FisherB (6K)
FisherC (11K)
Cambr1 (7K)
Grf1 (6K)
grf2 (10K)
Temper (14K)

Ronald Fisher

1890-1962British statistician and geneticist who pioneered the application of statistical procedures to the design of scientific experiments.
In 1909 Fisher was awarded a scholarship to study mathematics at the University of Cambridge, from which he graduated in 1912 with a B.A. in astronomy. He remained at Cambridge for another year to continue course work in astronomy and physics and to study the theory of errors.
Fisher taught high school mathematics and physics from 1914 until 1919 while continuing his research in statistics and genetics. Fisher had evidenced a keen interest in evolutionary theory during his student days-he was a founder of the Cambridge University Eugenics Society-and he combined his training in statistics with his avocation for genetics. In particular, he published an important paper in 1918 in which he used powerful statistical tools to reconcile what had been apparent inconsistencies between Charles Darwin's ideas of natural selection and the recently rediscovered experiments of the botanist Gregor Mendel.
In 1919 Fisher became the sta-tistician for the Rothamsted Experimental Station near Harpenden, Hertfordshire, and did statistical work associated with the plant-breeding experiments conducted there. His Statistical Methods for Research Workers (1925) remained in print for more than 50 years. His breeding experiments led to theories about gene dominance and fitness, published in The Genetical Theory of Natural Selection (1930). In 1933 Fisher became Galton Professor of Eugenics at University College, London.

Preložila: RNDr. Klára MrázováAnglický štatistik a genetik, ktorý bol priekopníkom použtia štatistických proce-dúr pre navrhovanie vedeckých experi-mentov.
V roku 1909 bolo Fisherovi udelené štipendium na Cambridgskej univerzite kde študoval matematiku a bol promovaný v roku 1909 s titulom B.A. (bakalár) v obore astronómia. Zostal na Cambridgi ďalší rok a pokračoval v štúdiu astronómie a fyziky, ako aj v štúdiu teórie chýb.

Od roku 1914 do roku 1919 Fisher prednášal matematiku a fyziku, pritom pokračoval vo výskumoch týkajúcich sa štatistiky a genetiky. Fisher prejavoval nevšedný záujem o teóriu vývoja druhov počas svojich študentských rokov - bol zakladatelom Eugenickej spoločnosti pri Cambridžskej univerzite. Svoje školenie v štatistike spojil so svojou záľubou v ge-netike o čom svedčí aj publikácia dôležitého článku v roku 1918 v ktorom použil výkonné štatistické nástroje pre uvedenie do súladu zjavné rozpory medzi myšlienkami Charlesa Darwina o priro-dzenom výbere a nedávno znovuobja-venými experimentmi botanika Gregora Mendela.
V roku 1919 Fisher pracoval ako štatistik pre Rothamstedskú výskumnú stanicu neďalkeo Harpenden (Hertford-shire) - robil štatistické práce súvisiace s pokusmi so šľachtením rastlín. Jeho práca Štatistické metódy pre výskumných pra-covníkov (1925) sa vydávala viac ako 50 rokov. Jeho šľachtitelské experimenty viedli k teóriam o dominancii génov a prispôsobivosti, - v Genetická teória prirodzeného výberu (1930). V r. 1933 sa Fisher stal galtonovským profesorom eugeniky na multidisciplinárnej univerzite v Londýne.


Zdroje:
  1. Ronald Fisher
  2. Biography
  3. Design of experiments
  4. British Geneticist
  5. English statistician and geneticist
Výuka latinčiny
Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.


Valid HTML 4.01 Transitional

e-Slovníky.cz = profi on-line slovníky

Domov
Klára Mrázová