FGalton (18K)
TrinityCol (15K)
SirGalton (13K)
KingsCol1 (15K)
damaskus (19K)
CAD0M (10K)
DarwinMedal2 (19K)
sudan (15K)

Francis Galton

Sir Francis Galton F.R.S. 1822-1911Victorian polymath: geographer, meteorologist, tropical explorer, founder of differential psychology, inventor of fingerprint identification, pioneer of statistical correlation and regression, convinced hereditarian.
Creator of the first weather map, pioneer of fingerprinting, author of the best seller “The Art of Travel”, Galton was a man who excelled in many areas. For many, however, he has been demonised as "The Father of Eugenics".
Sir Francis Galton was born at Duddeston, in Warwickshire, on February 16, 1822. His father was a Birmingham banker who married a daughter of Erasmus Darwin, and Galton was therefore, on his mother´s side, a cousin of Charles Darwin. He was educated at King Edward VI´s school (King Edward's School is an independent secondary school in Birmingham, England, founded by King Edward VI in 1552) entering the Birmingham General Hospital in 1838, and completing his medical education at King´s College, London. In 1840 he entered Trinity College, Cambridge, and in 1843 he took a poll degree.
He married, in 1853, a daughter of Dr. G. Butler, Dean of Peterborough.
Two years after leaving Cambridge Galton undertook a journey to the Sudan, at that time unexplored, and this was followed in 1850 by an expedition, extending over two years, to Damaraland, Ovamboland, and Namaqualand . The fruit of this expedition was the publication in 1863 of his "Narrative of an explorer in tropical South Africa". This received immediate recognition, Galton was awarded the Founder´s gold medal of the Royal Geographical Society, and was elected a member of its council. In 1885 he published " The art od travel, or shifts and contrivances available in wild countries."

Francis Galton as Statistician

Galton was able to place his researches about heredity on a scientific basis by applying novel statistical concepts, and can justly be claimed as one of the very first social scientists, if not the first. This would pave the way for the development of statistics as a discipline, through Galton's follower Karl Pearson. It would also lay the foundation for the study of differential psychology through Charles Spearman, who was heavily influenced by Galton and made important contributions of his own to the development of factor analysis.
Galton was not himself a mathematician, though he was competent enough, but really an intensely practical man. He left the refinement of his techniques to dedicated and supremely talented mathematicians like Pearson, but provided the crucial formation of concepts; he was a practical innovator, not a technician. Galton first discovered regression.

Preložila: RNDr. Klára MrázováViktoriánsky polyhistor - geograf, meteorológ, výskumník trópov, zakladateľ diferenciálnej psychológie, vynálezca iden-tifikácie odtlačkov prstov, priekopník šta-tistickej korelácie a regresie, presved-čený zastánca dedičnosti.
Tvorca prvej meteorologickej mapy, priekopník identifikácie odtlačkov prstov, autor bestselleru "Umenie cestovať", Galton vynikal v mnohých oblastiach. Pre mnohých však bol demonizovaný ako "Otec eugeniky".1
Francis Galton sa narodil v Duddestone - Warwickshire 16 februára 1822. Jeho otec bol birminghamský bankár, ktorý sa oženil s dcérou Erasmusa Darwina a teda Galton bol z matkinej strany bratrancom Charlesa Darwina. Vzdelával sa na Škole kráľa Edwarda VI - ho (táto škola je nezávislá stredná škola v Birminghame, založená kráľom Edwardom VI v r. 1552). Následne v roku 1838 študoval v Birminghamskej všeobecnej nemocnici. Svoje medicínske štúdiá dokončil na King´s College v Londýne. V roku 1840 študoval na Trinity College v Cambridgi a v r. 1843 skončil štúdium bez udelenia titulu.
V r. 1853 sa oženil s dcérou dekana Peterboroughskej univerzity.
Dva roky po opustení Cambridge, Galton podnikol cestu do Sudanu, ktorý v tej dobe ešte nebol preskúmaný. Túto cestu nasledovala v roku 1850 expedícia, ktorá trvala viac ako dva roky do Damaralandu, Ovambolandu a Namaqua-landu (Namíbia). Ovocím tejto expedície bola publikácia knihy "Rozprávanie výskumníka v tropickej Afrike". Kniha sa dočkala okamžitého uznania a Galtonovi bola udelená Zlatá medaila zakladateľa Kráľovskej geografickej spoločnosti. Galton bol zvolený za člena jej rady. V roku 1885 publikoval knihu "Umenie cestovať alebo prefíkanosti a úskoky použiteľné v divočine".

Francis Galton - štatistik

Vedecký základ nadobudli Galtonove výskumy o dedičnosti aplikovaním nových štatistických metód a môže byť právom považovaný za jedného z prvých, ak nie prvého sociológa. Tieto výskumy dláždia cestu vývoja štatistiky, ako disciplíny, ktorou šiel Galtonov nasledovník, Karl Pearson. Týmto boli položené aj základy diferenciálnej psychológie, ktoré využil Charles Spearman, ktorý bol veľmi ovplyvnený Galtonom a významne prispel k vývoju faktorovej analýzy.


Galton sám nebol matematik, aj keď bol v tomto obore kompetentný, ale hlavne bol nesmierne prakticky založený. Podrob-né vypracovanie svojich techník nechával horlivým a extrémne talentovaným mate-matikom, ako bol napríklad Pearson, ale poskytoval zásadné formulácie koncepcií; bol praktickým inovátorom a nie tech-nikom. Galton bol prvý, ktorý objavil regresiu.
1Pojem "eugenika" zaviedol Galton, prvýkrát ho použil v roku 1883 ako označenie vedy, ktorej cieľom je pomocou genetiky zlepšiť kvalitu rasy. Eugenici verili, že prísnym výberom jedincov, ktorým bude dovolené mať deti, je možné vytvoriť silnú rasu. Eugenici preto argumentovali, že spoločnosť by mala od plodenia detí odradiť tých svojich členov, ktorí sú "nespôsobilí" buď fyzicky, mentálne, alebo sociálne. Galton zdôrazňoval humanitárny aspekt eugeniky: snahu nahradiť prirodzený výber "inými procesmi, ktoré sú miernejšie a nie menej efektívne". Charles Darwin mu po prečítaní jeho diela napísal, že úplne podporuje jeho názory.


Zdroje:
  1. Francis Galton
  2. Dedičnosť geniality
  3. Eugenika
  4. O eugenike
  5. Memories of my life
  6. Lze zlepšit dedicný potenciál lidské populace?
  7. Profile of Sir Francis Galton


         Informácie          Výuka latinčiny


Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.


Valid HTML 4.01 Transitional

e-Slovníky.cz = profi on-line slovníky

Domov
Klára Mrázová