Euklides

Euklides1 (81K)
Eu1 (12K)
Atenskol (74K)
RozneGeometrie (15K)
eukl3 (15K)
AlexKniz (374K)

The Greek mathematician Euclid lived and flourished in Alexandria in Egypt around 300 BC, during the reign of Ptolemy I. Almost nothing is known of his life, and no likeness or first-hand description of his physical appearance has survived antiquity, and so depictions of him (with a long flowing beard and cloth cap) in works of art are necessarily the products of the artist's imagination.But we have more of his writings than any other ancient mathematician

The " Elements " was a lucid and comprehensive compilation and expla-nation of all the known mathematics of his time, including the work of Pythagoras, Hippo-crates, Theudius, Theaetetus and Eudoxus. In all, it contains 465 theorems and proofs, described in a clear, logical and elegant style, and using only a compass and a straight edge. Euclid reworked the mathematical concepts of his predecessors into a consistent whole, later to become known as Euclidean geometry, which is still as valid today as it was 2,300 years ago. It was only with the work of Bolyai, Lobachevski and Riemann in the first half of the 19th Century that any kind of non-Euclidean geometry was even considered.

Elementy boli zrozumiteľná a vyčer-pávajúca zostava všetkých matema-tických znalostí tej doby, vrátane prác Pythagora, Hippocrata, Theudiusa, Theaetetusa a Eudoxia. Spolu ob-sahuje 465 poučiek a dôkazov, na-písaných jasným, logickým a ele-gantným štýlom, za použitia iba pravítka a kružítka. Euklides prepra-coval matematické pojmy svojich pred-chodcov do dôslednéo celku, ktorý sa stal neskôr známy ako Euklidovská geometria, ktorá platí presne tak dnes, ako pred 2 300 rokmi. Bolo to až v prvej polovici devätnásteho storočia, v prácach Bolyai-ho, Lobačevského a Riemanna, keď sa vypracoval koncept ne-Euklidovskej geometrie.

Grécky matematik Euklides žil v Egypte, v Alexandrii okolo roku 300 pred Kristom, za vlády Ptolemaja I. O jeho živote sa skoro nič nevie a nezachovala sa zo staroveku ani jeho podoba. Jeho vyobrazenie maliarmi(s dlhou vejúcou bradou a plátenou čapicou) sú nutne dielom maliarovej imaginácie. Ale zachovalo sa nám viac jeho diel, ako ktoréhokoľvek starovekého matematika.

Euklides sa považuje za "otca Geometrie". Pravdepodobne napísal najdôležitejšie a úspešné matematické učebnice všetkých čias, "Stoicheion" alebo "Elementy", ktoré reprezentujú vrchol vývoja matematiky v Grécku do tej doby.

Euclid is often referred to as the "Father of Geometry", and he wrote perhaps the most important and successful mathematical textbook of all time, the "Stoicheion" or "Elements", which represents the culmination of the mathematical revolution which had taken place in Greece up to that time.

Euklidove Základy boli až do druhej polovice 19. storočia po biblii najviac rozšíreným dielom svetového písomníctva. Jeho dielo nám podáva prehľad o matematických znalostiach Grékov ku koncu 4. storočia pred Kristom. Dielo tvorí 13 kníh, ktoré začínajú stanovením desiatich základných postulátov či axiómov geometrie a potom postupujú systémom „veta – dôkaz“ ku stále zložitejším konštrukciám až po tzv. Platónske telesá. Dnes vieme, že tieto knihy pochádzajú od niekoľkých autorov a sú založené na starších zdrojoch. Euklides tieto diela systematizoval a vydal. Základy sú zďaleka najúspešnejšou matematickou knihou všetkých dôb, ktorá sa používala viac než 2000 rokov. Zo Základov sa učili takí učenci ako Kopernik, Galilei, Descartes, Pascal, Newton, Lomonosov, Leibnitz, Lobacevsky a iní.
Zdroje
  1. Euclides - životopis
  2. Helenistická matematika
  3. Elementy
  4. Eudoxus
  5. Theudius
  6. Theaetetus
  7. Euklides
  8. O Euklidovi
  9. Významne osobnosti
Výuka latinčiny

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.

Valid HTML 4.01 TransitionalDomov

©  Klára Mrázová