Schools in Roman empire

Roman Education

Education was very important to the Ancient Romans. While the poor in Ancient Rome did not receive a formal education, many still learned to read and write. Children from rich families, however, were well schooled and were taught by a private tutor at home or went to what we would recognise as schools.

Schools

Ludus

An elementary or primary school attended by boys and girls up to the age of 11 was a ludus. Ludi were to be found throughout the city, and were run by a ludi magister (schoolmaster) who was often an educated slave or freedman. School started around six o'clock each morning and finished just after midday. Students were taught math, reading, writing, poetry, geometry and sometimes rhetoric.

Vzdelávanie v Rímskej ríši

Vzdelanie bolo pre rimanov v staroveku veľmi dôležité. Aj keď chudobní rimania nemali formálne vzdelanie, mnohí sa naučili čítať a písať. Ale deti z bohatých rodín mali veľmi dobré školenie a boli vyučované buď privátnymi učiteľmi doma, alebo chodili do ustanovizní, ktoré uznávame ako školy.

Školy

Ludus

Ludus bola základná škola pre chlapcov a dievčatá vo veku do 11 roku. Tieto školy boli rozšírené po celom meste a riadil ich učiteľ, ktorý často bol vzdelaný otrok alebo oslobodený otrok. Vyučovanie sa začínalo okolo šiestej hodiny rannej každý deň a končilo popoludní. Študenti sa učili čítať, písať, matematiku, geometriu, a písať verše, niekedy aj retoriku.

rimka (11K)
young_girl (9K)
WaxTab (22K)
Staroveká vosková súprava na písanie zahrnuje voskovú tabuľku a stylus na písanie z bronzu. Žiaci sedeli na drevených laviciach a písali cvičenia na voskových tabuľkách, ktoré mali na kolenách. Toto bola základná pomôcka starovekých obchodníkov na cestách. Voskové tabuľky boly rozšírené po celom rímskom impériu, ale i v tzv. barbarských zemiach. Vyučovala sa hlavne gramatika a gréčtina. Žiaci čítali gréckych a rímskych klasikov, učili sa přednášať, skladať metrum. S čítaním súvisel aj výklad mytologie, zemepisu, dejepisu, astronomie a filozófie. Tento stupeň mladí Rimania ukončili keď dosiahli 16 rokov, keď sa oficiálne stávali dospelými.Formálne vzdelávanie pre dievčatá trvalo do ich 12 roku.


Medzi 16 a 18 rokom študent, ktorý ašpiroval vstúpiť do štátnej služby, mohol absolvvať školu, kde sa učili rečníctvu. Toto štúdium zahrnovalo tri disciplíny: preklad, deklamáciu a prednášanie. Štúdium rečníctva bolo dôležité pre každého, kto chcel vstúpiť do štátnej služby.
livius2 (14K)
SenSt (17K)

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.

Valid HTML 4.01 TransitionalDomov

©  Klára Mrázová