MAure2 (49K)
Marcus_AureliusNaKoni (17K)
MarcusVojnaMarkoman (23K)
MAurl (7K)

Marcus Aurelius was born on the 26th of April 121 ACE. He and Lucius Verus were co-emperors of Rome from 161 until the latter's death in 169 in which Marcus Aurelius continued to rule until his own death on the 17th of March 180 in the modern day city of Vienna while on campaign against Germanic tribes.
Marcus Aurelius was known as a benevolent, ardent and loyal ruler who put his commitment to the Roman Empire above all else. His sense of duty and good will was, presumably, a consequence of his Stoicism. He was an avid student of the Stoic school of philosophy and was committed to putting his philosophy into practice, living his life through his understanding and interpretation of Stoicism. Alongside being the Emperor of Rome, he is most known for his writings in Greek contained in the Meditations that find their grounding in Stoic philosophy.
Born to Marcus Annius Verus III and Domitia Lucilla, Marcus Aurelius and his y ounger sister, Annia Cornificia Faustina, grew up in the Caelian Hill region. Though his father died when he was around the age of three, his childhood was quite pleasant and he was well cared for through his mother's family inheritance and his growing adoptive family, primarily his father's father, Marcus Annius Verus II. He had various private tutors and became a devoted student especially of philosophy.
Around the age of eighteen, Marcus Aurelius was adopted by Antoninus Pius who had previously been adopted by Emperor Hadrian as heir to the empire. His education would continue in Greek and Latin, and, in philosophy and rhetoric.
By most accounts, Marcus Aurelius's enthusiasm for Stoicism came from the writings of Epictetus. He also upheld the firm stance that philosophy must be practiced. In order to do so, bring philosophy into action, Epictetus re-commended the employment of philosophical exercises into one's daily life, including that of writing, as a form of philosophical discipline.
Many scholars agree that Marcus Aurelius's most known text, the Meditations, is just that-an in-depth and at length philosophical exercise. The three 'rules' Marcus Aurelius denotes in his text-being contented with whatever happens, conducting oneself justly towards others, and exercising discernment in one's judgments-correlate to the disciplines of Epictetus.
The Meditations are thus not a traditional philosophical text, and often wander in their dialogue, ruminations and exhortations. Considered to have been written mostly while he was on campaign waging against the impending attacks from the Germanic tribes, it appears as though the texts were summations, on a philosophical level, he may have been battling with.
Marcus Aurelius sa narodil 26 apríla roku 121 . Spolu s Luciom Verom vládol v Rímskej ríši od roku 161 až do roku 169, keď Lucius Verus zomrel. Marcus Aurelius po jeho smrti vládol až do svojej smrti. Zomrel v dnešnej Viedni 17. marca roku 180 počas vojnového ťaženia proti germánským kmeňom.
Marca Aurelia poznáme jako benevolentného, horlivého a lojálneho panovníka, ktorý považoval plnenie svojich povinnosti panovníka rímskej ríše za prvoradé. Jeho chápanie povinností a dobrej vôle bolo pravdepodobne dôsledkom jeho stoicizmu. Bol dychtivým študentom filo-zofickej školy stoicizmu a snažil sa vo svojom živote prak-tizovať túto filozófiu cestou porozumenia a interpretácie stoicizmu. Okrem toho, že bol rímskym cisárom, je známy pre svoj spis "Meditácie", v gréckom jazyku, založený na stoickej filozófii .
Bol synom Narca Annia Vera III a Domitie Lucilli. Marcus a jeho mladšia sestra Annia Cornificia Faustina vyrastali v oblasti Caelianských vrchov. Aj keď jeho otec zomrel, keď mal okolo 3 rokov, jeho detstvo bolo celkom šťastné. Starali sa o neho dedičia jeho matky a jeho adoptívna rodina najmä jeho starý otec Marcus Annius Verus II. Mal rôznych súkromných vychovávateľov a stal sa nadšeným študentom najmä filozófie.
Keď mal približne 18 rokov, Marcus Aurelius bol adoptovaný Antoninus-om Pius-om ktorý mal nastúpiť ako hlava impéria po cisárovi Hadriánovi. Výchova Marca Aurelia pokračovala štúdiom gréčtiny, latinčiny filozófie a rétoriky.
Podľa mnohých správ, nadšenie Marca Aurelia pre stoicizmus pochádzalo na základe spisov Epicteta, ktorý zastával pevný postoj, že filozófia musí byť praktizovaná. Aby sa tak stalo, Epictetus doporučoval vykonávať denne filozofické cvičenia, vrátane zápisov, ako jednu z foriem cvičení vo filozófii.
Mnohí učenci súhlasia, že najznámejší text Marca Aurelia "Meditácie" (Hovory k sebe samému) je čo do hĺbky a dĺžky filozofické cvičenie. Tri "pravidlá" o ktorých píše o svojom texte: býť spokojný, čokoľvek sa stane, chovať sa spravodlivo k iným, a rozoznať úsudok iných je v súlade s Epictetom.
Meditácie sú teda nielen tradičné filozofické texty, ale často sa v jeho dialógoch objavujú nabádania a napomínania. Keď zvážime, že Meditácie boli z väčšej časti napísané za vojnového ťaženia vedeného proti hroziacim útokom germánských kmeňov, ukazuje sa, akoby texty boli súhrnom sporných filozofických otázok s ktorými zápasil.
Významní filozofi - stoici
Zenon (8K)
Kleanthes (8K)
Chrysippos (9K)
Poseidonios (6K)
Panaitios (10K)
SenecaCordiva (7K)
(490-430 pr. n.l )
(331–232 pr. n.l.)
(282-206 pr. n.l.)
(135-51 pr. n.l )
(85-109 pr. n.l.)
(4 pr.n.l.-65 n.l )
Zdroje:
  1. Životopis (angl.)
  2. Epitectus - audio (angl.)
  3. Emperor of Rome (angl.)
  4. Roman emperor (angl.)
  5. The philosophy of the Roman Emperor (angl.)
  6. Biography (angl.)
  7. Citáty (slov.)
  8. Hovory k sebe (slov.)
  9. Hodnoty života (slov.)

Pozreli:
Valid HTML 4.01 Transitional

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.

Domov

© Klára Mrázová