Exponenty pomocou ikony

Bunka V EXCELI, ak potrebujete napísať exponent, napr. "km2" musíte najprv zvoliť danú bunku a vysvietiť tie znaky, ktoré potrebujete zobraziť ako exponent. Potom je nutné kliknúť na menu Format, kliknúť na bunky ... a začarknúť v dolnej časti zobrazeného okna horný index.  Celý úkon si môžeme zjednodušiť pomocou krátkeho kódu vo Visual Basic for Applications (VBA). Takéto krátke programy sa volajú v angličtine snippets (štipky, odrezky) a sú characteristické tým, že ich môžeme používať podľa potreby v Excelovských tabuľkách, alebo využívať v komplexnejších programoch VBA.

Form

  Sub Exponent()
  Dim pop As Object
  'Posledný character vo zvolenej bunke 
  'sa zmení na exponent
    ActiveSheet.Select
    n = ActiveCell.Characters.Count
    Set pop = ActiveCell
    pop.Characters(n, 1).Font.Superscript = True
   End Sub

Ikona
    Tento kód (makro) asociujme s ikonou, ktorú si dopredu pripravíme, viď. ukážku. V procedúre, príkaz   Active Cell.Characters.Count   poskytne počet znakov v bunke. V príkaze Characters(zač, poč)  zač znamená, po ktorom znaku má nasledovať horný index a poč označuje, koľko znakov má mať horný index.


Ďalší snippet je vlastne už malá aplikácia. Program uvedený nižšie prevedie teplotné stupne:

  Prevod teplotných stupňov

V Exceli, v editore jazyka Visual Basic vložte kliknutím na menu Insert UserForm. Veľkosť si upravte približne na 334(šírka) x 198(dĺžka) pixelov. Na formulár ktorý obdrží meno UserForm1 si vložte nasledovné ovladače:


V popiske s menom Label1 bude upozornenie, že po vložení teplotných stupňov, treba stlačiť medzerník a potom obdržíme výsledok. Ostatne 3 popisky pomenujte Cels,Fahr,Kelv. CommandButton1 slúži na ukončenie aplikácie. Pretože príkaz na prevod teplotných stupňov bude odoslaný po stlačení medzerníka, bude vhodné na toto upozorniť zmenou farby pozadia a farby fontu popisiek.


Dim ttc As Single, ttf As Single, ttk As Single
Private Sub CommandButton1_Click()
  End
End Sub
Private Sub UserForm_Initialize()
  Label1.BackColor = RGB(255, 255, 255)' biela
End Sub
Sub TxtB1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
  ' Nepoužívať TABULÁTOR, ani ENTER (kód 13)
  ' funguje vo VB ale vo VBA v povele KeyPress nie
  ' Prepínaj farbu pozadia medzi modrou a červenou
  If Label1.BackColor = RGB(255, 255, 255) Then
    Label1.BackColor = RGB(0, 0, 255)
  Else
    Label1.BackColor = RGB(255, 0, 0)
    Label1.ForeColor = RGB(255, 255, 255)
  End If
  If (KeyAscii) = 32 Then
    ttc = Val(TxtB1.Text) 'ttc stupne Celsia
    ttf = 9 / 5 * ttc + 32 'ttf stupne Fahrenheit
    ttk = ttc + 273.16 ' ttk stupne Kelvina
    far = Format(ttf, "0.0")
    TxtB2.Text = far
    kel = Format(ttk, "0.0")
    TxtB3.Text = kel
  End If
End Sub
Private Sub TxtB2_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
  If Label1.BackColor = RGB(255, 255, 255) Then
    Label1.BackColor = RGB(0, 0, 255)
  Else
    Label1.BackColor = RGB(255, 0, 0)
    Label1.ForeColor = RGB(255, 255, 255)
  End If
  If (KeyAscii) = 32 Then
    ttc = (Val(TxtB2.Text) - 32) * 5 / 9
    cel = FormatNumber(ttc, 1)
    TxtB1.Text = cel
    ttk = (ttf - 32) * 5 / 9 + 273.16
    kel = FormatNumber(ttk, 1)
    TxtB3.Text = ttk
  End If
End Sub
Private Sub TxtB3_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
  If Label1.BackColor = RGB(255, 255, 255) Then
    Label1.BackColor = RGB(0, 0, 255)
  Else
    Label1.BackColor = RGB(255, 0, 0)
  End If
  If (KeyAscii = 32) Then
    ttc = Val(TxtB3.Text) - 273.16
    cel = Format(ttc, "0.0")
    TxtB1.Text = cel
    ttf = ttc * 9 / 5 + 32
    far = Format(ttf, "0.0")
    TxtB2 = far
  End If
End Sub

Valid HTML 4.01 Transitional

Domov

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.


© Klára Mrázová