Finančné funkcieZložené úrokovanie

Pri zloženom úrokovaní sa úroky pripočítávajú k pôvodnému kapitálu a v nasledujúcom úrokovom období sa za základ pre výpočet úroku považuje hodnota kapitálu zvýšená o úrok. Úroky sú pripisované po uplynutí úrokovacieho obdobia.

Základné rovnice pre zložené úrokovanie


f1 (2K)
Kde
Z hore uvedených vzorcov je zrejmé že základná rovnica pre zložené úrokovanie má tvar:        Kt=K0*(1+i)t

f2 (10K)
Príklad:

    koľko zaplatíme banke na úrokoch, ak si požičiame 50 000,00 Sk na dva roky, pri úrokovej miere 9,20%. Pre výpočty použijeme tieto funkcie:
  1. IPMT  interest payment - výška platieb úrokov
  2. PPMT   payment on the principal - výška platby istiny
  3. PMT   payment per period - konštantné platby za pôžičku
  4. RATE   rate - úroková miera
  5. PV   Present value - súčasná hodnota
  6. FV   Future value - budúca hodnota
  7. NPER   Number of periods - počet období
f3 (12K)
Na obrázku 2 vidíme vzorce (obr. 4), ktoré zadávame pomocou ikony pre vloženie finančnej funkcie (obr.3). Pritom nesmieme zabudnúť, že pre niektoré bunky musíme použiť absolútne adresy (pomocou znaku dolára). To dosiahneme najľachšie tak, že kurzor umiestníme pred písmeno adresy bunky a stlačíme klávesu F4.f4 (8K)

f5 (5K)

Napokon, ak spočítame sumy v stĺpci 2 (obr. 5) (úroková časť pôžičky) zistíme, že pri 9,2% úrokovej miere za požičanie sumy 50 000,00 Sk na 2 roky zaplatíme banke 4931,8727 Sk. Súčet súm v stĺpci 3 - vraciame banke požičanú sumu 50 000,00 Sk. Čím je vyššia úroková sadzba a čím je vyšší počet rokov, na ktoré si požičiavame od banky, tým viac zaplatíme banke. Pamätajme si jednoduché pravidlo: vo vzorcoch zadávame odkazy na bunky a označíme ich vtedy znamienkom mínus, ak peniaze vraciame banke!

Teda peniaze od nás - znamienko mínus! peniaze k nám - znamienko plus!

Aktuálne úverove sadzby sa dozviete na webe:

Aktuálne úverove sadzby
Kontakty

  Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.

Valid HTML 4.01 Transitional
Domov

©  Klára Mrázová