Stratene (14K)
ArchAB (13K)
StomachionA (10K)
Arch1Pal (11K)
Arch77 (18K)
Arch8 (13K)
ArchSocha (7K)
sroub (6K)
lodeee (10K)
Kladk (8K)

The Archimedes Palimpsest.

The Archimedes Palimpsest is a palimpsest (ancient overwritten manuscript) on parchment in the form of a codex (hand-written bound book, as opposed to a scroll). It originally was a 10th-century Byzantine copy of an otherwise unknown work of the ancient mathematician, physicist, and engineer Archimedes (c. 287 BC–c. 212 BC) of Syracuse and other authors, which was overwritten with a religious text. The manuscript currently belongs to an American private co- llector.
This thirteenth century prayer book contains erased texts that were written several centuries earlier. These erased texts include two treatises by Archimedes that can be found nowhere else, The Method and Stomachion. The manuscript sold at auction to a private collector on the 29th October 1998. The owner deposited the manuscript at The Walters Art Museum in Baltimore, Maryland, a few months later. Since that date the manuscript has been the subject of conservation, imaging and scholarship, in order to better read the texts. The Archimedes Palimpsest project, as it is called, has shed new light on Archimedes and revealed new texts from the ancient world. These new texts include speeches by an Athenian orator from the fourth century B.C. called Hyperides, and a third century A.D. commentary on Aristotle’s Categories.
Many thought that nothing more could be recovered from this book. It was in horrible condition, having suffered a thousand years of weather, travel and abuse. Detailed detective work and the serendipitous discovery of important documents allowed us to reconstruct what happened to the Palimpsest in the 20th century, when it was subject to appalling treatment and overpainted with forgeries. A team of devoted scholars using the latest imaging technology was able to reveal and decipher the original text."
To make their prayer book, the scribes used parchment that had already been used for the writings of other books. The books they took parchment from were as follows.
Firstly, and most importantly, they used a book containing at least seven treatises by Archimedes. These treatises are:
1. The Equilibrium of Planes 2. Spiral Lines 3. The Measurement of the Circle 4. Sphere and Cylinder 5. On Floating Bodies 6. The Method of Mechanical Theorems 7. The Stomachion
Of these treatises, the last three are of the greatest significance to our understanding of Archimedes. While the other treatises had survived through other manuscripts, there is no other surviving copy of On Floating Bodies in Greek – the language in which Archimedes wrote, and there is no version in any language of The Method of Mechanical Theorems and of the Stomachion. The Archimedes manuscript was used for the majority of the pages of the prayer book. The Archimedes manuscript was written in the second half of the tenth century, almost certainly in Constantinople.

Archimedov Palimpsest.

Archimedov Palimpsest je palimpsest (sta-roveký prepísaný rukopis) na pergamene vo forme kodexu (rukopis zviazný ako kniha, na rozdiel od svitku). Pôvodne to bola Byzantská kópia ne-známej práce starovekého matematika, fyzika a inžiniera Archimeda zo Syrakúz (287 - 212 pred Kr.) a iných autorov, ktorá bola prepísaná textom s náboženským obsahom. Rukopis je majetkom súkromného zberateľa z USA.


Táto modliebná knižka z 13. storočia obsahuje vymazané texty, ktoré boli napísané pred mnohými storočiami. Tieto vymazané texty obsahujú také dve pojednania od Archimeda, ktoré nie je možné nájsť nikde inde, a to: O metóde a Stomachion. Rukopis bol predaný na aukcii súkromnému zberateľovi 29. októbra 1998. Majiteľ uložil rukopis o pár mesiacov neskôr v múzeu Walters Art v Baltimore (Maryland). Od tej doby rukopis bol podrobený konzervácii, snímacím technikám, a skúmaniu s cieľom lepšie čítať text. Projekt Archimedov Palimpsest - ako bol nazvaný, ukázal Archimeda v novom svetle a odhalil nové texty zo staroveku. Tieto nové texty obsahujú prejavy jedného Aténskeho rečníka zo 4. storočia pred Kr. s názvom Hyperides a komentár zo 4. stor. po Kr. k Aristotelovým kategóriam.

Mnohí si mysleli, že už nič viac nie je možné obnoviť z tejto knihy. Bola v hroznom stave, ničilo ju po stáročia počasie, rôzne sťa-hovania a násobné použitie. Podrobná detektívna práca a šťastlivý objav dôležitých dokumentov umožnilo rekonštruovať čo sa stalo s Palimp-sestom v 20. storočí, keď sa ním otrasne zachádzalo. Skupina obetavých vedeckých pra-covníkov použila najmodernejšie snímacie tech-nológie a takto bola schopná odhaliť originálny text.
Pisári, pretože na pergamene už nebolo miesto, napísali modliby na miesta, kde už boli iné texty. Texty, na ktoré písali boli nasledovmé:

V prvom rade použili najdôležitejšiu časť ktorá obsahovala prinajmenšom sedem pojednaní od Archimeda. Tieto pojednania boli nasledovné:
1. Rovnováha plôch, 2. O Špirálach, 3. O meraní kruhu, 4. O guli a o válci, 5. O plávajúcich telesác, 6. O metóde, 7. Stomachion

Z týchto pojednaní najväčší význam pre naše porozumenie Archimeda, majú posledné tri. Kým iné pojednania sa zachovali v iných rukopisoch, nezachovala sa iná kópia pojednania O vznáša-júcich sa telesách v gréčtine - (Archimedes písal v tomto jazyku), a tiež neexistuje iná verzia pojednania Stomachion v žiadnom inom jazyku. Archimedov rukopis bol prepísaný väčšinou rukopisu s modlitbami. Archimedov rukopis bol napísaný v druhej polovici desiateho storočia s veľkou pravdepodobnosťou v Konštantinopoli.
Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.

Valid HTML 4.01 Transitional

Domov

©  Klára Mrázová