Súkromný život Alberta Einsteina

Rodičia: Hermann Einstein, Pauline Einsteinová, narodenie: 14. marca 1879, Ulm, Nemecko.
Manželky: Mileva Marićová (1903–1919), Elsa Einsteinová (1919–1936)
Deti: Lieserl Einsteinova, Hans Albert Einstein, Eduard Einstein
Úmrtie: 18. apríla 1955, Princeton, New Jersey, USA
Eistein11921 (94K)
Eistein21939 (100K)
In 1905 our view of the world was changed dramatically and forever. Before then, all physicists thought that light was a wave-motion of some medium, which they called the ether. Then, over the course of that single year, a lowly technical officer in the patent office in Bern, submitted a series of papers to the Annalen der Physik which altered everything. One of the papers provided the first demonstration of the reality of molecules. Another contained the hypothesis that light could be considered as a stream of elementary particles (now called photons). And another gave the theory of Special Relativity, which contained the amazing assertions that the speed of light was the same when measured by all observers independent of their motion, and that matter could be transformed into energy. It took a few years for the worldwide scientific community to absorb the implications of this stupendous and unprecedented bout of scientific creativity, by which time Albert Einstein was no longer a lowly patent officer but the world's most famous scientist.
In 1903 Einstein married his fellow student at Zurich Polytechnic, Mileva Maric, hailing from Serbia. Despite their difference of background and Albert´s parents ´disapproval of the relationship, they were a very happy couple , deeply in love as one can see from their passionate correspondence at the time. In 1902 they had a baby girl, whose fate is unknown, in 1904 a first son, named Hans Albert. In 1909, Einstein resigned from the University of Bern, quit his job at the Patent Office, and became a Professor in Zurich. There were some marital problems and to restore peace, the Einsteins went on vacation. Their second son, Eduard, was born in 1910. The following year, Albert moved with his family to Prague. It was a horrible experience and in 1912, they returned to Zurich, but not to happiness. By the time their marriage was already deteriorating and they got officially divorced in 1919, after years of separation.
After Einstein divorced Mileva (his infidelity was listed as one of the reasons for the split), he soon married his cousin Elsa Lowenthal. Actually, Einstein also considered marrying Elsa's daughter (from her first marriage) Ilse, who was 18 years younger than Einstein, but she demurred. Unlike Mileva, Elsa Einstein's main concern was to take care of her famous husband. She undoubtedly knew about, and yet tolerated, Einstein's infidelity and love affairs which were later revealed in his letters.
Einstein had left Germany in 1933, forced out by a nighttime raid on his home by Nazi thugs, shortly after Hitler came to power. They were looking for weapons. Eistein and Elsa got the message, there was no place for Jews in Nazi Germany. They left for America, fortunately for them. If they had not, they would have died in the concentration camps a few years later. Einstein took a position at Princeton and would remain there for the rest of his life.

Einstein and women

In 1998 love letters by Albert Einstein were consigned to Sotheby's auction house and became public. There were 9 letters written in 1945 and 1946 by Albert Einstein, the physicist who formu-lated the theory of relativity, to Margarita Konenkova. The letters were a sensation discovering that Einstein, Nobel price winner for physics and Konenkova, a Russian emigre living in New York, were lovers.
According to a book by a former Soviet spy master, Mrs. Konenkova was a Russian agent whose mission was to introduce Einstein to the Soviet vice consul in New York. The historians believe Konenkova dated Einstein in the 1940s in order to gain information on the top-secret Manhattan Project, the U.S. effort to develop the first nuclear bomb. At the time, she was 46, he was 63.
The letters were consigned by a member of Mrs. Konenkova's family who has chosen to remain anonymous. The notes, written in elegant German script and preserved in their aged blue envelopes, reveal a sensitive man who writes with humor, warmth and candor about his daily life and his undying love. Margatita Konnenkova, ususally referred to as Russian Spy was born in 1884. She was a wife of a famous Soviet Sculptor Segey Konnenkov who came to the USA to work on a bronze bust of Einstein for Princeton University. The couple lived in the United States from the mid-1920s to 1945.

The Einstein–Szilárd letter

The Einstein–Szilárd letter was a letter written by Leó Szilárd and signed by Albert Einstein that was sent to the United States President Franklin D. Roosevelt on August 2, 1939. Written by Szilárd in consultation with fellow Hungarian physicists Edward Teller and Eugene Wigner, the letter warned that Germany might develop atomic bombs and suggested that the United States should start its own nuclear program. It prompted action by Roosevelt, which eventually resulted in the Manhattan Project developing the first atomic bombs.

Einsteinov - Szilárdov list

Einsteinov a Szilárdov list bol list, napísaný Leo Szilárdom a podpísaný Albertom Einsteinom, ktorý bol poslaný prezidentovi Spojených štátov amerických, Franklinovi D. Rooseveltovi 2. augusta 1939. Szilárd konzultoval tento list so svojimi maďarskými kolegami-fyzikmi, Edwardom Teller-om a Eugenom Wignerom. List upozorňoval, že Nemecko by mohlo vyvinúť atomovú bombu a navrhovali, aby USA začalo svoj vlastný nukleárny program. List podnietil k akcii Roosevelta, ktorej výsledkom bol Projekt Manhattan.
V roku 1905 náš pohľad na svet sa dramaticky zmeniíl, a navždy. Predtým, všetci fyzici si mysleli že svetlo je spôsobené vlnením nejakého prostredia, ktoré pomenovali éter. Ale behom tohto jediného roku, skromný technický úradník v patentovom úrade v Berne, predložil niekoľko článkov pre časopis Annalen der Physik, čo zmenilo všetko. Jeden z člán-kov demonštroval realitu molekúl, druhý článok obsahoval hypotézu, že svetlo môžeme považovať za prúd elementárnych častíc (dnes ich nazývame fotóny). V ďalšom podal špeciálnu teóriu relativity, ktorá obsahovala prekvapujúce tvrdenie, že rýchlosť svetla je rovnaká, nezávislá na pohybe pozorovateľa a že hmota môže byť transformovaná na energiu. Trvalo to niekoľko rokov, kým vedecké spoločenstvo sveta prevzalo tento úžasný a bezpríkladný "záchvat" vedeckej kreativity - vtedy už nebol Albert Einstein skromný úradník patentového úradu, ale najslávnejší vedec sveta.
V roku 1903 sa Einstein oženil so spolužiačkou na Polytechnike v Zurichu, Milevou Maricovou, pochádzajúcej zo Srbska. Napriek rozdielom pôvodu a napriek nesúhlasu Albertových rodičov s ich vzťa-hom, boli veľmi šťastným párom, veľmi zamilovaní, ako je to zrejmé z ich vášnivej korešpondencie. V ro-ku 1902 sa im narodila dcérka, ktorej osud nie je známy. V roku 1904 sa narodil ich prvý syn Hans Albert. V roku 1910 Albert sa vzdal práce v Patentovom úrade a stal sa profesorom v Zurichu. V tom čase nastali nezhody v ich manželstve. V snahe urovnať vzťah, odišli na dovolenku. Ich druhý syn sa narodil v roku 1910. Nasledujúci rok Albert sa presťahoval do Prahy, ale bola to veľmi zlá skúsenosť a v roku 1912 sa vrátili do Zurichu, ale ich šťastie sa nenavrátilo. V tom čase bolo ich manželstvo už len na papieri, rozviedli sa v roku 1919, po rokoch, ktoré žili v odlúčení
Po rozvode s Milevou (jeho nevera bola uvedená ako jedna z dôvodov rozvodu), oženil sa zo svojou sestranicou Elsou Lowenthalovou. (Einstein sa chcel oženiť s Ilsou - Elsinou dcérou, ktorá bola od Einsteina mladšia o 18 rokov, ale ona odmietla). Na rozdiel od Milevy, hlavným Elsinym záujmom bola starostlivosť o svojho manžela. Bezpochyby vedela o Einsteinovej nevere a milostných aférach, ktoré boli odhalené z jeho listov, ale tolerovala mu to.
Einstein opustil Nemecko v roku 1933, po nočnom prepade svojhho domova nacistickými lupičmi, krátko potom, ako Hitler prišiel k moci. Nacisti hľadali zbrane. Einstein a jeho žena Elsa pochopili, že v nacistickom Nemecku nie je miesto pre židov. Našťastie, odcestovali do Ameriky. Ak by to neboli urobili, boli by zahynuli v nacistickom koncentračnom tábore o niekoľko rokov neskôr. Od tej doby pôsobil v Princetone až do svojej smrti.

Einstein a ženy

V r. 1998 boli ľúbostné listy Alberta Einsteina odoslané aukčnej spoločnosti Sotheby´s a stali sa známymi. Pozostávali z 9 - tich listov, ktoré napísal Albert Einstein v rokoch 1945 - 1946, fyzik, ktorý formuloval teóriu relativity, Margarite Konenkovej. Listy ktoré odhalili, že Einstein, nositeľ Nobelovej ceny za fyzku, a Konenková, ruská emigrantka, žijúca v New Yorku boli milenci, sa stali veľkou senzáciou.
Podľa knihy niekdajšieho sovietskeho špióna, Konenková bola ruskou agentkou, ktorá mala zoznámiť Einsteina so sovietským vicekonzulom v New Yorku. Podľa historikov Konenková sa zoznámila s Einsteinom v 40-tých rokoch minulého storočia, s cieľom získať informácie o prísne tajnom projekte Manhattan, o vývoji prvej atomovej bomby. V tej dobe Konenkova mala 46 a Eistein 63 rokov.
Listy zaslal člen Konenkovej rodiny, ktorý chcel zostať v anonymite. Poznámky, písané elegantným nemeckým rukopisom a uchované v starých modrých obálkách, prezrádzajú citlivého muža, ktorý píše s humorom, srdečnosťou a úprimnosťou o svojom dennom živote a o svojej nehynúcej láske. Margarita Konenkova sa spomína ako ruská špiónka. Narodila sa v roku 1884. Bola manželkou významného ruského sochára, Sergeja Konenkova, ktorý mal v USA zhotoviť bronzovú bustu Einsteina pre Princetonskú univerzitu. Margarita s manželom žili v USA od polovice 20-tich rokov do roku 1945.
Mileva (20K)
Elsa_Einstein (16K)
Kon (5K)
hans-albert-einstein (6K)
LeoSzilard (7K)
ETELLER (14K)
ROppenheimer (23K)
FermiEnrico (9K)
Zdroje:

 [1]  Einstein’s personal life (angl.)
 [2]  Svetove dejiny (angl.)
 [3]  Životopis (angl.)
 [4]  Najnovšie objavy (angl.)
 [5]  Einstein archives online (angl.)
 [6]  The apotheosis of Albert Einstein (angl.)
 [7]  Einstein biography (angl.)
 [8]  Einstein Archiv (angl.)
 [9]  Nobel Laureate in Physics,1921 (angl.)
[10]  Einstein (angl.)
[11]  Konenkova (angl.)
[12]  Scientific genius (angl.)
Pozreli:


Pocitadlo.sk
Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.
©  Klára Mrázová


Domov

Valid HTML 4.01 Transitional