gpod (25K)

Hľadanie riešenia umožňuje nájsť požadované riešenie automatickou zmenou určenej vstupnej bunky. Pri hľadaní riešenia mení program Excel hodnoty v určitej bunke, kým vzorec, ktorý je závislý na hodnote tejto bunky, nevráti požadovaný výsledok.

Majme príklad:

g9 (26K)
Marža je rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou, vyjadrená v percentách z nákupnej ceny.

Úloha:

Určite maržu [%] tak, aby hrubý zisk dosiahol 600 €

Hľadanie riešenia nájdete pod menu Nástroje. Kliknutím na toto menu sa vám zobrazí:

g8 (9K)
Nastavíme bunku G7, kde je zapísaný hrubý zisk. Do rubriky cieľová hodnota zadáme požadovaný hrubý zisk 600 (bez označenia meny). Menená bunka bude B6 - Excel nám zmení maržu tak, aby bol dosiahnutý hrubý zisk 600 €. Kliknime na OK a zobrazí sa (obrázok nižšie) Stav pri hľadaní riešenia.
g10 (10K)

Napokon sa zmení marža na 17 % ako to vidíme na dolnom obrázku.

g11 (28K)

Aby sme dosiahli požadovaný hrubý zisk, môžeme nechať zmeniť aj iný parameter, napr. cenu a maržu necháme nezmenenú.

g12 (9K)
g13 (25K)
Valid HTML 4.01 Transitional

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.

Kontakty©  Klára Mrázová