Graf - dva rady údajov

Dva rady
Na obrázku 1 sú zobrazené údaje - dráha auta v metroch a dráha lietadla v kilometroch za určité časové intervaly. Chceme zobraziť dráhu auta aj lietadla v jednom grafe. Postup:
Označíme bunky A5:C10. Potom klik na Nástroje - vložiť - graf. Sprievodca Vás povedie (obrázok 2). Ako vidíte podľa obrázku - zvolíme si závislosť XY a vpravo taký typ grafu, kde bude aj čiara aj body so súradnicami [x;y].

Sprievodca
Najprv dostaneme takýto graf: Prvá podoba

Klikneme na dolný rad údajov (Obrázok 3) a zadáme formátovať rady údajov.

Vedľajšia os
Podľa obrázku (Obrázok 4) - zvolíme os a na vedľajšej osi. Potom už len upravíme farby, veľkosť písmen, teda formálne úpravy. Napokon dostávame graf:

Dva radyV tomto grafe (obrázok 5) sú už zakreslené trendové čiary pre oba rady údajov, biela úsečka pre lietadlo a čierna pre auto. Ak v okne trendová čiara klikneme na možnosti, môžeme zobraziť rovnicu regresie a rovnicu spoľahlivosti R2.

Valid HTML 4.01 Transitional

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.

Kontakty©  Klára Mrázová