forBu (20K)
Príklad 1

Ak potrebujeme v oblasti buniek (napr. B1:B10) vyznačiť prázdne bunky nejakou farbou postupujeme nasledovne:
Na hárku Excelu zvolíme príslušnú oblasť (obr.1). Potom klikneme na formát - podmienené formátovanie (obr. 2). V kolonke PODMIENKA1 zvolíme vzorec. Vpravo v príslušnom boxe zadáme =ISBLANK(B1:B10). Oblasť B1:B10 je pre tento príklad. Zadajte oblasť v ktorej budete mať svoje údaje. Potom kliknite na FORMAT Zobrazí sa okno (obr. 4) v ktorom môžete zadať rez písma, orámovanie a vzorky. Akonáhle zapíšete do takto označenej bunky nejaký údaj, zadané formátovanie sa odstrání. Využívame napr. v prípadoch, ak niekto iný má dodať do týchto buniek vstupné hodnoty.

buFor2 (4K)
buFor3 (6K)
buFor4 (24K)
buFor5 (28K)
Príklad 2

Ak potrebujetme odlíšiť bunky podľa veľkosti čísla môžete použiť nasledujúci program vo VBA. Tento si okopírujte a vložte do editora makier.

Sub HodBun()
 Dim riad As Integer, priad As Integer
 Dim stlp As Integer, pstl As Integer
 Application.ScreenUpdating = False
 Set oblast = ActiveSheet.UsedRange
 ' oblasť ohraničená neprázdnymi bunkami
 oblast.Select
 pstl = Selection.Columns.Count
 ' Počet stĺpcov v oblasti
 priad = Selection.Rows.Count
 ' Počet riadkov v oblast
 Debug.Print priad, pstl
 ' zapíšeme do pohotovostného okna (immediate window)
 ' koľko máme v oblasti riadkov a stĺpcov
 ' len pre kontrolu - môžeme "Debug.Print priad, pstl" zmazať
  For riad = 1 To priad
  For stlp = 1 To pstl
   If Cells(riad, stlp).Value <= 5000 Then _
   Application.Cells(riad, stlp).Interior.Color _
   = RGB(255, 102, 0)
   If Cells(riad, stlp).Value <= 1000 Then _
   Application.Cells(riad, stlp).Interior.Color _
   = RGB(0, 102, 204)
   If Cells(riad, stlp).Value <= 700 Then _
   Application.Cells(riad, stlp).Interior.Color _
   = RGB(255, 128, 128)
   If Cells(riad, stlp).Value <= 500 Then _
   Application.Cells(riad, stlp).Interior.Color _
   = RGB(255, 255, 204)
   If Cells(riad, stlp).Value <= 200 Then _
   Application.Cells(riad, stlp).Interior.Color _
   = RGB(255, 204, 153)
  Next stlp
  Next riad
End Sub

Vysvetlivky:

Ak číslo je <= 200 potom farba nech je
Ak číslo je <= 500 potom farba nech je
Ak číslo je <= 700 potom farba nech je
Ak číslo je <= 1000 potom farba nech je
Ak číslo je <= 5000 potom farba nech je
Kontakty

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.

Valid HTML 4.01 TransitionalDomov

©  Klára Mrázová