Gosset1 (9K)
Gosset4 (9K)
Kpears (6K)
RAFisher (9K)
Neyman (11K)

                

William Sealy GOSSET

13. june 1876 - 16. october 1937

Better known by his pseudonym, `Student'. Gosset's name is associated with the discovery of the t-distribution and its use, and he had a profound effect on the practice of statistics in industry and agriculture. William Sealy Gosset was born in Canterbury, England. He received a degree from Oxford University in Chemistry and went to work as a ``brewer'' in 1899 at Arthur Guinness Son and Co. Ltd. in Dublin, Ireland. He died in Beaconsfield, England at the age of 61, still in the employ of Guinness.

By the circumstances of his work, Gosset was led early in his career at Guinness to examine the relationship between the raw materials for beer and the finished product, and this activity naturally led him to learn the tools of statistical analysis. In 1905, Gosset sought out the advice of Karl Pearson (q.v.) and subsequently spent the better part of a year, in 1906-1907, in Pearson's Biometric Laboratory at University College London, where he worked on small sample statistics problems.

Gosset then produced a pair of papers that were published in Biometrika in 1908, under the nom de plume, `Student.' The first of these derived what we now know as `Student's' t-distribution, and the second dealt with the small sample distribution of Pearson's correlation coefficient. These contributions placed Gosset among the great men of the newly emerging field of statistical methodology.

In fact, the t-test based on his 1908 paper is perhaps the single most widely used statistical tool in applications. In the years that followed, Gosset worked on a variety of statistical problems in agriculture, including experiments. He was in active correspondence with the leading English statisticians of his day, including Karl Pearson, Egon Pearson (q.v.), and R. A. Fisher (q.v.).

He was much beloved by all those with whom he worked and by a select circle of professional and personal friends, who revered him as one of the most modest, gentle, and brave of men, unconventional, yet abundantly tolerant in all his thoughts and ways.

William Sealy Gosset

preložila: Klára Mrázová

Gosset je známejší pod svojim pseudonymom "Študent". Gossetovo meno je spojené s objavom t - rozdelenia a jeho používania. Gosset mal veľký vplyv na používanie štatistiky v priemysle a poľnohospodárstve. Narodil sa v Anglicku, v Cantebury. Získal diplom z univerzity v Oxforde, kde absolvoval obor chémie. V roku 1899 nastúpil ako "pivovarník" v továrni Arthura Guinessa v írskom Dubline. Zomrel v Anglicku v Beaconsfielde vo veku 61 rokov. Až do svojej smrti bol zamestnancom Guinessa.

Jeho práca ho viedla už začiatkom jeho kariery u Arthura Guinessa k skúmaniu vzťahov medzi základným materiálom pre výrobu piva a konečným produktom. Táto jeho aktivita ho prirodzene viedla k štúdiu nástrojov štatistickej analýzy. V roku 1905 Gosset na radu Karla Pearsona strávil väčšiu časť rokov 1906 a 1907 v Pearsonovom biometrickom laboratóriu na univerzite v Londýne, kde pracoval na problémoch šta-tistického spracovania malých súborov.


Gosset vtedy publikoval v odbornom časopise Biometrika dva články pod pseudonymom "Študent". V prvom z nich odvodil t-roz-delenie, ktoré v súčasnosti poznáme pod názvom "Študentovo rozdelenie". Druhý článok sa zaoberal výpočtom Pearsonovho korelačného koeficientu u malých súborov. Na základe týchto článkov sa stal Gosset známym v novo-vznikajúcej oblasti metodológie štatistiky.

t- test, založený na jeho práci o t-rozdelení z r. 1908, je asi najviac používaným štatistickým nástrojom v rôznych aplikáciach.V nasledujúcich rokoch Gosset pracoval na riešení rôznych štatistických promlémov v oblasti polnohodpodárstva, vrátane experimentov. Stále aktívne korešpondoval s poprednými osobnosťami anglickej štatistiky, vrátane Karla Pearsona, Egona Pearsona a R.A. Fishera.


Mali ho radi všetci s ktorými pracoval.Úzky kruh odborníkov ako aj osobní piatelia si ho ctili ako skromného, láskavého a statočného človeka, nekonvenčného ale aj nesmierne tolerantného.


Zdroje
  1. William Sealy Gosset
  2. The Lanarkshire milk experiment by"Student"
  3. Gosset by ROGER THOMAS
Kontakty

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.

Valid HTML 4.01 TransitionalDomov

©  Klára Mrázová