyblivých schodov. Schody viedli zo sály pre spoločenskú predestináciu. Každý pohár bolo možné umiestniť na jeden z regálov, každý regál, hoci sa to nedalo vidieť, bol bežiacim pásom, napredujúcim rýchlosťou tridsaťtri a jedna tretina centimetra za hodinu. Dvestošestedesiat sedem dní po osem metrov za deň. Dovedna dvetisícstotridsaťšesť metrov. Jeden okruh po prízemí pivnice, jeden po prvej galérii, pol okruhu po druhej a ráno dvestošesdesiatého siedmeho dňa denné svetlo v dekantačnej sále. Tak povediac - začiatok nezávislej existencie. - Ale počas tohto obdobia uzavrel pán Foster, - stihneme pre nich urobiť mnoho. - Usmial sa znalecky a triumfujúco. - Tak sa mi to páči, - zopakoval riaditeľ. Poďme si to prejsť dookola. Pán Foster, všetko im vysvetlite. Pán Foster im náležite všetko vysvetlil.
Hovoril im o tom, ako embryo rastie na podklade z pobrušnice. Dal im ochutnať výživný krvný surogát, ktorým sa embryo živí. Vysvetlil, prečo treba stimulovať placentínom a tyroxínom. Rozpovedal im o extrakte corpus luteum. Ukázal im dýzy, cez ktoré sa tento extrakt každých dvanásť metrov od 0 do 2040 automaticky vstrekuje. Spomenul postupne vzrastajúce dávky hormónu hypofýzy, ktoré sa im dávajú počas posledných deväťdesiatich šiestich metrov dráhy. Opísal umelý materinský obeh, na ktorý sa každý pohár napája na stodvanástom metre; ukázal im nádržku pre krvný surogát, centrifugálne čerpadielko, pomocou ktorého sa tekutina pohybuje nad placentou a prechádza cez syntetické pľúca a filter na odpadové látky. Zmienil sa o nepríjemnej tendencii embrya k anémii, o obrovských dávkach výťažku žalúdka prasaťa a pečienky žriebäcieho plodu, ktorými ho preto treba zásobovať.
Predviedol im jednoduchý mechanizmus, pomocou ktorého všetky embryá v každom siedmom a ôsmom metri simultánne otriasli, aby si zvykli na pohyb. Naznačil im závažnosť takzvanej "dekantačnej traumy" a uviedol opatrenia, - vďaka ktorým sa po úspešnom tréningu embrya v pohári - tento nebezpečný náraz redukuje na minimum. Povedal im, ako sa v blízkosti dvojstého metra testuje pohlavie embrya. Vysvetlil systém označovania - T pre mužské pohlavie, kruh pre ženské a pre sterilné ženy čierny otáznik na bielom pozadí.
Pretože, prirodzene, - povedal pán Foster , - plodnosť je v drvivej väčšine prípadov len záťažou. Jeden plodný vaječník na dvesto prípadov, to je pre naše účely celkom dostačujúce. Ale chceme mať ten najlepší výber. A prirodzene, musíme ponechávať obrovskú bezpečnostnú rezervu. Preto pripúšťame, aby sa tridsaľ percent ženských embryí vyvinulo normálne. Ostatné embryá dostávajú dávku mužského pohlavného hormónu po každých dvadsiatich štyroch metroch zvyšnej dráhy. Výsledok: po dekantácii sú z nich atrofované príslušníčky ženského pohlavia - štruktúrne celkom normálne (pravda - ako priznal - prejavuje sa u nich sklon k rastu brady), ale sterilné a obojpohlavné. Zaručene sterilné. A tým napokon, pokračoval pán Foster , - dostávame sa z oblasti iba napodobovania prírody do oveľa zaujímavejšej sféry ľudskej invencie. Pomädlil si ruky. Lebo, pravdaže neuspokojili sa s tým, že by sa vypestovali embriá: to by dokázala každá krava. - Okrem toho sa zaoberáme predestináciou a kondiciovaním. Dekantujeme naše dojčatá ako zospoločenštené bytosti, ako Alfy a Epsilony, ako budúcich čističov žúmp alebo budúcich ... - Chcel povedať budúcich kontrolorov sveta", ale opravil sa a povedal namiesto toho: budúcich riaditeľov inkubačných stredísk.
R.S.I.K. kvitoval tento kompliment s úsmevom. Šli okolo tristodvadsiateho metra pri regáli 11. Mladý Beta-minus mechanik majstroval so skrutkovačom a maticovým kľúčom na čerpadle krvného surogátu prechádzajúceho pohára. Keď uvoľnil matice, bzučanie elktrického motora zaznelo o zlomky tóna hlbšie. Hlbšie, hlbšie...Posledný skrut, pohľad na obrátkomer a úkon sa skončil. Prešiel o dva kroky ďalej pozdĺž pásu a zopakoval úkon pri ďalšom čerpadielku. - Znižuje počet obrátok za minútu, - vysvetľoval pán Foster . - Surogát cirkuluje pomalšie; vďaka tomu prechádza pomalšie; vďaka tomu prechádza cez pľúca v dlhších intervaloch a tak sa embryu dostáva menej kyslíka. Stačí obmedziť prívod kyslíka a embryo sa udrží pod normálom. - znovu si pomädlil ruky.
Huxl (23K)
brave2 (3K)
brave1 (3K)
huxll (3K)
brave5 (3K)
brave3 (3K)
HUXF (2K)
clon1 (4K)
clone2 (2K)
clone3 (4K)
clone4 (3K)
clone5 (2K)
clone6 (3K)
clone7 (3K)
clone8 (3K)
The Zodiac Press, London 1948 Translation Dušan Slobodník, 1970


Prekrásny nový svet (v českom preklade Konec civilizace) je jednou z najpozoruhodnejších kníh science fiction 20. storočia. Rozpráva príbeh civilizácie, ktorá sa pokúsila hrať sa na Boha a pretvoriť k svojmu obrazu nielen prírodu, ale aj ľudskú dušu.

Dostať ju v knihkupectve Artforum v českom preklade Konec civilizace
Kozia 20 811 03 Bratislava kozia@artforum.sk